Gorcum op zoek naar oude resten synagoge

 

GORINCHEM – De gemeen­te Gorin­chem laat vol­gen­de maand een arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­rich­ten in de Kwe­kel­straat in de hoop iets tast­baars van het Jood­se ver­le­den te vin­den. Onder het par­keer­ter­rein­tje lig­gen de fun­da­men­ten van de syna­go­ge die in 1843 werd gebouwd en die in de jaren vijf­tig op last van bur­ge­mees­ter Van Rap­pard werd gesloopt.

Gorcum op zoek naar oude resten synagoge, achterzijde synagoge Gorinchem 1957

Ach­ter­zij­de syna­go­ge (1957)

Na de Twee­de Wereld­oor­log was de Jood­se gemeen­schap gede­ci­meerd tot slechts enke­len. Tien­tal­len Gor­cum­se Joden waren ver­moord in Hit­lers con­cen­tra­tie­kam­pen en dege­nen die wel terug­keer­den kon­den de syna­go­ge niet meer betalen.

Van Rap­pard had wei­nig gevoel voor de jood­se rol in de maat­schap­pij”, ver­telt stads­ar­chi­va­ris en mede­wer­ker van de arche­o­lo­gi­sche werk­groep R. van Dijk. “Hij wil­de heel veel slo­pen. Al die klei­ne huis­jes in de bin­nen­stad vond hij maar niets. Van Rap­pard wil­de groots bou­wen en bre­de lanen door de stad. Geluk­kig zijn veel van zijn plan­nen niet uit­ge­voerd anders was Gor­cum zoals het nu is er niet meer geweest”.

Met de sloop van de syna­go­ge werd ook de geschie­de­nis van de Joden in Gorin­chem stuk gesla­gen. “We hopen met de opgra­ving iets tast­baars te vin­den. Want in het muse­um en in het archief is er nau­we­lijks iets”, aldus Van Dijk. Zelfs goe­de foto’s van de syna­go­ge ont­bre­ken. “We heb­ben een foto van het door ver­moe­de­lijk NSB’ers ver­niel­de inte­ri­eur”. Een hou­ding zoals Van Rap­pard in de jaren vijf­tig ten toon spreid­de zou nu ondenk­baar zijn. “Kijk naar de pogin­gen om in Sliedrecht de dijk­sy­na­go­ge in ere te her­stel­len. Er is nu wel aan­dacht voor de gevoe­lens die er leven”.

Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Gorin­chem heb­ben 20.000 gul­den uit­ge­trok­ken voor het onder­zoek. Arche­o­loog P. Floo­re, die nage­noeg iede­re opgra­ving in de stad leidt, zal ook aan het hoofd staan van de opgra­ving in de Kwe­kel­straat .

De twin­tig mil­le is genoeg om twee weken te kun­nen gra­ven. Het par­keer­ter­rein­tje wordt daar­na bebouwd door de ING Bank.

Dag­blad Rivierenland
26 janu­a­ri 2000

Lees ook

Reacties zijn gesloten.