Joods ritueel bad blijft behouden

GORIN­CHEM – Het onlangs opge­gra­ven joods ritu­eel bad aan de Kwe­kel­straat blijft behou­den voor de stad Gorin­chem. De gemeente, en pro­ject­ont­wik­ke­laar ING Vast­goed zul­len de kos­ten voor de ver­plaat­sing van het rei­ni­gings­bad voor hun reke­ning nemen. Het ritu­ele bad zal op het hui­dige per­ceel ver­plaatst wor­den en opnieuw bedekt wor­den met zand. Daar­door zal het geen schade oplo­pen tij­dens de woning­bouw die bin­nen­kort zal beginnen.

Het is nog ondui­de­lijk hoe groot de finan­ci­ële las­ten zul­len zijn. Dat hangt onder meer af van de staat waarin het bad ver­keert. Het is de bedoe­ling dat de aan­we­zig­heid van het lig­bad (…) op de een of andere manier naar voren wordt gebracht in de nieuw­bouw. Dat kan bij­voor­beeld door de con­tou­ren zicht­baar te maken door bij­voor­beeld afwij­kende tegels te gebruiken.

De joodse syna­goge bevond zich tus­sen 1841 en 1958 aan de Kwe­kel­straat. In de jaren vijf­tig werd deze afge­bro­ken. Het ritu­ele had, dat door de gemeen­te­lijke Werk­groep Arche­o­lo­gie tij­dens opgra­vin­gen werd bloot­ge­legd, was het enige dat overbleef.

De Stad Gorinchem
14 maart 2000

Reacties zijn gesloten.