Voorwaarden & condities

Deze voor­waar­den & con­di­ties zijn voor het laatst geüp­da­tet op 26-05-2022

1. Inleiding

Deze voor­waar­den en con­di­ties zijn van toe­pas­sing op deze site en op de trans­ac­ties die betrek­king heb­ben op onze pro­duc­ten en dien­sten. Je kunt gebon­den zijn aan bij­ko­men­de con­trac­ten in ver­band met je rela­tie met ons of met pro­duc­ten of dien­sten die je van ons ont­vangt. Indien bepa­lin­gen van de aan­vul­len­de over­een­kom­sten in strijd zijn met bepa­lin­gen van deze voor­waar­den, zul­len de bepa­lin­gen van die aan­vul­len­de over­een­kom­sten voor­rang hebben.

2. Bindend

Door je te regi­stre­ren bij, toe­gang te ver­krij­gen tot of anders­zins gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebon­den te zijn aan de hier­on­der uit­een­ge­zet­te voor­waar­den en con­di­ties. Het gebruik van deze site impli­ceert dat je ken­nis hebt geno­men van deze voor­waar­den en con­di­ties en deze aan­vaardt. In som­mi­ge spe­ci­fie­ke geval­len kun­nen wij je ook vra­gen uit­druk­ke­lijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze site te gebrui­ken of door op digi­ta­le wij­ze met ons te com­mu­ni­ce­ren, stem je ermee in en erken je dat wij digi­taal met je kun­nen com­mu­ni­ce­ren via onze site of door je een e‑mail te stu­ren, en stem je ermee in dat alle over­een­kom­sten, ken­nis­ge­vin­gen, bekend­ma­kin­gen en ande­re mede­de­lin­gen die wij digi­taal aan je ver­strek­ken, vol­doen aan alle wet­te­lij­ke ver­eis­ten, met inbe­grip van maar niet beperkt tot het ver­eis­te dat der­ge­lij­ke mede­de­lin­gen schrif­te­lijk die­nen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licen­tie­ge­vers bezit­ten en behe­ren alle auteurs­rech­ten en ande­re intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten op de site en de gege­vens, infor­ma­tie en ande­re bron­nen die wor­den weer­ge­ge­ven door of toe­gan­ke­lijk zijn op de site.

4.1 Cre­a­ti­ve Commons

De inhoud van deze site is beschik­baar onder een Cre­a­ti­ve Com­mons – Gelijk delen licen­tie, ten­zij anders aangegeven.

5. Eigendom van derden

Onze site kan hyper­links of ande­re ver­wij­zin­gen naar sites van ande­re par­tij­en bevat­ten. Wij con­tro­le­ren of beoor­de­len de inhoud van sites van ande­re par­tij­en waar­naar van­af deze site wordt gel­inkt niet. Pro­duc­ten of dien­sten die door ande­re sites wor­den aan­ge­bo­den, zijn onder­wor­pen aan de toe­pas­se­lij­ke voor­waar­den en con­di­ties van die der­den. De menin­gen of het mate­ri­aal op deze sites wor­den niet nood­za­ke­lij­ker­wijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet ver­ant­woor­de­lijk voor de pri­va­cy prak­tij­ken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico’s ver­bon­den aan het gebruik van deze sites en alle ver­wan­te dien­sten van der­den. Wij aan­vaar­den geen enke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor ver­lies of scha­de, op wel­ke wij­ze dan ook ont­staan, die het gevolg is van door jou zelf ver­strek­te per­soons­ge­ge­vens aan derden.

6. Verantwoordelijk gebruik

Door onze site te bezoe­ken, stem je ermee in deze alleen te zul­len gebrui­ken voor de doel­ein­den waar­voor deze bestemd is en zoals toe­ge­staan door deze voor­waar­den, even­tu­e­le aan­vul­len­de con­trac­ten met ons, en door toe­pas­se­lij­ke wet­ten, voor­schrif­ten en alge­meen aan­vaar­de onli­ne prak­tij­ken en richt­lij­nen. Je mag onze site of dien­sten niet gebrui­ken voor het gebrui­ken, publi­ce­ren of ver­sprei­den van mate­ri­aal dat bestaat uit (of gekop­peld is aan) scha­de­lij­ke com­pu­ter­soft­wa­re ; gege­vens van onze site niet gebrui­ken voor direct-mar­ke­ting­ac­ti­vi­tei­ten en geen sys­te­ma­ti­sche of geau­to­ma­ti­seer­de gege­vens­ver­za­me­lings­ac­ti­vi­tei­ten uit­voe­ren op of in ver­band met onze site.

Het is ten streng­ste ver­bo­den acti­vi­tei­ten te ont­plooi­en die scha­de toe­bren­gen of kun­nen toe­bren­gen aan de site of die de wer­king, de beschik­baar­heid of de toe­gan­ke­lijk­heid van de site belemmeren.

