Bruiklenen en gebruik fotomateriaal

 

Bruiklenen en aanvragen fotomateriaal

Kelk­glas gevon­den tij­dens de opgra­ving aan de Krijt­straat in 2002

Het zou natuur­lijk jam­mer zijn wan­neer bij­zon­de­re vond­sten voor het publiek onzicht­baar bewaard blij­ven. Dit is geluk­kig niet het geval. Musea en ande­re cul­tu­re­le orga­ni­sa­ties kun­nen een bruik­leen­ver­zoek indie­nen. Hier­voor wor­den geen kos­ten in reke­ning gebracht. 

Wel stel­len wij eisen aan de wij­ze van ten­toon­stel­len en bevei­li­ging en is de bruik­leen­ne­mer ver­plicht het mate­ri­aal all­risk “van spij­ker tot spij­ker” te ver­ze­ke­ren. Een voor­beeld van een bruik­leen­over­een­komst kunt u hier down­lo­a­den. Uw ver­zoek dient mini­maal 4 weken voor de ope­ning van uw eve­ne­ment bij de beheer­der van het depot bekend te zijn.

Gebruik fotomateriaal

Afbeel­din­gen waar­op niet het auteurs­recht van der­den van toe­pas­sing is,  mogen wor­den gebruikt op basis van een CC BY-SA 4.0 licen­tie. U mag de afbeel­din­gen dus her­ge­brui­ken, kopi­ë­ren, ver­an­de­ren en ver­sprei­den in eigen toe­pas­sin­gen. U wordt daar­bij wel nadruk­ke­lijk ver­zocht de bron van uw infor­ma­tie te ver­mel­den, te weten : Gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie Gorin­chem. Toe­zen­ding van een pre­sent­exem­plaar voor onze bibli­o­theek wordt uiter­aard zeer op prijs gesteld.

Voor het down­lo­a­den van foto­ma­te­ri­aal kunt u ook onze foto­al­bums op Flickr​.com bezoeken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.