Honderden botten bij de Grote Kerk

 

GORINCHEM – Het was even schrik­ken voor de werk­lui die vori­ge week dins­dag bezig waren met graaf­werk­zaam­he­den bij de Gro­te Kerk. Tij­dens de werk­zaam­he­den aan de blus­in­stal­la­tie stuit­ten zij op hon­der­den botten.

Op zich niet ver­won­der­lijk omdat het gebied rond­om een kerk vroe­ger vaak werd gebruikt als begraaf­plaats. De rij­ken wer­den in de kerk begra­ven en de iets min­der bedeel­den moesten het doen met een plaats­je bui­ten de kerk, maar wel in gewij­de grond. “De vondst van de bot­ten was niet heel onver­wachts. We hiel­den er al reke­ning mee daar­om had­den we onze stads­ar­che­o­loog erbij gehaald toen de aan­ne­mer met de werk­zaam­he­den begon”, aldus wet­hou­der Her­man van Santen.

Archeologisch onderzoek Achter de kerk te Gorinchem, 2008

Arche­o­lo­gisch onder­zoek Ach­ter de kerk

Sporen

In het stil­te­cen­trum van de Gro­te Toren wer­den de eer­ste aan­wij­zin­gen voor een begraaf­plaats gevon­den. Ech­ter de gro­te ver­ras­sing lag zo’n tien meter ten Wes­ten van de Gro­te Toren. “Bin­nen heb­ben we nau­we­lijks iets gevon­den. Echt inte­res­sant werd het pas tien meter ver­der. We stuit­ten op spo­ren van graf­kis­ten en later ook op bot­ten”, aldus Hans van Breu­gel van de gemeen­te Gorinchem.

De gemeen­te Gorin­chem had ech­ter niet ver­wacht dat het om zo’n gro­te hoe­veel­heid bot­ten ging. Boven­dien lagen de bot­ten kris­kras door elkaar. “Met res­pect zijn deze bot­ten ver­za­meld en deze lig­gen nu op een vei­li­ge plek tot we weten wat we er mee gaan doen. Geld speelt hier­in geen rol. We kij­ken naar de kwa­li­teit van de oplos­sing, niet naar het geld”, aldus Van Santen.

Plan van aanpak

Om een ant­woord te vin­den op de vraag ‑wat te doen met de bot­ten?- heeft de gemeen­te de stads­ar­che­o­loog gevraagd een plan van aan­pak te schrij­ven. “Op kor­te ter­mijn zal er hier bij de Gro­te Toren dan ook niet veel meer te zien zijn. De werk­zaam­he­den zijn gestaakt en pas als het plan van aan­pak geschre­ven is gaan we hier weer ver­der. Dan weten we ook wat er met de bot­ten gaat gebeu­ren. Dit kan zeker nog zo’n zes weken duren”, ver­telt Van Breugel.

Herbegraven

De wet­hou­der gaat er voor­als­nog van­uit dat de bot­ten wor­den her­be­gra­ven op begraaf­plaats De Haar­hof in Gorin­chem. Nor­maal gespro­ken wor­den bot­res­ten weer begra­ven op de vind­plaats. van San­ten : “In dit geval is dat niet aan te raden omdat de gra­ven bij even­tu­e­le vol­gen­de werk­zaam­he­den dan weer ver­stoord wor­den. En ook al gaat het hier om gra­ven van hon­der­den jaren oud. Toch die­nen we er met res­pect mee om te gaan.”

Hoe oud de aan­ge­trof­fen bot­ten pre­cies zijn kan de gemeen­te nog niet zeg­gen. “Zeker is dat ze van voor 1830 stam­men, want in dat jaar is de begraaf­plaats die hier was geslo­ten. Hoe oud de bot­ten pre­cies zijn is met de hui­di­ge tech­niek goed te ach­ter­ha­len. De arche­o­loog gaat nu bekij­ken of we dat inder­daad gaan doen of dat we het hier bij laten”, aldus beleids­me­de­wer­ker Wie­te­ke van Hulten.

door Mir­jam de Swart
22 janu­a­ri 2008
De Stad Gorinchem

Lees ook

Reacties zijn gesloten.