Zware oorlogsmunitie langs de Dalemsedijk gevonden

Zware oorlogsmunitie langs de Dalemsedijk gevonden

In okto­ber 2023 is tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Dalem­se­dijk en de water­gang ach­ter het For­tes Lyceum in Gorin­chem een bij­zon­dere vondst gedaan. Er kwa­men twaalf zware ste­nen kogels met een dia­me­ter tot 50 cm uit de rivier­klei tevoor­schijn. Ver­moe­de­lijk ach­ter­ge­ble­ven ‘oor­logs­mu­ni­tie’ uit de tijd van de Arkelse Oor­lo­gen (1401−1412). De kogels lagen op…

Lees ver­der

Bezoek het depot tijdens de open dagen op 14 – 16 juni

Nationale Archeologiedagen 2024

Tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op vrij­dag 14 juni, zater­dag 15 juni en zon­dag 16 juni is het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie aan de Arkels­edijk van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang is gra­tis. Het depot is de bewaar­plaats van alle vond­sten die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek van de afge­lo­pen 30 jaar…

Lees ver­der