Joods ritueel bad blijft behouden

 

GORINCHEM – Het onlangs opge­gra­ven joods ritu­eel bad aan de Kwe­kel­straat blijft behou­den voor de stad Gorin­chem. De gemeen­te, en pro­ject­ont­wik­ke­laar ING Vast­goed zul­len de kos­ten voor de ver­plaat­sing van het rei­ni­gings­bad voor hun reke­ning nemen. Het ritu­e­le bad zal op het hui­di­ge per­ceel ver­plaatst wor­den en opnieuw bedekt wor­den met zand. Daar­door zal het geen scha­de oplo­pen tij­dens de woning­bouw die bin­nen­kort zal beginnen.

Het is nog ondui­de­lijk hoe groot de finan­ci­ë­le las­ten zul­len zijn. Dat hangt onder meer af van de staat waar­in het bad ver­keert. Het is de bedoe­ling dat de aan­we­zig­heid van het lig­bad (…) op de een of ande­re manier naar voren wordt gebracht in de nieuw­bouw. Dat kan bij­voor­beeld door de con­tou­ren zicht­baar te maken door bij­voor­beeld afwij­ken­de tegels te gebruiken.

De jood­se syna­go­ge bevond zich tus­sen 1841 en 1958 aan de Kwe­kel­straat. In de jaren vijf­tig werd deze afge­bro­ken. Het ritu­e­le had, dat door de gemeen­te­lij­ke Werk­groep Arche­o­lo­gie tij­dens opgra­vin­gen werd bloot­ge­legd, was het eni­ge dat overbleef.

De Stad Gorinchem
14 maart 2000

Lees ook

Reacties zijn gesloten.