Vondst stadsresten in Gorinchem

GORIN­CHEM – Bij opgra­vin­gen aan de Krijt­straat in Gorin­chem zijn de zeer oude res­ten van de stad gevon­den. Het gaat om delen van de fun­de­ring van een adel­lijk huis uit de 14e eeuw, dat toe­be­hoorde aan Jan van Arkel. Onder de fun­de­ring zijn er nog oudere res­ten aan­ge­trof­fen, name­lijk van hui­zen uit de 13e eeuw.

Ach­ter het huis is de werk­groep arche­o­lo­gie van de gemeente Gorin­chem, die met het onder­zoeks­bu­reau Baac de opgra­vin­gen uit­voert, ook op een hof gestuit.

De opgra­vin­gen geven vol­gens pro­ject­lei­der Van Gena­beek van Baac inzicht in de behui­zing van Jan van Arkel, een adel­lijke man die een belang­rijke rol in de geschie­de­nis van Gor­cum heeft gespeeld. De res­ten tonen aan hoe in die tijd de adel woonde. Het huis stond pro­mi­nent voor­aan tus­sen ver­der hou­ten huis­jes. Baac en de werk­groep heb­ben tot eind sep­tem­ber de tijd. Daarna komt op die plek, tegen­over de Grote Kerk, een V&D te staan. De res­ten wor­den gete­kend, gefo­to­gra­feerd en ver­vol­gens ver­wij­derd. Ook komt er een tentoonstelling.

7 sep­tem­ber 2002
Dag­blad Rivierenland

Reacties zijn gesloten.