Bruikleenaanvragen en gebruik fotomateriaal

Het zou natuur­lijk jam­mer zijn wan­neer bij­zon­dere vond­sten voor het publiek onzicht­baar bewaard blij­ven. Dit is geluk­kig niet het geval. Musea en andere cul­tu­rele orga­ni­sa­ties kun­nen een bruik­leen­aan­vraag indie­nen. Voor het uit­le­nen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten wor­den geen kos­ten in reke­ning gebracht.

Wel stel¬≠len wij eisen aan de wijze van ten¬≠toon¬≠stel¬≠len en bevei¬≠li¬≠ging en is de bruik¬≠leen¬≠ne¬≠mer ver¬≠plicht het mate¬≠ri¬≠aal all¬≠risk ‚Äėvan spij¬≠ker tot spij¬≠ker‚Äô te ver¬≠ze¬≠ke¬≠ren. Een voor¬≠beeld van een bruik¬≠leen¬≠over¬≠een¬≠komst kunt u hier down¬≠lo¬≠a¬≠den. Uw ver¬≠zoek dient mini¬≠maal 4 weken voor de ope¬≠ning van uw eve¬≠ne¬≠ment bij de beheer¬≠der van het depot bekend te zijn.

Bruikleenaanvragen en gebruik fotomateriaal, kelkglas gevonden tijdens de opgraving aan de Krijtstraat in 2002

Kelkglas gevon¬≠den tij¬≠dens de opgra¬≠ving aan de Krijtstraat in 2002

Gebruik fotomateriaal

Afbeeldingen waarop niet het auteurs¬≠recht van der¬≠den van toe¬≠pas¬≠sing is, mogen wor¬≠den gebruikt op basis van een CC BY-SA 4.0 licen¬≠tie. U mag de afbeel¬≠din¬≠gen dus her¬≠ge¬≠brui¬≠ken, kopi¬≠√ę¬≠ren, ver¬≠an¬≠de¬≠ren en ver¬≠sprei¬≠den in eigen toe¬≠pas¬≠sin¬≠gen. U wordt daar¬≠bij wel nadruk¬≠ke¬≠lijk ver¬≠zocht de bron van uw infor¬≠ma¬≠tie te ver¬≠mel¬≠den, te weten : Gemeentelijk depot voor arche¬≠o¬≠lo¬≠gie Gorinchem. Toezending van een pre¬≠sent¬≠exem¬≠plaar voor onze bibli¬≠o¬≠theek wordt uiter¬≠aard zeer op prijs gesteld.

Voor het down¬≠lo¬≠a¬≠den van foto¬≠ma¬≠te¬≠ri¬≠aal kunt u onder dezelfde voor¬≠waar¬≠den ook onze foto¬≠al¬≠bums op Flickr‚Äč.com gebruiken.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.