Gevelsteen voor Bluebandhuis

GORIN­CHEM – Het Blue­band­huis op de hoek van de Arkel­straat en de Ros­mo­len­steeg heeft sinds vrij­dag 21 juni een eigen gevel­steen. De steen geeft de geschie­de­nis van het bij­zon­dere pand per­fect weer. 

De ont­hul­ling van de tegel werd gedaan door Wim Vlier­huis van Poort 6, opdracht­ge­ver van de recon­struc­tie van dit karak­te­ris­tieke pand in de Gor­cumse bin­nen­stad, en Finus Romijn, eige­naar van één van de wonin­gen in het complex.

Gevelsteen voor Bluebandhuis, tegeltableau vervaardigd door Koninklijke Tichelaar, Makkum

Tegel­ta­bleau ver­vaar­digd door Konink­lijke Tiche­laar, Makkum.

De afbeel­ding geeft de ver­schil­lende his­to­ri­sche sta­dia van dit pand weer. In 1890 was het gebouw nog een stads­boer­de­rij. In 1934 deed het pand dienst als woon­com­plex ont­wor­pen door archi­tect Aart Nieuw­poort uit Sliedrecht. Jaren later volgde de sloop van het gebouw en op de gevel­steen is dan ook het arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek te zien. Tot slot de nieuw­bouw geheel in stijl van het ont­werp van archi­tect Aart Nieuwpoort.

De Stad Gorinchem
2 juli 2013

Reacties zijn gesloten.