Nader onderzoek naar opgegraven botten in Gorinchem

GORIN­CHEM – De bot­ten die deze week wor­den opge­gra­ven in de sleuf bij de Grote Toren in Gorin­chem wor­den de komende maan­den nader onder­zocht. Een fysi­sche antro­po­loog gaat pro­be­ren de leef­tijd van de bij de kerk begra­ven per­so­nen te ach­ter­ha­len. Ook kan nader onder­zoek wel­licht dui­de­lijk maken of de des­be­tref­fende per­soon leed aan een bepaalde ziekte. Dat ver­volg­on­der­zoek gaat nog wel enkele maan­den duren.

Nader onderzoek naar opgegraven botten in Gorinchem, archeologisch onderzoek Achter de kerk te Gorinchem, 2008

Arche­o­lo­gisch onder­zoek Ach­ter de kerk

De opgra­vin­gen wor­den gedaan nadat begin dit jaar bij de aan­leg van een lei­ding voor de blus­in­stal­la­tie van de toren veel meer bot­res­ten wer­den ont­dekt dan werd ver­wacht. Dat het gebied rond de kerk tus­sen de 13de eeuw en 1830 werd gebruikt als begraaf­plaats, was al wel bekend. De gevon­den bot­ten wor­den na afron­ding van het ver­volg­on­der­zoek her­be­gra­ven op de Alge­mene Begraaf­plaats in Gorin­chem. Als het gaat om hele of grote delen van een zelfde ske­let, krij­gen die bij het her­be­gra­ven een individu-nummer.

De gemeente Gorin­chem heeft voor arche­o­lo­gisch onder­zoek een bedrag van 40.000 euro uit­ge­trok­ken. Het loca­tie onder­zoek moet deze week wor­den afge­rond. Daarna wordt de lei­ding voor de blus­in­stal­la­tie aan­ge­legd en kan de sleuf weer bestraat worden.

AD Rivie­ren­land
21 mei 2008

Reacties zijn gesloten.