Skeletten bij Grote kerk hadden zwaar leven

GORIN­CHEM – De Gor­cu­mers die eeu­wen gele­den in de scha­duw van de Grote Kerk zijn begra­ven, heb­ben een zwaar leven ach­ter de rug gehad. Dit blijkt uit fysisch-antro­po­lo­gisch onder­zoek door Maja d’Hol­losy. Deze ske­let­ten kwa­men in mei 2008 tevoor­schijn toen in de toren een blus­in­stal­la­tie werd aangelegd.

Archeologisch onderzoek Achter de Kerk, Gorinchem

Arche­o­lo­gisch onder­zoek Ach­ter de Kerk, Gorinchem

De arche­o­lo­gen van Hol­lan­dia, inge­huurd door de gemeente Gorin­chem, ont­dek­ten de res­tan­ten van maar liefst 53 indi­vi­duen. Het onder­zoek­bu­reau was op voor­hand al inge­scha­keld omdat er uit eer­dere opgra­vin­gen was geble­ken dat de kans groot was dat er op men­se­lijke res­ten zou wor­den gestuit.
Eind 14e, begin 15e eeuw gin­gen de Gor­cu­mers hun over­le­den stad­ge­no­ten op deze plek begra­ven, zo was de ver­on­der­stel­ling. Dit bleek ook het geval, want de oud­ste gevon­den bot­res­ten date­ren uit deze peri­ode. De jong­ste ske­let­ten stam­men uit de 18e eeuw.

Kleine vrouwen

De onder­zoe­kers beke­ken 36 indi­vi­duen. Hier­van had­den 28 de vol­was­sen leef­tijd bereikt (ouder dan 20 jaar). De gemid­delde leef­tijd van de vrou­wen uit deze groep was 36,4 jaar. Bij de man­nen lag deze op 44,4 jaar. Dit laat­ste was niet uit­zon­der­lijk. De leef­tijd van vrou­wen ligt erg laag. Boven­dien zijn ze met hun gemid­delde lengte van 1,56 meter rela­tief klein. Vrou­wen wer­den gemid­deld rond de 1,60 meter lang. Vol­gens de onder­zoe­kers kan daarom wor­den gesteld dat de vrou­wen in ver­hou­ding slecht af waren. Het is ech­ter niet te rela­te­ren aan ziek­te­beel­den, want in dat opzicht is er nau­we­lijks ver­schil met de mannen.
De onder­zoe­kers ver­ge­le­ken hun resul­ta­ten met die van de ske­let­ten die op de Var­ken­markt zijn opge­gra­ven, mid­den jaren 1996. De Gor­cu­mers die hier wer­den ont­dekt, wer­den in de peri­ode 1455 – 1572 begra­ven. Zij wer­den een stuk ouder dan hun stad­ge­no­ten : gemid­deld elf jaar. Boven­dien leden ze aan ‘wel­vaarts­ziek­ten’.

2 maart 2011
AD Rivierenland

Reacties zijn gesloten.