Herdenkingszuil Gorcumse Van Arkels illegaal bouwwerk

GORIN­CHEM – Het monu­ment met daarin de uit 1405 date­rende kolom­voet van het Hof van Arkel ter hoogte van de Gor­cumse V&D is ille­gaal gebouwd.

De gemeente Gorin­chem – eige­naar en bou­wer van het her­den­kings­te­ken – is ver­ge­ten de beno­digde bouw­ver­gun­ning bij zich­zelf aan te vra­gen. Wet­hou­der H. van San­ten zou het monu­ment gis­te­ren op fees­te­lijke wijze ont­hul­len, maar op de val­reep ont­dekte de gemeente dat ze zelf ille­gaal aan het bou­wen is gesla­gen. Omdat de hele bin­nen­stad de sta­tus van beschermd stads­ge­zicht heeft, moet voor alle bouw­sels eerst een ver­gun­ning wor­den aan­ge­vraagd. Zelfs voor de plaat­sing van bij­voor­beeld bank­jes en prullenbakken.

Het monu­ment bestaat uit een voet van een kolom die zeer waar­schijn­lijk deel uit­maakte van het Hof van Arkel, een luxe stads­wo­ning met opstal­len. De adel­lijke fami­lie had het in de veer­tiende eeuw in Gorin­chem en omge­ving voor het zeg­gen. Boven op de voet – die werd gevon­den tij­dens de arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen die de bouw van V&D vooraf gin­gen – is een kolom gebouwd met kloos­ter­mop­pen die even­eens op de bouw­lo­ca­tie zijn gevonden.

Het ont­bre­ken van de ver­gun­ning is ove­ri­gens geen reden om het ille­gale monu­ment tot de laat­ste steen af te bre­ken. Vol­gens een woord­voer­ster van de gemeente wordt er in aller­ijl gewerkt aan een bouw­ver­gun­ning. Die hoeft slechts door de wel­stands­com­mis­sie te wor­den getoetst, waarna de her­den­kings­zuil kan wor­den gelegaliseerd.

12 decem­ber 2003
De Dordtenaar

Reacties zijn gesloten.