Gorcum speurt naar oude res­ten syna­go­ge

GORINCHEM – De gemeen­te Gorinchem laat vol­gen­de maand een arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­rich­ten in de Kwekelstraat in de hoop iets tast­baars van het Joodse ver­le­den te vin­den. Onder het par­keer­ter­rein­tje lig­gen de fun­da­men­ten van de syna­go­ge die in 1843 werd gebouwd en die in de jaren vijf­tig op last van bur­ge­mees­ter Van Rappard werd gesloopt.

Achterzijde synagoge, H.M. den Uyl 1957

Achterzijde syna­go­ge, teke­ning H.M. den Uyl (1957)

Na de Tweede Wereldoorlog was de Joodse gemeen­schap gede­ci­meerd tot slechts enke­len. Tientallen Gorcumse Joden waren ver­moord in Hitlers con­cen­tra­tie-kam­pen en dege­nen die wel terug­keer­den kon­den de syna­go­ge niet meer beta­len.

Van Rappard had wei­nig gevoel voor de jood­se rol in de maat­schap­pij”, ver­telt stads­ar­chi­va­ris en mede­wer­ker van de arche­o­lo­gi­sche werk­groep R. van Dijk. “Hij wil­de heel veel slo­pen. Al die klei­ne huis­jes in de bin­nen­stad vond hij maar niets. Van Rappard wil­de groots bou­wen en bre­de lanen door de stad. Gelukkig zijn veel van zijn plan­nen niet uit­ge­voerd anders was Gorcum zoals het nu is er niet meer geweest”.

Met de sloop van de syna­go­ge werd ook de geschie­de­nis van de

Joden in Gorinchem stuk gesla­gen. “We hopen met de opgra­ving iets tast­baars te vin­den. Want in het muse­um en in het archief is er nau­we­lijks iets”, aldus Van Dijk. Zelfs goe­de foto’s van de syna­go­ge ont­bre­ken. “We heb­ben een foto van het door ver­moe­de­lijk NSB’ers ver­niel­de inte­ri­eur”. Een hou­ding zoals Van Rappard in de jaren vijf­tig ten toon spreid­de zou nu ondenk­baar zijn. “Kijk naar de pogin­gen om in Sliedrecht de dijk­sy­na­go­ge in ere te her­stel­len. Er is nu wel aan­dacht voor de gevoe­lens die er leven”.

Burgemeester en wet­hou­ders van Gorinchem heb­ben 20.000 gul­den uit­ge­trok­ken voor het onder­zoek. Archeoloog P. Floore, die nage­noeg iede­re opgra­ving in de stad leidt, zal ook aan het hoofd staan van de opgra­ving in de Kwekelstraat .

De twin­tig mil­le is genoeg om twee weken te kun­nen gra­ven. Het par­keer­ter­rein­tje wordt daar­na bebouwd door de ING Bank.

Dagblad Rivierenland
26 janu­a­ri 2000

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.