Joods ritueel bad gevonden

GORIN­CHEM – De afge­lo­pen week heeft de gemeen­te­lijke Werk­groep Arche­o­lo­gie met suc­ces een onder­zoek uit­ge­voerd in de Kwe­kel­straat in Gorin­chem. De aan­ge­trof­fen res­ten behoor­den tot de voor­ma­lige syna­goge die hier tus­sen 1841 en 1958 was geves­tigd. Ondanks de rigou­reuze sloop in de vijf­ti­ger jaren, werd toch een belang­rijk deel van het voor­ma­lige kerk­ge­bouw terug­ge­von­den. De res­ten zijn in kaart gebracht en gefo­to­gra­feerd. De meest opzien­ba­rende vondst was een joods ritu­eel bad (mikwe).

Mikwe van de voormalige synagoge aan de Kwekelstraat te Gorinchem

Mikwe van de voor­ma­lige syna­goge aan de Kwe­kel­straat te Gorinchem

Het mikwe, gebouwd vol­gens nauw­ge­zette reli­gi­euze voor­schrif­ten, is een belang­rijk onder­deel van een syna­goge. Bij het huwe­lijk maakt de bruid er kort voor de huwe­lijks­dag gebruik van. De gehuwde vrouw wordt geacht zich na elke men­stru­a­tie in het bad met een onder­dom­pe­ling te reinigen.

De bad­plaats bevond zich in de con­sis­to­rie, een klein gebouw­tje direct gren­zend aan de ach­ter­zijde van de syna­goge. In 1902 werd in het aan­gren­zende woon­huis (Kwe­kel­straat 24 – 26) een nieuwe bad-voor­zie­ning gemaakt. In dit nog bestaande pand her­in­nert ove­ri­gens niets meer aan deze functie.

In een bij­be­ho­rende water­gang werd huis­vuil uit de 19e/​20e eeuw aan­ge­trof­fen. De inhoud is gezeefd en naast een grote hoe­veel­heid scher­ven van tafel­ser­vies werd opval­lend veel afval van grote rivier­vis­sen (snoek, steur etc.) aan­ge­trof­fen. De komende maan­den zul­len de vond­sten nader wor­den onderzocht.

In over­leg met ING Vast­goed de pro­ject­ont­wik­ke­laar bin­nen­kort op het per­ceel start met nieuw­bouw, wordt naar een oplos­sing gezocht om de mikwe als monu­ment te behou­den en moge­lijk in de nieuw­bouw op te nemen.

Pers­be­richt Gemeente Gorinchem
24 febru­ari 2000

Reacties zijn gesloten.