Gevelsteen voor Bluebandhuis

GORINCHEM – Het Bluebandhuis op de hoek van de Arkelstraat en de Rosmolensteeg heeft sinds vrij­dag 21 juni een eigen gevel­steen. De steen geeft de geschie­de­nis van het bij­zon­de­re pand per­fect weer.  De ont­hul­ling van de tegel werd gedaan door Wim Vlierhuis van Poort 6, opdracht­ge­ver van de recon­struc­tie van dit karak­te­ris­tie­ke pand in de Gorcumse bin­nen­stad, en Finus Romijn, eige­naar van één van de wonin­gen in het com­plex.

Tegeltableau ver­vaar­digd door Koninklijke Tichelaar, Makkum.

De afbeel­ding geeft de ver­schil­len­de his­to­ri­sche sta­dia van dit pand weer. In 1890 was het gebouw nog een stads­boer­de­rij. In 1934 deed het pand dienst als woon­com­plex ont­wor­pen door archi­tect Aart Nieuwpoort uit Sliedrecht. Jaren later volg­de de sloop van het gebouw en op de gevel­steen is dan ook het arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek te zien. Tot slot de nieuw­bouw geheel in stijl van het ont­werp van archi­tect Aart Nieuwpoort.

De Stad Gorinchem
2 juli 2013

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.