Onthulling monument Hof van Arkel in de binnenstad uitgesteld.

De ont­hul­ling door wet­hou­der H. van San­ten van het gedenk­te­ken voor de Hof van Arkel, die op don­der­dag 11 decem­ber zou plaats­vin­den, is uit­ge­steld. Voor het plaat­sen van het gedenk­te­ken is een bouw­ver­gun­ning nood­za­ke­lijk omdat het plaat­sen daar­van moet wor­den opge­vat als ‘bou­wen’ in het beschermd stads­ge­zicht. Bui­ten het beschermd stads­ge­zicht mogen gedenk­te­kens en straat­meu­bi­lair veelal zon­der ver­gun­ning wor­den geplaatst. Bin­nen het beschermd stads­ge­zicht is dat ech­ter niet toe­ge­staan. In het enthou­si­asme van de ini­ti­a­tief­ne­mers is dit helaas over het hoofd gezien en daarom heeft de gemeente Gorin­chem beslo­ten de ont­hul­ling uit te stellen.

In de tus­sen­tijd blijft het monu­ment op zijn plaats staan in afwach­ting van de afron­ding van de procedure.
Hier­voor is geko­zen omdat het ini­ti­a­tief zeer op prijs gesteld wordt en omdat op deze manier toch alvast het nieuwe gedenk­te­ken bewon­derd kan wor­den. Mocht er geen ver­gun­ning wor­den ver­leend omdat het op ono­ver­ko­me­lijke bezwa­ren stuit, dan zal het monu­ment als­nog wor­den ver­wij­derd. Zodra de pro­ce­dure rond de aan­vraag van de bouw­ver­gun­ning posi­tief is afge­rond, wordt bekend­ge­maakt wan­neer het monu­ment wel ont­huld zal worden.

Het monu­ment is een gedenk­te­ken dat refe­reert aan de Hof van Arkel. Voor het bou­wen van de V&D in de bin­nen­stad is op deze loca­tie arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­richt. Naast aller­lei oude gebruiks­voor­wer­pen is ook een his­to­ri­sche kolom opge­gra­ven. Deze kolom is door de arche­o­lo­gen toe­ge­schre­ven aan de Hof van Arkel, die vroe­ger op deze plaats heeft gestaan. Na de opgra­ving is de idee ont­staan om van deze arche­o­lo­gi­sche vondst een monu­ment te maken.

16 decem­ber 2003
De Stad Gorinchem

Reacties zijn gesloten.