Archeologisch onderzoek

GORIN­CHEM – Op de loca­tie waar straks het nieuwe Blue­band­huis komt wordt bin­nen­kort door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen gestart met het arche­o­lo­gisch onder­zoek. De ver­wach­ting is dat er moge­lijk res­ten gevon­den wor­den uit de vroege mid­del­eeu­wen. Er is geko­zen voor een vol­le­dige opgra­ving. Het onder­zoek is dan bin­nen 10 dagen afge­rond. Direct daarna start de bouw. Voor het arche­o­lo­gisch onder­zoek vindt een vol­le­dige opgra­ving plaats. Zo kun­nen alle even­tu­ele vond­sten direct opge­gra­ven worden.

1 novem­ber 2011
De Stad Gorinchem

Reacties zijn gesloten.