Archeologisch onderzoek in Gorinchem

archeologische projecten gemeente Gorinchem

  Over­zicht uit­ge­voerd arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te Gorin­chem. Het betreft hier zowel de opgra­vin­gen (de groe­ne mar­kers) als het inven­ta­ri­se­rend onder­zoek (oran­je mar­kers) waar­on­der boor­on­der­zoek en proef­sleu­ven­on­der­zoek. De plaat­sing van de mar­kers is indi­ca­tief en geko­zen op basis van de cen­trum-coör­­di­­na­­ten van de onder­zoch­te loca­tie.  Alle pro­ject­in­for­ma­tie vindt u door te klik­ken op…

Lees ver­der

Publicaties over archeologisch onderzoek in Gorinchem

Archeologische publicaties

  U vindt hier meer dan 300 publi­ca­ties over arche­o­lo­gisch onder­zoek in Gorin­chem. Het betreft zowel alle arche­o­lo­gi­sche rap­por­ten als de publi­ca­ties waar­in onder­zoeks­re­sul­ta­ten of bij­zon­de­re vond­sten zijn beschre­ven.  Helaas is een klein deel van de publi­ca­ties niet in PDF beschik­baar. In dat geval ver­wij­zen wij naar World​Cat​.org. Deze site  bevat de collecties…

Lees ver­der