Archeologen vin­den negen­tien­de-eeuws ser­vies­goed, res­tant syna­go­ge zicht­baar

GORINCHEM – De Kwekelstraat in Gorinchem is al ruim een week een speel­tuin voor Pieter Floore en Martin Veen van de gemeen­te­lij­ke werk­groep arche­o­lo­gie. Met de hulp van enke­le vrij­wil­li­gers zijn zij dage­lijks aan het zoe­ken naar de fun­da­men­ten van een vroe­ge­re syna­go­ge.

Opgraving synagoge Kwekelstraat (2002)

Opgraving syna­go­ge Kwekelstraat

Het opgraaf­werk, dat nog duurt tot aan­staan­de zater­dag is, vol­gens Floore geen onver­deeld suc­ces. “Naast muur­res­ten, kel­ders en een water­gat heb­ben we ook ser­vies­goed gevon­den. Het gaat dan om ser­vies­goed uit de negen­tien­de eeuw die door de vroe­ge­re Joodse gemeen­schap is gebruikt. Deze spul­len heb­ben een gro­te weten­schap­pe­lij­ke waar­de. Zelf ben ik ook blij met deze vond­sten want ik inte­res­seer me in hevi­ge mate voor het joden­dom.” De syna­go­ge in de Kwekelstraat, geves­tigd op de plek waar nu een par­keer­ter­rein ligt, werd gebouwd in 1843. Tot het uit­bre­ken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 had Gorinchem een bloei­en­de Joodse gemeen­schap, Floore : “Met de depor­ta­tie van Joden naar Duitsland is daar een ein­de aan­ge­ko­men. Na 1945 is de syna­go­ge in onbruik geraakt, waar­na is beslo­ten om het gebouw te slo­pen. Dat gebeur­de in 1958, een tijd waar­in zoiets mak­ke­lij­ker kon gebeu­ren. Ook al omdat men lie­ver niet meer aan de ver­schrik­ke­lij­ke gevol­gen van de Holocaust terug wil­de den­ken.”

Lezing
Overigens geeft his­to­ri­cus Bert Stamkot dins­dag 29 febru­a­ri een lezing in de open­ba­re bibli­o­theek van Gorinchem. Dit doet hij namens de Gorcumse stich­ting Dijksynagoge. De lezing, geti­teld ‘Gorcum en de syna­go­ge’, gaat over de geschie­de­nis van ‘Joods Gorcum’ na 1787. Hij behan­delt enke­le his­to­ri­sche ijk­mo­men­ten zoals de start van de Joodse gemeen­te in 1787, de bouw van de eer­ste Gorcumse syna­go­ge in 1817, de ope­ning van, een nieu­we syna­go­ge in 1842, het hon­derd­ja­rig jubi­le­um in 1942 en de ophef­fing van de gemeen­te in 1946. Voorafgaande houdt Ab Groothedde een ver­haal over de stich­ting Dijksynagoge die zich inspant voor het behoud van dijk­sy­na­go­ge op de grens van Sliedrecht met Hardinxveld-Giessendam. De lezing begint om 20 uur. Toegangsprijs : Fl. 7,50,-. Donateurs van de stich­ting mogen voor vijf gul­den naar bin­nen. Overigens is voor men­sen die nog meer over de stich­ting wil­len weten van­af don­der­dag een expo­si­tie te zien in het Hardinxveldse muse­um ‘De Koperen Knop’.

Gorcumse Courant
23 febru­a­ri 2000

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.