Verwachtingskaart

Verwachtingskaart

Archeologische verwachtingskaart gemeente Gorinchem, klik op afbeelding voor volledige weergave.

Archeologische Verwachtingskaart Gorinchem, klik voor vol­le­di­ge weer­ga­ve in PDF for­maat

Het arche­o­lo­gie­be­leid in Gorinchem is in samen­wer­king met zeven ande­re gemeen­ten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden tot stand geko­men en komt voort uit de nieu­we taken en bevoegd­he­den die gemeen­ten met de invoe­ring van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in 2007 heb­ben gekre­gen. Het arche­o­lo­gie­be­leid geeft aan op wel­ke wij­ze de acht gemeen­ten – waar­on­der Gorinchem – met arche­o­lo­gie wil­len omgaan en vormt onder ande­re een bouw­steen voor nog op te stel­len bestem­mings­plan­nen.

Verwachtingskaart

Een onder­deel van het gemeen­te­lij­ke arche­o­lo­gisch beleid is het maken en actu­eel hou­den van een ver­wach­tings­kaart. Deze kaart toont gede­tail­leerd de beken­de arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen en de loca­ties waar een ver­hoog­de kans is om arche­o­lo­gi­sche res­ten aan te tref­fen bij grond­ver­plaat­sin­gen. Bij de voor­be­rei­ding van ruim­te­lij­ke plan­nen is het een lei­draad om te bepa­len of voor­af­gaand onder­zoek nood­za­ke­lijk is. De ver­wach­tings­kaart sluit aan op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de pro­vin­cie Zuid-Holland.

Voor inhou­de­lij­ke vra­gen kunt u con­tact opne­men met de afde­ling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeen­te Gorinchem.

Kadastrale minuut binnenstad Gorinchem 1835.

Kadastrale minuut bin­nen­stad Gorinchem 1835.

Beleidsnota

Raadsvoorstel en -besluit archeologiebeleid gemeente Gorinchem
2010-508, vastgesteld 28 oktober 2010.
FlipbookPDF (2,84 MB)
Beleidsnota Archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Zederik; november 2009. Weide-Haas, I.N. van der, & C.D.R. Cohen-Stuart (2009)
Beleidsnota archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Zederik. November 2009, Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Delft, vastgesteld in pfo RO 24 november 2009.
FlipbookPDF (966 kB)
Boshoven, E.A., A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens & J.M.J. Willems (2009)
Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart, BAAC rapport V-08.0185, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (6,40 MB)

AMZ-cyclus

Detail Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Detail Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

De AMZ-cyclus is een vas­te pro­ce­du­re bin­nen de arche­o­lo­gi­sche monu­men­ten­zorg (AMZ) in Nederland. De cyclus is ver­an­kerd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) als een ver­plicht werk­pro­ces voor arche­o­lo­gen.

In dit stap­pen­plan wordt aan­ge­ge­ven welk tra­ject bij plan­vor­ming bewan­deld moet wor­den als het gaat om het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche waar­den en ver­wach­tin­gen. Het is van groot belang om in een zo vroeg moge­lijk sta­di­um van de plan­vor­ming  hier­mee reke­ning te hou­den en wel voor­dat men aan­vangt met de glo­ba­le invul­ling van een plan­ge­bied.

Het stap­pen­plan gaat uit van een bre­de inven­ta­ri­sa­tie van wat er bekend is over de arche­o­lo­gi­sche waar­den. Op basis daar­van wordt zeer gericht inge­zoomd op voor het plan(gebied) rele­van­te arche­o­lo­gi­sche infor­ma­tie. Na iede­re stap wordt bere­de­neerd geko­zen voor meer diep­gaand onder­zoek op spe­ci­fie­ke plek­ken, zodat uit­ein­de­lijk vol­doen­de bekend is over aan­we­zi­ge vind­plaat­sen om een gemo­ti­veer­de afwe­ging in het ruim­te­lij­ke-orde­nings­pro­ces te kun­nen maken.

I : Bureauonderzoek

Het doel van bureau­on­der­zoek is het ver­wer­ven van infor­ma­tie – aan de hand van bestaan­de bron­nen – over beken­de of te ver­wach­ten arche­o­lo­gi­sche waar­den bin­nen of rele­vant voor het plan­ge­bied. Daarnaast moet het bureau­on­der­zoek inzicht bie­den in even­tu­eel beno­digd inven­ta­ri­se­rend onder­zoek (stap II, zie onder). Een bureau­on­der­zoek bestaat uit een archief- en lite­ra­tuur­on­der­zoek van arche­o­lo­gi­sche en bodem­kun­di­ge gege­vens die bij RCE, pro­vin­cie, gemeen­te en/of ande­re instan­ties (bij­voor­beeld uni­ver­si­tei­ten of musea) bekend zijn over het betref­fen­de gebied.

