Speurneuzen in de Kwekelstraat hebben weer beet, werkgroep ontdekt mikwe.

GORIN­CHEM – De gemeen­te­lijke werk­groep arche­o­lo­gie heeft de afge­lo­pen twee weken op een par­keer­plaats in de Kwe­kel­straat gespeurd naar res­tan­ten van de in 1958 gesloopte syna­goge. Naast negen­tiende eeuws ser­vies­goed, muur­res­ten, kel­ders en een water­put werd ook een zoge­naamde ‘mikwe’ gevonden.

Mikwe Synagoge Gorinchem Kwekelstraat

Mikwe Syna­goge Gorin­chem Kwekelstraat

De mikwe is een ritu­eel joods bad voor gehuwde vrou­wen die zich na elke men­stru­a­tie in dit bad die­nen te rei­ni­gen. Ook vrou­wen die op het punt staan hun ja-woord te geven, maken vlak voor hun huwe­lijks­dag gebruik van dit bad. Het joodse bad, dat zich bevond aan de ach­ter­zijde van de syna­goge, werd ont­dekt door de arche­o­lo­gen Pie­ter Floore en Mar­tin Veen die, met de dage­lijkse hulp van enkele vrij­wil­li­gers, tien dagen aan deze klus heb­ben gewerkt. Veen : “Dat we een mikwe heb­ben ont­dekt, is natuur­lijk een leuke opste­ker. Helaas lag niet alles waar we naar op zoek waren meer in de grond. Toen ze in 1958 de syna­goge heb­ben gesloopt, zijn ze immers vrij dras­tisch te werk gegaan.”

In de water­gang trof­fen Floore en Veen huis­vuil aan uit de vorige twee eeu­wen. De inhoud van dit afval, dat voor­na­me­lijk bestaat uit etens­res­ten van grote zoet­wa­ter­vis­sen als de snoek en de steur, is gezeefd. De komende maan­den wor­den de vond­sten nader onderzocht.

Het mikwe heeft de meest ‘cul­tuur­his­to­ri­sche’ waarde van de gevon­den objec­ten. In over­leg met ING Vast­goed, de pro­ject­ont­wik­ke­laar die van­daag van start geen met de nieuw­bouw in de Kwe­kel­straat, wordt gezocht naar een oplos­sing om de mikwe als monu­ment te behou­den. Vol­gens Mar­tin Veen wordt daar­over bin­nen­kort een beslis­sing geno­men. “Het is alle­maal heel kort dag. Woens­dag begin­nen de werk­zaam­he­den al, dus moet er snel beslist wor­den. Zelf heb ik twee opties voor ogen. Omdat de mikwe momen­teel op een plek ligt waar de fun­de­ring wordt gebouwd, lijkt het mij het beste om het bad iets te laten zak­ken zodat de fun­de­rings­pa­len er niet door­heen wor­den geheid. Een andere moge­lijk­heid is het ver­plaat­sen van het mikwe naar het gedeelte waar de kruip­ruimte komt te liggen.”

Gor­cumse Courant
1 maart 2000

Reacties zijn gesloten.