Gaaf buurpand ontdekt naast hof

 

GORINCHEM – De opgra­vin­gen aan de Krijt­straat begin­nen steeds meer een beeld op te leve­ren van de oude his­to­ri­sche bin­nen­stad, zoals die er eind 14de, begin 15de eeuw moet heb­ben uit­ge­zien. Arche­o­loog Sjaak Moo­ren van het Onder­zoek- en Advies­bu­reau Baac ont­dek­te gis­te­ren dat naast het Hof van Arkel een com­pleet veer­tien­de eeuws buur­pand ligt.

Het hof zelf is gro­ter dan aan­van­ke­lijk werd aan­ge­no­men. Tot nu toe is ver­moe­de­lijk de helft van het pand pas bloot­ge­legd en bevindt de ande­re helft zich onder woon­huis num­mer 14. Moo­ren : “In het buur­pand moe­ten chi­que lui heb­ben gewoond. Rij­ke koop­lui mis­schien, of lage­re adel, maar wie het geweest zijn weten we nog niet. We zijn momen­teel de beer­put aan het bloot­leg­gen en hopen daar of in de tuin die bij het pand hoor­de meer aan­wij­zin­gen te vin­den over de bewo­ners. Over de beer­put valt nog iets aar­digs te ver­tel­len. Er is des­tijds een kuil gegra­ven en deze is rond­om van een vlecht­werk voor­zien, bestaan­de uit tak­ken en twij­gen. Dat zul­len we vast­leg­gen op foto, want nu ziet het er nog gaaf uit, maar mor­gen is er alleen nog maar poe­der van over.”

Vlechtwerkput spoor 194 waar overheen bij de bouw van de Grote School een grondboog is gemetseld gezien naar het zuiden

Vlecht­werk­put gezien naar het zuiden

In de beer­put zelf zijn vrij­wil­li­gers druk met schep­pen en een metaal­de­tec­tor in de weer. Ze staan haast tot hun knie­ën in het grond­wa­ter en schep­pen laag­je voor laag­je de de blub­ber weg. “Er zijn inmid­dels frag­men­ten gevon­den van een gro­te schaal. De rest vin­den we nog wel.” Behal­ve een kip­pen­bot­je en een met de hand aan­ge­sle­pen hout­je is er ver­der nog niet veel bij­zon­ders uit de beer­put geko­men. Maar rond het mid­dag­uur is er suc­ces. Een licht geschon­den zwar­te vaas komt naar boven. ’t Is geen kleintje.

Zuilengalerij

Waar Moo­ren meer enthou­si­ast over is, dat de con­tou­ren van het Hof van Arkel zich steeds dui­de­lij­ker begin­nen af te teke­nen. “Tus­sen het buur­pand en het hof heeft een smal straat­je geze­ten voor­dat de gevel van het hof begint. Dan wijkt het pand iets naar ach­te­ren, tref­fen wee nog een gang of zui­len­ga­le­rij aan en de ande­re zij­vleu­gel bevindt zich hoogst­waar­schijn­lijk onder het huis op num­mer 14. Daar kun­nen we pas bij als dat ooit gesloopt gaat worden.”

Moo­ren maakt in wijd­se geba­ren dui­de­lijk hoe groot het hof onge­veer geweest moet zijn. De plek waar hij staat is hoogst­waar­schijn­lijk de vroe­ge­re tuin geweest, die mis­schien door­liep tot aan de Struis­vo­gel­straat. “we komen behoor­lijk in tijd­nood te zit­ten. We wil­len daar­om de res­tan­ten van bei­de pan­den heel secuur onder­zoe­ken en het hele ach­ter­ter­rein kun­nen we alleen maar in gro­ve lij­nen door­spit­ten. En dan maar hopen dat we niet aller­lei muur­tjes tegen­ko­men, want dan heb­ben we echt een pro­bleem”, zegt Moo­ren, die heel dank­baar is dat zoveel vrij­wil­li­gers hem een hand­je helpen.

Alle onder­zoeks­re­sul­ta­ten wor­den zorg­vul­dig gedo­cu­men­teerd en gefo­to­gra­feerd. Als 29 sep­tem­ber de opgra­vin­gen nood­ge­dwon­gen stop gezet moe­ten wor­den, is in ieder geval heel veel vast­ge­legd voor het nage­slacht en veel meer bekend over de his­to­rie van Gor­cum. Maar wie waren nu toch de buren van de Van Arkels ?

11 sep­tem­ber 2002
Gor­cum­se Courant

Lees ook

Reacties zijn gesloten.