Speurneuzen in de Kwekelstraat hebben weer beet, werkgroep ontdekt mikwe.

 

GORINCHEM – De gemeen­te­lij­ke werk­groep arche­o­lo­gie heeft de afge­lo­pen twee weken op een par­keer­plaats in de Kwe­kel­straat gespeurd naar res­tan­ten van de in 1958 gesloop­te syna­go­ge. Naast negen­tien­de eeuws ser­vies­goed, muur­res­ten, kel­ders en een water­put werd ook een zoge­naam­de ‘mik­we’ gevonden.

Mikwe Synagoge Gorinchem Kwekelstraat

Mik­we Syna­go­ge Gorin­chem Kwekelstraat

De mik­we is een ritu­eel joods bad voor gehuw­de vrou­wen die zich na elke men­stru­a­tie in dit bad die­nen te rei­ni­gen. Ook vrou­wen die op het punt staan hun ja-woord te geven, maken vlak voor hun huwe­lijks­dag gebruik van dit bad. Het jood­se bad, dat zich bevond aan de ach­ter­zij­de van de syna­go­ge, werd ont­dekt door de arche­o­lo­gen Pie­ter Floo­re en Mar­tin Veen die, met de dage­lijk­se hulp van enke­le vrij­wil­li­gers, tien dagen aan deze klus heb­ben gewerkt. Veen : “Dat we een mik­we heb­ben ont­dekt, is natuur­lijk een leu­ke opste­ker. Helaas lag niet alles waar we naar op zoek waren meer in de grond. Toen ze in 1958 de syna­go­ge heb­ben gesloopt, zijn ze immers vrij dras­tisch te werk gegaan.”

In de water­gang trof­fen Floo­re en Veen huis­vuil aan uit de vori­ge twee eeu­wen. De inhoud van dit afval, dat voor­na­me­lijk bestaat uit etens­res­ten van gro­te zoet­wa­ter­vis­sen als de snoek en de steur, is gezeefd. De komen­de maan­den wor­den de vond­sten nader onderzocht.

Het mik­we heeft de meest ‘cul­tuur­his­to­ri­sche’ waar­de van de gevon­den objec­ten. In over­leg met ING Vast­goed, de pro­ject­ont­wik­ke­laar die van­daag van start geen met de nieuw­bouw in de Kwe­kel­straat, wordt gezocht naar een oplos­sing om de mik­we als monu­ment te behou­den. Vol­gens Mar­tin Veen wordt daar­over bin­nen­kort een beslis­sing geno­men. “Het is alle­maal heel kort dag. Woens­dag begin­nen de werk­zaam­he­den al, dus moet er snel beslist wor­den. Zelf heb ik twee opties voor ogen. Omdat de mik­we momen­teel op een plek ligt waar de fun­de­ring wordt gebouwd, lijkt het mij het bes­te om het bad iets te laten zak­ken zodat de fun­de­rings­pa­len er niet door­heen wor­den geheid. Een ande­re moge­lijk­heid is het ver­plaat­sen van het mik­we naar het gedeel­te waar de kruip­ruim­te komt te liggen.”

Gor­cum­se Courant
1 maart 2000

Lees ook

Reacties zijn gesloten.