Fundering uit de 14de eeuw opgegraven

 

Bij opgra­vin­gen in Gorin­chem zijn delen gevon­den van de fun­de­ring van een adel­lijk huis uit de 14de eeuw, dat toe­be­hoor­de aan Jan van Arkel. De opgra­vin­gen, deels zelfs uit de 13de eeuw, geven vol­gens de arche­o­lo­gen inzicht in de behui­zing van Van Arkel, een edel­man die een belang­rij­ke rol heeft gespeeld in de geschie­de­nis van Gorinchem.

Het huis stond pro­mi­nent voor­aan tus­sen ver­der hou­ten huis­jes. De res­ten wor­den gete­kend, gefo­to­gra­feerd en daar­na ver­wij­derd. Eind sep­tem­ber begint op de plek van de vondst de bouw van een winkel.

6 sep­tem­ber 2002
Alge­meen Dagblad

Lees ook

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.