Vondst stads­res­ten in Gorinchem

GORINCHEM – Bij opgra­vin­gen aan de Krijtstraat in Gorinchem zijn de zeer oude res­ten van de stad gevon­den. Het gaat om delen van de fun­de­ring van een adel­lijk huis uit de 14e eeuw, dat toe­be­hoor­de aan Jan van Arkel. Onder de fun­de­ring zijn er nog oude­re res­ten aan­ge­trof­fen, name­lijk van hui­zen uit de 13e eeuw.

Achter het huis is de werk­groep arche­o­lo­gie van de gemeen­te Gorinchem, die met het onder­zoeks­bu­reau Baac de opgra­vin­gen uit­voert, ook op een hof gestuit.

De opgra­vin­gen geven vol­gens pro­ject­lei­der Van Genabeek van Baac inzicht in de behui­zing van Jan van Arkel, een adel­lij­ke man die een belang­rij­ke rol in de geschie­de­nis van Gorcum heeft gespeeld. De res­ten tonen aan hoe in die tijd de adel woon­de. Het huis stond pro­mi­nent voor­aan tus­sen ver­der hou­ten huis­jes. Baac en de werk­groep heb­ben tot eind sep­tem­ber de tijd. Daarna komt op die plek, tegen­over de Grote Kerk, een V&D te staan. De res­ten wor­den gete­kend, gefo­to­gra­feerd en ver­vol­gens ver­wij­derd. Ook komt er een ten­toon­stel­ling.

7 sep­tem­ber 2002
Dagblad Rivierenland

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.