Gorinchem vergeetachtig.

 

GORINCHEM – De fees­te­lij­ke ont­hul­ling van een monu­ment in de bin­nen­stad van Gorin­chem is voor onbe­paal­de tijd uit­ge­steld, omdat de gemeen­te is ver­ge­ten een bouw­ver­gun­ning voor het gedenk­te­ken aan te vra­gen. De bouw­ver­gun­ning is nodig, omdat het monu­ment aan de Struis­vo­gel­straat deel uit­maakt van het beschermd stadsgezicht.

De twee meter hoge zuil kwam vorig jaar tevoor­schijn tij­dens arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen op de bouw­lo­ca­tie van de onlangs geo­pen­de V&D. De authen­tie­ke kolom is hoogst­waar­schijn­lijk een onder­deel van de Hof van Arkel, die begin vijf­tien­de eeuw het adel­lij­ke woon­huis van Jan van Arkel was.

De gemeen­te Gorin­chem gaat op kor­te ter­mijn als­nog een bouw­ver­gun­ning aan­vra­gen voor het al geplaatste monu­ment. Als er geen bezwa­ren bin­nen­ko­men, kan het gedenk­te­ken over enke­le weken als­nog offi­ci­eel wor­den onthuld.

12 decem­ber 2003
De Telegraaf

Lees ook

Reacties zijn gesloten.