Botresten onder torenvloer

GORIN­CHEM – Onder de vloer van de Grote Toren in Gorin­chem is een ver­stoorde begraaf­plaats aan­ge­trof­fen. De eer­ste bot­res­ten kwa­men al dins­dag te voor­schijn. Maar gis­te­ren werd pas dui­de­lijk dat de res­tan­ten van een kerk­hof onder de tegels ver­bor­gen lagen. Deze wer­den gevon­den tij­dens de aan­leg van een aan­slui­ting voor een blus­in­stal­la­tie in de toren.

Botresten onder torenvloer, archeologisch onderzoek Achter de kerk te Gorinchem, 2008

Arche­o­lo­gisch onder­zoek Ach­ter de kerk te Gorinchem

We hiel­den er reke­ning mee dat bouw­vak­kers wel eens een ske­let zou­den kun­nen aan­tref­fen,” zegt gemeen­te­woord­voer­der Manon Ens­ink. “Daarom was er ook een arche­o­loog aan­we­zig toen de aan­ne­mer startte met zijn werk­zaam­he­den.” In het ver­le­den wer­den men­sen in ker­ken begra­ven en die gra­ven zijn niet altijd meer her­ken­baar. “Wat we beslist niet had­den ver­wacht, is dat de aan­ne­mer op hon­der­den bot­res­ten zou stui­ten. Die ble­ken boven­dien vol­le­dig door elkaar te lig­gen.” Daar­mee ziet Gorin­chem zich voor een pro­bleem gesteld. Het is gebrui­ke­lijk om bot­res­ten weer te her­be­gra­ven op de vind­plaats. De enorme hoe­veel­heid maakt dit ech­ter niet een­vou­dig. Bij werk­zaam­he­den in de toe­komst zou­den eerst de hon­der­den bot­ten weer moe­ten opge­gra­ven en ter zijde gelegd.

Herbegraven

De gemeente Gorin­chem over­weegt de res­tan­ten opnieuw ter aarde te stel­len op een begraaf­plaats. Het ver­moe­den bestaat dat de stof­fe­lijke res­ten al een paar eeu­wen gele­den zijn begra­ven. De nieuw­bouw van de Grote Kerk aan de Groen­markt werd in 1851 gewijd. De toren – in de volks­mond ook Sint Jansto­ren genoemd – dateert uit de vijf­tiende eeuw.

Anja Broe­ken
17 janu­ari 2008
AD Rivierenland

Reacties zijn gesloten.