Lezing over opgra­vin­gen in Gorinchem

GORINCHEM – De arche­o­loog drs P.M. Floore brengt maan­dag 18 novem­ber ver­slag uit van de onder zijn lei­ding uit­ge­voer­de opgra­ving aan de Blijenhoek in mei van dit jaar. Hij doet  dat op uit­no­di­ging van de Historische Vereniging ‘Oud-Gorcum’ in wijk­ge­bouw De Heul aan de Nieuwe Hoven 141. Leden mogen een intro­du­cé mee­ne­men.

Opgraving Blijenhoek in Gorinchem 1996

Opgraving Blijenhoek

Floore is ver­bon­den aan het Instituut voor Prae- en Protohistorische Archeologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij werd door de gemeen­te inge­huurd om de opgra­ving te bege­lei­den. Tijdens de lezing, waar­in hij gebruik maakt van dia’s, geeft hij een over­zicht van de resul­ta­ten van het onder­zoek. Ook gaat hij kort in op de vondst van het kas­teel van de heren van Arkel. Op de Blijenhoek ston­den van­af de late Middeleeuwen tot en met de jaren zes­tig van deze eeuw hui­zen waar tot aan de opgra­ving wei­nig over bekend was. De opgra­ving bracht een gro­te hoe­veel­heid aar­de­werk en gebruiks­voor­wer­pen aan het licht, die door de bewo­ners in de loop der eeu­wen in afval­put­ten ach­ter het huis waren gede­po­neerd. Zo lever­de de opgra­ving een goed beeld van het ont­staan van de stad Gorinchem onder de bescher­ming van de Arkels. Zeker in de 16e en 17e eeuw waren de bewo­ners van de Blijenhoek in zeer goe­de doen, de vond­sten van dure gla­zen voor­wer­pen en aar­de­werk  tonen dat dui­de­lijk aan. De hui­zen waren ver­ge­lijk­baar met de groot­ste uit de Gasthuisstraat. Later, in de 18e en 19e eeuw, ver­arm­de de buurt aan­zien­lijk.

Onderzoek kasteel heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem in 1996

Omgevallen muren van het kas­teel van de heren van Arkel in het Wijdschild

Kasteel van de Arkels

In augus­tus werd door een ama­teur­ar­che­o­loog uit Gorinchem een deel van het kas­teel van de Arkels aan de Dalemsedijk terug­ge­von­den. Een kort onder­zoek toon­de aan dat het kas­teel van gro­te omvang moet zijn geweest en moge­lijk een van de groot­ste mid­del­eeuw­se kas­te­len van Nederland was. De res­tan­ten van dit zeer belang­rij­ke kas­teel zijn nu afge­dekt om ze voor het nage­slacht zo goed moge­lijk te bewa­ren. Op dit moment wor­den eni­ge vond­sten uit het kas­teel in het stad­huis ten­toon­ge­steld. In zijn lezing zal Floore ingaan op de rela­tie tus­sen het kas­teel, de Arkels en het ont­staan van de Stad.

12 novem­ber 1996
Kompas Aktiel

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.