Bruikleenaanvragen en gebruik fotomateriaal

Het zou natuur­lijk jam­mer zijn wan­neer bij­zon­dere vond­sten voor het publiek onzicht­baar bewaard blij­ven. Dit is geluk­kig niet het geval. Musea en andere cul­tu­rele orga­ni­sa­ties kun­nen een bruik­leen­aan­vraag indie­nen. Voor het uit­le­nen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten wor­den geen kos­ten in reke­ning gebracht.

Wel stel­len wij eisen aan de wijze van ten­toon­stel­len en bevei­li­ging en is de bruik­leen­ne­mer ver­plicht het mate­ri­aal all­risk ‘van spij­ker tot spij­ker’ te ver­ze­ke­ren. Een voor­beeld van een bruik­leen­over­een­komst kunt u hier down­lo­a­den. Uw ver­zoek dient mini­maal 4 weken voor de ope­ning van uw eve­ne­ment bij de beheer­der van het depot bekend te zijn.

Bruikleenaanvragen en gebruik fotomateriaal, kelkglas gevonden tijdens de opgraving aan de Krijtstraat in 2002

Kelk­glas gevon­den tij­dens de opgra­ving aan de Krijt­straat in 2002

Gebruik fotomateriaal

Afbeel­din­gen waarop niet het auteurs­recht van der­den van toe­pas­sing is, mogen wor­den gebruikt op basis van een CC BY-SA 4.0 licen­tie. U mag de afbeel­din­gen dus her­ge­brui­ken, kopi­ë­ren, ver­an­de­ren en ver­sprei­den in eigen toe­pas­sin­gen. U wordt daar­bij wel nadruk­ke­lijk ver­zocht de bron van uw infor­ma­tie te ver­mel­den, te weten : Gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie Gorin­chem. Toe­zen­ding van een pre­sent­exem­plaar voor onze bibli­o­theek wordt uiter­aard zeer op prijs gesteld.

Voor het down­lo­a­den van foto­ma­te­ri­aal kunt u onder dezelfde voor­waar­den ook onze foto­al­bums op Flickr​.com gebruiken.

Reacties zijn gesloten.