Nader onder­zoek naar opge­gra­ven bot­ten in Gorinchem

GORINCHEM – De bot­ten die deze week wor­den opge­gra­ven in de sleuf bij de Grote Toren in Gorinchem wor­den de komend maan­den nader onder­zocht. Een fysi­sche antro­po­loog gaat pro­be­ren de leef­tijd van de bij de kerk begra­ven per­so­nen te ach­ter­ha­len. Ook kan nader onder­zoek wel­licht dui­de­lijk maken of de des­be­tref­fen­de per­soon leed aan een bepaal­de ziek­te. Dat ver­volg­on­der­zoek gaat nog wel enke­le maan­den duren.

Archeologisch onderzoek Achter de kerk te Gorinchem, 2008

De opgra­vin­gen wor­den gedaan nadat begin dit jaar bij de aan­leg van een lei­ding voor de blus­in­stal­la­tie van de toren veel meer bot­res­ten wer­den ont­dekt dan werd ver­wacht. Dat het gebied rond de kerk tus­sen de 13de eeuw en 1830 werd gebruikt als begraaf­plaats, was al wel bekend. De gevon­den bot­ten wor­den na afron­ding van het ver­volg­on­der­zoek her­be­gra­ven op de Algemene Begraafplaats in Gorinchem. Als het gaat on hele of gro­te delen van een­zelf­de ske­let, krij­gen die bij het her­be­gra­ven een indi­vi­du-num­mer. De gemeen­te Gorinchem heeft voor arche­o­lo­gisch onder­zoek een bedrag van 40.000 euro uit­ge­trok­ken. Het loca­tie-onder­zoek moet deze week wor­den afge­rond. Daarna wordt de lei­ding voor de blus­in­stal­la­tie aan­ge­legd en kan de sleuf weer bestraat wor­den.

AD Rivierenland
21 mei 2008

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.