Drukke Monumentendag en Doen-Ja ! Markt

 

GORINCHEM – De Open Monu­men­ten­dag is afge­lo­pen zater­dag in Gorin­chem druk bezocht. Som­mi­gen kwa­men van hein­de en ver­re, ande­ren waren gewoon inwo­ners van de stad die gebruik maak­ten van de gele­gen­heid pan­den en plaat­sen te bezoe­ken. Zo wer­den aan de Krijt­straat rond­lei­din­gen gege­ven met tekst en uit­leg over het arche­o­lo­gisch onder­zoek dat daar nu nog twee weken plaatsvindt.

Op deze foto legt Pie­ter Floo­re belang­stel­len­den uit dat de fun­da­men­ten van twee tame­lijk gro­te hui­zen te zien zijn op de plaats waar daar­voor vroe­ger het Hof Van Arkel gestaan moet heb­ben. Er zijn ook zes hon­derd jaar oude beer­put­ten open gegra­ven. Een goe­de bron van infor­ma­tie over wat men­sen inder­tijd gege­ten heb­ben. Enke­le bezoe­kers onder­zoch­ten zelf de inge­klon­ken stront. Leu­ke excur­sie op de val­reep. Over twee weken begint name­lijk de bouw van de nieu­we V&D.

17 sep­tem­ber 2002
De Stad Gorinchem

Lees ook

Reacties zijn gesloten.