Vondst uit mid­del­eeu­wen

GORINCHEM – Archeologen heb­ben in de Gorcumse bin­nen­stad spo­ren aan­ge­trof­fen van hou­ten bebou­wing uit de 14e eeuw. “Dit is vrij uit­zon­der­lijk”, zegt Tim Hoogendijk van Hollandia Archeologen uit Zaandijk.

De vondst van een hou­ten fun­de­rings­balk op de onder­zoeks­lo­ca­tie op de hoek van de Arkelstraat en de Rosmolensteeg is extra bij­zon­der, omdat deze zel­den wor­den aan­ge­trof­fen in Gorinchem. Een keer eer­der in 2002 bij opgra­vin­gen in de Krijtstraat op de plek waar nu de V&D staat, von­den arche­o­lo­gen een impo­san­te hou­ten fun­de­rings­balk.

De “slof” zoals zo´n balk ook wordt genoemd, lag vrij dicht aan de opper­vlak­te. we zaten hier al heel snel in grond­la­gen uit de 13de en 14de eeuw”, zegt arche­o­loog Hoogendijk. “spo­ren van late­re tijd, met name uit de 17de en 18de eeuw, zijn er nau­we­lijks. Die zijn zeer waar­schijn­lijk tij­dens het bebou­wen van het per­ceel afge­gra­ven en ver­dwe­nen.

Jaarringen

Hoogendijk is blij met de vondst van de fun­de­rings­balk. Niet alleen de hout­soort kan licht wer­pen op een stuk Gorcumse stads­ge­schie­de­nis. De jaar­rin­gen in het hout zijn een pri­ma hulp­mid­del om de vondst te date­ren. Bovendien geeft het de onder­zoe­kers aan­vul­len­de infor­ma­tie over de vraag waar Gorcumers in de veer­tien­de eeuw exact woon­den. Halverwege de 14de eeuw kreeg Gorinchem name­lijk zijn stads­wal­len en poor­ten, een infra­struc­tuur die van­daag de dag nog gro­ten­deels intact is.

Van de ros­mo­len, waar­aan de steeg zijn naam dankt heb­ben Hoogendijk, zijn collega´s en de vrij­wil­li­gers van de Werkgroep Archeologie nog geen spo­ren gevon­den. Een ros­mo­len is een door een paard aan­ge­dre­ven maal­in­stal­la­tie.

Bij arche­o­lo­gisch onder­zoek in 2005 wer­den de eer­ste en tot nog toe eni­ge spo­ren van een ros­mo­len aan­ge­trof­fen. “Ik vraag me af of we ze zul­len vin­den. Het is name­lijk niet dui­de­lijk waar de molen heeft gestaan”, zegt Hoogendijk.

De arche­o­loog houdt nog hoop, want het per­ceel waar tot vorig jaar het Bluebandhuis stond, is pas voor de helft in kaart gebracht. de arche­o­lo­gen en vrij­wil­li­gers heb­ben tot vol­gen­de week vrij­dag om het gehe­le ter­rein in kaart te bren­gen.

De eer­ste onder­zoeks­week heeft boven­dien enke­le leu­ke voor­wer­pen opge­le­verd. Uit de vet­te klei kwam onder meer een vrij­wel onbe­scha­dig­de water­kan van grijs­bak­kend aar­de­werk tevoor­schijn. Bij ande­re opgra­vin­gen in de stad kwa­men ook ver­ge­lijk­ba­re kan­nen tevoor­schijn. Ook is er, ter hoog­te van de Arkelstraat, een klei­ne dolk gevon­den.

Anja Broeken
AD Rivierenland
05-11-2011

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.