7. Indienen van ideeën

Ver­stuur aan ons geen idee­ën, uit­vin­din­gen, auteurs­rech­te­lijk bescherm­de wer­ken, of ande­re infor­ma­tie die kan wor­den beschouwd als je eigen intel­lec­tu­e­le eigen­dom, ten­zij we eerst een over­een­komst heb­ben onder­te­kend betref­fen­de het intel­lec­tu­e­le eigen­dom of over de geheim­hou­ding. Als je de inhoud aan ons bekend­maakt zon­der een der­ge­lij­ke schrif­te­lij­ke over­een­komst, ver­leen je aan ons een wereld­wij­de, onher­roe­pe­lij­ke, niet-exclu­sie­ve, roy­al­ty­vrije licen­tie om de inhoud te gebrui­ken, te repro­du­ce­ren, op te slaan, aan te pas­sen, te publi­ce­ren, te ver­ta­len en te dis­tri­bu­e­ren in alle bestaan­de of toe­kom­sti­ge mediavormen.

8. Beëindiging van gebruik

Wij kun­nen, naar eigen inzicht, te allen tij­de de toe­gang tot de site of eni­ge dienst daar­op, tij­de­lijk of per­ma­nent, wij­zi­gen of stop­zet­ten. Je stemt ermee in dat wij niet aan­spra­ke­lijk zijn jegens jou of een der­de par­tij voor een der­ge­lij­ke wij­zi­ging, opschor­ting of stop­zet­ting van je toe­gang tot of gebruik van de site of eni­ge inhoud die je moge­lijk hebt gedeeld op de site. Je hebt geen recht op eni­ge com­pen­sa­tie of ande­re beta­ling, zelfs niet indien bepaal­de func­ties, instel­lin­gen en/of inhoud die je hebt bij­ge­dra­gen of waar­op je bent gaan ver­trou­wen, per­ma­nent ver­lo­ren gaan. Je mag geen toe­gangs­be­per­ken­de maat­re­ge­len op onze site omzei­len of pro­be­ren te omzeilen.

9. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit arti­kel zal een wet­te­lijk voor­ge­schre­ven garan­tie beper­ken of uit­slui­ten waar­van het onrecht­ma­tig zou zijn om deze te beper­ken of uit te slui­ten. Deze site en alle inhoud op de site wor­den aan­ge­bo­den op een “zoals het is” en “zoals beschik­baar” basis en kun­nen onnauw­keu­rig­he­den of typo­gra­fi­sche fou­ten bevat­ten. Wij ver­wer­pen uit­druk­ke­lijk alle garan­ties van wel­ke aard dan ook, het­zij uit­druk­ke­lijk of impli­ciet, met betrek­king tot de beschik­baar­heid, nauw­keu­rig­heid of vol­le­dig­heid van de Inhoud. Wij garan­de­ren niet dat :

  • deze site of onze inhoud aan je eisen zal voldoen ;
  • deze site beschik­baar zal zijn op een onon­der­bro­ken, tij­di­ge, vei­li­ge of fout­lo­ze basis.

Niets op deze site is bedoeld om als juri­disch, finan­ci­eel of medisch advies van wel­ke aard beschouwd te kun­nen wor­den. Indien je advies nodig hebt dien je een des­kun­di­ge te raadplegen.

De vol­gen­de bepa­lin­gen van dit arti­kel zijn van toe­pas­sing voor zover maxi­maal toe­ge­staan door de toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving en zul­len onze aan­spra­ke­lijk­heid niet beper­ken of uit­slui­ten in geval­len dat dit onwet­tig of ver­bo­den zou zijn. In geen geval zijn wij aan­spra­ke­lijk voor direc­te of indi­rec­te scha­de (met inbe­grip van winst­der­ving of ver­lies van inkom­sten, ver­lies of bescha­di­ging van gege­vens, soft­wa­re of data­ban­ken, ver­lies van of scha­de aan eigen­dom­men of gege­vens) opge­lo­pen door jou of een der­de par­tij, voort­vloei­end uit je toe­gang tot, of gebruik van onze site.

Ten­zij in een aan­vul­lend con­tract uit­druk­ke­lijk anders is bepaald, is onze maxi­ma­le aan­spra­ke­lijk­heid ten opzich­te van jou voor alle scha­de die voort­vloeit uit of ver­band houdt met de site of pro­duc­ten en dien­sten die via de site op de markt wor­den gebracht of ver­kocht, onge­acht de oor­zaak waar­uit die aan­spra­ke­lijk­heid zou voort­vloei­en, beperkt tot de tota­le prijs die je aan ons hebt betaald om der­ge­lij­ke pro­duc­ten of dien­sten te kopen of om de site te gebrui­ken. Een der­ge­lij­ke beper­king is van toe­pas­sing op al je vor­de­rin­gen van elke soort en aard.

10. Privacy

Om toe­gang te krij­gen tot onze site en/of dien­sten, kun je gevraagd wor­den bepaal­de infor­ma­tie over jezelf te ver­strek­ken als onder­deel van het regi­stra­tie­pro­ces. Je stemt ermee in dat alle infor­ma­tie die je ver­strekt altijd accu­raat, cor­rect en actu­eel is.

We heb­ben beleid ont­wik­keld om alle moge­lij­ke zor­gen over pri­va­cy te onder­van­gen. Zie voor meer infor­ma­tie onze Pri­va­cy­ver­kla­ring en ons Coo­kie­be­leid.

11. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toe­gang tot de site is ver­bo­den voor bezoe­kers van­uit gebie­den of lan­den waar de inhoud of de aan­koop van de pro­duc­ten of dien­sten die op de site wor­den ver­kocht ille­gaal is. Je mag deze site niet gebrui­ken in strijd met de export­wet­ten en ‑voor­schrif­ten van Nederland.

12. Opdracht

Je kunt geen van je rech­ten en/of ver­plich­tin­gen onder deze voor­waar­den en con­di­ties geheel of gedeel­te­lijk toe­wij­zen, over­dra­gen of uit­be­ste­den aan een der­de par­tij zon­der onze voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming. Elke ver­meen­de over­dracht die in strijd is met deze afde­ling, is nie­tig en ongeldig.

13. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onver­min­derd onze ande­re rech­ten op grond van deze voor­waar­den, kun­nen wij, indien je deze voor­waar­den op eni­ge wij­ze schendt, de maat­re­ge­len nemen die wij pas­send ach­ten om de schen­ding aan te pak­ken, waar­on­der het tij­de­lijk of per­ma­nent opschor­ten van je toe­gang tot de site, con­tact opne­men met je inter­net­pro­vi­der met het ver­zoek je toe­gang tot de site te blok­ke­ren, en/of door juri­di­sche stap­pen tegen je ondernemen.

14. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrij­wa­ren, te ver­de­di­gen en scha­de­loos te stel­len van en tegen alle claims, aan­spra­ke­lijk­he­den, scha­de, ver­lie­zen en onkos­ten, met betrek­king tot jouw schen­ding van deze voor­waar­den en toe­pas­se­lij­ke wet­ten, met inbe­grip van intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten en pri­va­cy­rech­ten. Je zult ons onmid­del­lijk een ver­goe­ding geven voor onze scha­de, ver­lie­zen, kos­ten en uit­ga­ven die ver­band hou­den met of voort­vloei­en uit der­ge­lij­ke vorderingen.

15. Ontheffing

Het niet afdwin­gen van een van de bepa­lin­gen in de deze voor­waar­den en in enig ander docu­ment, of het niet uit­oe­fe­nen van een moge­lijk­heid tot beëin­di­ging, kan niet wor­den opge­vat als een ver­kla­ring van afstand of stil­zwij­gen­de instem­ming, en zal geen invloed heb­ben op de gel­dig­heid van deze voor­waar­den of enig ande­re over­een­komst of een deel daar­van, of het recht om daar­na alle bepa­lin­gen af te dwingen.

16. Taal

Deze voor­waar­den en con­di­ties zul­len uit­slui­tend wor­den geïn­ter­pre­teerd en uit­ge­legd in het Neder­lands. Alle mede­de­lin­gen en cor­res­pon­den­tie wor­den uit­slui­tend in die taal gevoerd.

17. Gehele overeenkomst

Deze voor­waar­den en con­di­ties, samen met onze pri­va­cy­ver­kla­ring en coo­kie­be­leid, vor­men de vol­le­di­ge over­een­komst tus­sen jou en Gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie Gorin­chem met betrek­king tot je gebruik van deze site.

18. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kun­nen deze voor­waar­den en con­di­ties van tijd tot tijd upda­ten. Je bent ver­plicht om deze voor­waar­den en con­di­ties regel­ma­tig te con­tro­le­ren op ver­an­de­rin­gen of upda­tes. De datum aan het begin van deze voor­waar­den en con­di­ties is de laat­ste revi­sie­da­tum. Wij­zi­gin­gen in deze voor­waar­den en con­di­ties wor­den van kracht zodra der­ge­lij­ke wij­zi­gin­gen op deze site zijn geplaatst. Je voort­du­ren­de gebruik van deze site, na het aan­bren­gen van wij­zi­gin­gen of upda­tes, zal wor­den beschouwd als ken­nis­ge­ving van je aan­vaar­ding van de nale­ving van en gebon­den­heid aan deze voorwaarden.

19. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voor­waar­den en con­di­ties is het recht van toe­pas­sing van Neder­land. Alle geschil­len met betrek­king tot deze alge­me­ne voor­waar­den zijn onder­wor­pen aan de bevoegd­heid van de recht­bank in Neder­land. Indien enig deel of eni­ge bepa­ling van deze voor­waar­den en con­di­ties door een recht­bank of ande­re auto­ri­teit ongel­dig en/of niet-afdwing­baar wordt bevon­den, zal dat deel of die bepa­ling wor­den gewij­zigd, ver­wij­derd en/of afge­dwon­gen voor zover dat maxi­maal is toe­ge­staan om uit­voe­ring te geven aan de inten­tie van deze voor­waar­den. De ove­ri­ge bepa­lin­gen blij­ven onverlet.

20. Contactinformatie

Deze site is eigen­dom van en wordt beheerd door Gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie Gorinchem.

Je kunt con­tact met ons opne­men over deze voor­waar­den en con­di­ties via onze con­tact pagina.

21. Download

Je kan ook onze voor­waar­den en con­di­ties down­lo­a­den als een PDF.

Reacties zijn gesloten.