Lezing over opgravingen in Gorinchem

GORINCHEM – De arche­o­loog drs P.M. Floo­re brengt maan­dag 18 novem­ber ver­slag uit van de onder zijn lei­ding uit­ge­voer­de opgra­ving aan de Blij­en­hoek in mei van dit jaar. Hij doet  dat op uit­no­di­ging van de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging ‘Oud-Gor­cum’ in wijk­ge­bouw De Heul aan de Nieu­we Hoven 141. Leden mogen een intro­du­cé meenemen.

Lezing over opgravingen in Gorinchem, opgraving Blijenhoek

Opgra­ving Blijenhoek

Floo­re is ver­bon­den aan het Insti­tuut voor Prae- en Pro­to­his­to­ri­sche Arche­o­lo­gie van de Uni­ver­si­teit van Amster­dam. Hij werd door de gemeen­te inge­huurd om de opgra­ving te bege­lei­den. Tij­dens de lezing, waar­in hij gebruik maakt van dia’s, geeft hij een over­zicht van de resul­ta­ten van het onder­zoek. Ook gaat hij kort in op de vondst van het kas­teel van de heren van Arkel. Op de Blij­en­hoek ston­den van­af de late Mid­del­eeu­wen tot en met de jaren zes­tig van deze eeuw hui­zen waar tot aan de opgra­ving wei­nig over bekend was. De opgra­ving bracht een gro­te hoe­veel­heid aar­de­werk en gebruiks­voor­wer­pen aan het licht, die door de bewo­ners in de loop der eeu­wen in afval­put­ten ach­ter het huis waren gede­po­neerd. Zo lever­de de opgra­ving een goed beeld van het ont­staan van de stad Gorin­chem onder de bescher­ming van de Arkels. Zeker in de 16e en 17e eeuw waren de bewo­ners van de Blij­en­hoek in zeer goe­de doen, de vond­sten van dure gla­zen voor­wer­pen en aar­de­werk  tonen dat dui­de­lijk aan. De hui­zen waren ver­ge­lijk­baar met de groot­ste uit de Gast­huis­straat. Later, in de 18e en 19e eeuw, ver­arm­de de buurt aanzienlijk.

Onderzoek kasteel heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem in 1996

Omge­val­len muren van het kas­teel van de heren van Arkel in het Wijdschild

Kasteel van de Arkels

In augus­tus werd door een ama­teur­ar­che­o­loog uit Gorin­chem een deel van het kas­teel van de Arkels aan de Dalem­se­dijk terug­ge­von­den. Een kort onder­zoek toon­de aan dat het kas­teel van gro­te omvang moet zijn geweest en moge­lijk een van de groot­ste mid­del­eeuw­se kas­te­len van Neder­land was. De res­tan­ten van dit zeer belang­rij­ke kas­teel zijn nu afge­dekt om ze voor het nage­slacht zo goed moge­lijk te bewa­ren. Op dit moment wor­den eni­ge vond­sten uit het kas­teel in het stad­huis ten­toon­ge­steld. In zijn lezing zal Floo­re ingaan op de rela­tie tus­sen het kas­teel, de Arkels en het ont­staan van de Stad.

12 novem­ber 1996
Kom­pas Aktiel

Lees ook

Reacties zijn gesloten.