Werken aan het Kazerneplein brengt oude voorwerpen aan het licht

GORIN­CHEM – De graaf­werk­zaam­he­den op het Kazer­ne­plein vin­den gestaag voort­gang en heb­ben de afge­lo­pen tijd menig voor­bij­gan­ger doen stil­staan. Naast het gra­ven en ver­plaat­sen van enorme ber­gen aarde was er nog iets dat de aan­dacht trok : de man met de metaal­de­tec­tor, die minu­ti­eus de grond afspeurde naar aller­lei oude resten.

Werken aan het Kazerneplein Gorinchem brengt oude voorwerpen aan het licht

Patrick Mac­ken­bach met metaaldetector

Patrick Mac­ken­bach (24) is ama­teur­ar­che­o­loog en heeft bij gra­tie toe­stem­ming om op het ter­rein te zoe­ken (onbe­voeg­den lopen de kans op een flinke boete als ze het ter­rein betre­den). Hij zoekt voor­na­me­lijk naar gebruiks­voor­wer­pen : lepels, mes­sen, kno­pen, ges­pen, vin­ger­hoe­den. Hij heeft zelfs kolf­slof­fen (zegt de naam ‘kolf­baan’ iets?) gevon­den. Dat zijn een soort golf­stok­ken uit de 17e eeuw. Afge­lo­pen woens­dag waren de vroede wroe­ters op een vroe­gere sloot gestuit. Mac­ken­bach : “Dat zijn inte­res­sante plek­ken voor mij, daar ligt veel afval in. De men­sen gooi­den hun rot­zooi in de sloot. Aan de hand van wat ik vind zie ik hoe oud de laag is en welke peri­ode er begra­ven ligt. Hier lig­gen bij­voor­beeld van die witte pij­pen­kop­jes in, die zijn rond 1610 hier geko­men, dus het afval hier in de sloot is van kort daarna.” Toch lig­gen er op, of eigen­lijk onder, het Kazer­ne­plein nog veel oudere din­gen : “Dit hier is een tin­nen gor­del­slui­ting van ca. 1575. Ik heb ook speer­pun­ten van rond 1450 gevon­den en een paar Romeinse mun­ten. Ik denk dat er in de die­pere lagen nog veel meer inte­res­sante voor­wer­pen begra­ven lig­gen. Maar ja, het is maar de vraag of ik het er alle­maal eruit zal kun­nen halen. Straks gaan ze met een meter tege­lijk de grond weg­ha­len en dan zal er wel heel wat ver­lo­ren gaan ; heel erg jammer.”

Patrick is lid van de AWN, een over­koe­pe­lende orga­ni­sa­tie op het gebied van de ama­teur-arche­o­lo­gie. Alle vond­sten meldt hij keu­rig aan, hij maakt er foto’s en beschrij­vin­gen van. Patrick is al vanaf zijn twaalfde bezig met dit soort bodem­on­der­zoek : “Het begon met het zoe­ken naar muni­tie en patroon­hul­zen. Toen vond ik wat mun­ten en ben ik lid gewor­den. Zo raak je steeds meer geïn­te­res­seerd in de oud­heid. ’t Is een ziekte, echt een ver­sla­ving : ik droom er ’s nachts van.”

Vol­gende week wordt het stil op het Kazer­ne­plein. De werk­zaam­he­den wor­den gestopt tot er in april begon­nen gaat wor­den met de bouw van de par­keer­ga­rage. Dan wordt er met grof geweld de bodem afge­gra­ven tot zeven meter diepte. Mac­ken­bach : “Ik hoop dat ik er zeker weer bij mag zijn, maar dan nog zal ik met dat tempo van gra­ven in mijn een­tje hoog­uit een tiende van wat er in de grond zit eruit kun­nen halen. Maar ik ben ook zeker van plan op de stort waar de grond naar toe gaat te gaan zoe­ken. Ja, ik kan het niet laten.”

9 novem­ber 1997
Gor­cumse Courant

Reacties zijn gesloten.