Archeologen vinden negentiende-eeuws serviesgoed, restant synagoge zichtbaar

 

GORINCHEM – De Kwe­kel­straat in Gorin­chem is al ruim een week een speel­tuin voor Pie­ter Floo­re en Mar­tin Veen van de gemeen­te­lij­ke werk­groep arche­o­lo­gie. Met de hulp van enke­le vrij­wil­li­gers zijn zij dage­lijks aan het zoe­ken naar de fun­da­men­ten van een vroe­ge­re synagoge.

Opgraving synagoge Kwekelstraat (2002)

Opgra­ving syna­go­ge Kwekelstraat

Het opgraaf­werk, dat nog duurt tot aan­staan­de zater­dag is, vol­gens Floo­re geen onver­deeld suc­ces. “Naast muur­res­ten, kel­ders en een water­gang heb­ben we ook ser­vies­goed gevon­den. Het gaat dan om ser­vies­goed uit de negen­tien­de eeuw die door de vroe­ge­re Jood­se gemeen­schap is gebruikt. Deze spul­len heb­ben een gro­te weten­schap­pe­lij­ke waar­de. Zelf ben ik ook blij met deze vond­sten want ik inte­res­seer me in hevi­ge mate voor het joden­dom.” De syna­go­ge in de Kwe­kel­straat, geves­tigd op de plek waar nu een par­keer­ter­rein ligt, werd gebouwd in 1843. Tot het uit­bre­ken van de Twee­de Wereld­oor­log in 1939 had Gorin­chem een bloei­en­de Jood­se gemeen­schap, Floo­re : “Met de depor­ta­tie van Joden naar Duits­land is daar een ein­de aan­ge­ko­men. Na 1945 is de syna­go­ge in onbruik geraakt, waar­na is beslo­ten om het gebouw te slo­pen. Dat gebeur­de in 1958, een tijd waar­in zoiets mak­ke­lij­ker kon gebeu­ren. Ook al omdat men lie­ver niet meer aan de ver­schrik­ke­lij­ke gevol­gen van de Holo­caust terug wil­de denken.”

Lezing

Ove­ri­gens geeft his­to­ri­cus Bert Stam­kot dins­dag 29 febru­a­ri een lezing in de open­ba­re bibli­o­theek van Gorin­chem. Dit doet hij namens de Sliedrecht­se Stich­ting Dijk­sy­na­go­ge. De lezing, geti­teld ‘Gor­cum en de syna­go­ge’, gaat over de geschie­de­nis van ‘Joods Gor­cum’ na 1787. Hij behan­delt enke­le his­to­ri­sche ijk­mo­men­ten zoals de start van de Jood­se gemeen­te in 1787, de bouw van de eer­ste Gor­cum­se syna­go­ge in 1817, de ope­ning van, een nieu­we syna­go­ge in 1842, het hon­derd­ja­rig jubi­le­um in 1942 en de ophef­fing van de gemeen­te in 1946. Voor­af­gaan­de houdt Ab Groot­hed­de een ver­haal over de stich­ting Dijk­sy­na­go­ge die zich inspant voor het behoud van dijk­sy­na­go­ge op de grens van Sliedrecht met Har­dinx­veld-Gies­sen­dam. De lezing begint om 20 uur. Toe­gangs­prijs : Fl. 7,50,-. Dona­teurs van de stich­ting mogen voor vijf gul­den naar bin­nen. Ove­ri­gens is voor men­sen die nog meer over de stich­ting wil­len weten van­af don­der­dag een expo­si­tie te zien in het Har­dinx­veld­se muse­um ‘De Kope­ren Knop’.

Gor­cum­se Courant
23 febru­a­ri 2000

Lees ook

Reacties zijn gesloten.