Restanten Hof van Arkel aangetroffen, historische vondst in Gorcumse binnenstad

 

GORINCHEM – Arche­o­lo­gen zijn in de Gor­cum­se bin­nen­stad gestuit op de res­tan­ten van zeer ver­moe­de­lijk het Hof Van Arkel. En dat is een vondst van gro­te his­to­ri­sche waar­de, te meer omdat er behal­ve enke­le ver­wij­zin­gen in de archie­ven geen direc­te his­to­ri­sche stuk­ken het bestaan van het Hof onder­bouw­den. Boven­dien is het de oud­ste bebou­wing ooit die in de Gor­cum­se bin­nen­stad is aangetroffen.

Ste­vi­ge, bre­de bak­ste­nen muren ver­ra­den dat in de veer­tien­de eeuw pal tegen­over de Gor­cum­se kerk­to­ren een impo­sant huis moet heb­ben gestaan. “Daar­van getuigt ook de ste­vi­ge fun­de­ring, een raam­werk van hou­ten dwars­bal­ken onder die muren”, zegt Ronald van Gena­beek van het onder­zoek- en advies­bu­reau Baac. Het bureau is in de arm geno­men door de gemeen­te Gorin­chem om het onder­zoek te lei­den op de plek aan de Krijt­straat waar straks V&D wordt gebouwd.

Het gaat dus zeer ver­moe­de­lijk inder­daad om het huis van Jan van Arkel, Jan num­mer vijf in dit geval, want bij­na al die Van Arkels heet­ten Jan. In archie­ven wordt dit huis genoemd in een ver­haal over een com­plot tegen Jan van Arkel”, zegt Mar­tin Veen van de Werk­groep Arche­o­lo­gie van de gemeen­te Gorin­chem. “De groei van Gorin­chem tot mid­del­eeuw­se stad staat name­lijk in direc­te rela­tie met de macht die de heren van Arkel uit­oe­fen­den. Niet alleen in bestuur­lijk maar ook in finan­ci­eel opzicht.”

Ondanks deze his­to­ri­sche invloed is er wei­nig bekend over het leven van deze fami­lie in de stad Gorin­chem. De opgra­vin­gen aan de Krijt­straat bie­den wel­licht meer inzicht, omdat er behal­ve de muren ook enke­le beer­put­ten zijn aan­ge­trof­fen. In deze kui­len, die des­tijds wer­den gebruikt als vuil­nis belt, ver­dwe­nen behal­ve etens­res­ten ook stuk­ken gebro­ken ser­vies­goed. “We heb­ben enke­le scherf­jes veer­tien­de eeuws glas aan­ge­trof­fen. Geen gro­te hoe­veel­he­den, maar toch. Glas was in die tijd iets heel bij­zon­ders en dus behoor­lijk duur. De gewo­ne man kon het niet beta­len. Dus in dat opzicht zijn die scher­ven ook een indicatie.”

Ver­der onder­zoek op loca­tie moet uit­wij­zen hoe het Hof er pre­cies heeft uit­ge­zien, omdat slechts tot nu toe slechts een deel is bloot­ge­legd. Hier­voor heb­ben de Werk­groep Arche­o­lo­gie en Baac nog ruim drie weken de tijd. Daar­na begint de voor­be­rei­ding voor de bouw van V&D.

5 sep­tem­ber 2002
De Dordtenaar 

Lees ook

Reacties zijn gesloten.