Middeleeuwse vondst als monument onthuld

GORIN­CHEM – De gemeente Gorin­chem ont­hult mor­gen in het cen­trum van de stad een arche­o­lo­gi­sche vondst uit onge­veer 1405. De vondst, een ruim 2 meter hoge kolom van een zuil van de Hof van Arkel, is geres­tau­reerd en wordt als monu­ment ach­ter een nieuw waren­huis geplaatst.

Het Hof van Arkel was rond 1405 het adel­lijke woon­huis van de bekend­ste van de Heren van Arkel : Jan van Arkel. De gevon­den kolom­voet is authen­tiek en opge­bouwd met brok­stuk­ken die tij­dens de opgra­vin­gen wer­den gevon­den. Het monu­ment is geïm­preg­neerd om grote tem­pe­ra­tuur­wis­se­lin­gen te kun­nen door­staan. De kolom kwam in de zomer van 2002 tevoor­schijn tij­dens arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen op de bouw­lo­ca­tie van het nieuwe waren­huis. Arche­o­lo­gen stuit­ten op fun­de­rin­gen van zeven­tien bij acht meter. Deze vondst noem­den zij ‘een van de oud­ste res­ten van een adel­lijke woning’.

Op het bouw­ter­rein von­den arche­o­lo­gen ver­der de ver­moe­de­lijke res­ten van de stads­school, die rond 1400 gebouwd moet zijn. In 1435 stond een aan­gren­zend steegje bekend als ‘Scoel­steghe’. De opgra­vers von­den tien­tal­len schrijf­stif­ten, waar­mee leer­lin­gen in een zachte was­laag van een schrijf­ta­blet kon­den schrijven.
ANP

10 decem­ber 2003
Alge­meen Dagblad

Reacties zijn gesloten.