Detail Cultuurhistorische Atlas Zuid-Holland

Detail Cultuurhistorische Atlas Zuid-Holland, klik op afbeel­ding naar de web­si­te

Het Bureauonderzoek dient de vol­gen­de aspec­ten te behan­de­len :

 • Aangeven wat de aan­lei­ding is voor het bureau­on­der­zoek en om welk gebied het gaat. Dit in ver­band met het bepa­len van het onder­zoeks­ka­der ;
 • Beschrijven van het hui­di­ge gebruik van de loca­tie op basis van beschik­ba­re rele­van­te gege­vens ;
 • Beschrijven van het his­to­ri­sche grond­ge­bruik of de his­to­ri­sche ont­wik­ke­ling van het gebied op basis van geo­fy­si­sche, fysi­sche en his­to­risch geo­gra­fi­sche gege­vens :
  – een kor­te impres­sie over de onst­aans­ge­schie­de­nis van het land­schap ;
  – een impres­sie van de bewo­nings­ge­schie­de­nis.
 • Beschrijven van beken­de arche­o­lo­gi­sche waar­den :
  – arche­o­lo­gisch waar­de­vol­le ter­rei­nen zoals deze zijn opge­no­men in het Rijksmonumentenregister van de RCE. Dezelfde ter­rei­nen zijn tevens opge­no­men op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de pro­vin­cies. Archeologisch waar­de­vol­le ter­rei­nen genie­ten wet­te­lij­ke bescher­ming of die­nen een pla­no­lo­gi­sche bescher­ming te krij­gen bin­nen het bestem­mings­plan :
  – arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen zoals deze in Archis van de RCE aan­we­zig zijn. Clustering van vind­plaat­sen kan wij­zen op de aan­we­zig­heid van bewo­nings­spo­ren uit het ver­le­den.
 • Beschrijven van de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tin­gen en opstel­len van een gespe­ci­fi­ceerd en onder­bouwd ver­wach­tings­mo­del van de ver­wach­te arche­o­lo­gi­sche waar­den :
  – aan de hand van de door de RCE ont­wik­kel­de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Gebieden met een hoge of mid­del­ho­ge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­waar­de of tref­kans komen in ieder geval voor een nader arche­o­lo­gisch onder­zoek in aan­mer­king ;
  – aan de hand van een meer gede­tail­leer­de pro­vin­ci­a­le c.q. gemeen­te­lij­ke ver­wach­tings­kaart zoals die bij­voor­beeld ook voor Gorinchem is vast­ge­steld.
 • Rapportage met daar­in advi­se­ring ten behoe­ve van het ver­volg­tra­ject gere­la­teerd aan de ver­schil­len­de sta­dia van het plan­vor­mings­pro­ces.
Detailkaart Archis Gorinchem

Detailkaart uit Archis 3.0

II : Inventariserend veld­on­der­zoek (IVO)

Het doel van het inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek is het zeer gericht aan­vul­len en toet­sen van de uit­kom­sten van het bureau­on­der­zoek. Stapsgewijs wordt beke­ken óf er arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­we­zig zijn en zo ja, wat dan de aard, karak­ter, omvang, date­ring, gaaf­heid, con­ser­ve­ring en rela­tie­ve kwa­li­teit is. Ten behoe­ve van een IVO dient een Programma van Eisen (PvE) opge­steld te wor­den. In prin­ci­pe wordt het IVO uit­ge­voerd op basis van een Plan van Aanpak (PvA). Het onder­zoek kan bestaan uit de vol­gen­de metho­den :

 • non-destruc­tie­ve metho­den : geo­fy­si­sche metho­den ;
 • wei­nig destruc­tie­ve metho­den : opper­vlak­te­kar­te­ring, boor­on­der­zoek, son­de­ring (put­jes van maxi­maal een vier­kan­te meter);
 • destruc­tie­ve metho­den : proef­sleu­ven.

Welke metho­den (kun­nen) wor­den inge­zet hangt af van de loca­tie en vraag­stel­ling. De onder­bou­wing voor de in te zet­ten metho­den is in het bureau­on­der­zoek gege­ven. Een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek moet lei­den tot een waar­de­ring en een arche­o­lo­gisch inhou­de­lijk selec­tie­ad­vies aan het bevoegd gezag.

Voorbeeld van een non-destructief onderzoek met behulp van een grondradar

Voorbeeld van een non-destruc­tief onder­zoek met behulp van een grond­ra­dar

Nadere toe­lich­ting onder­zoeks­me­tho­den : 1 en 2 :
Bij non-destruc­tie­ve metho­den moet men den­ken aan elek­tri­sche, mag­ne­ti­sche en elek­tro­mag­ne­ti­sche metho­den, even­tu­eel in com­bi­na­tie met remo­te sen­sing tech­nie­ken.
Bij wei­nig destruc­tie­ve metho­den gaat het om opper­vlak­te­kar­te­ring en boor­on­der­zoek. Dit houdt in dat het plan­ge­bied wordt gekar­teerd door mid­del van het “belo­pen” van akkers en wei­lan­den, waar­bij gezocht wordt naar aan­wij­zin­gen voor de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche waar­den. Daarnaast wordt door mid­del van borin­gen onder­zocht hoe het staat met de bodem­op­bouw, en of er arche­o­lo­gi­sche lagen of indi­ca­to­ren te onder­schei­den zijn. De aan­ge­trof­fen vind­plaat­sen kun­nen ver­vol­gens nader beke­ken wor­den met een meer diep­gaand boor­on­der­zoek . Dit levert nade­re infor­ma­tie over de omvang en waar­de­ring op. Soms is het nodig om in dit sta­di­um proef­put­jes te gra­ven.
Een proef­sleu­ven­on­der­zoek wordt uit­ge­voerd indien uit de min­der destruc­tie­ve onder­zoeks­me­tho­den is geble­ken dat er in een plan­ge­bied waar­de­vol­le arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen aan­we­zig zijn. Door mid­del van het gra­ven van een aan­tal proef­sleu­ven kun­nen de exac­te begren­zing, de date­ring en de graad van con­ser­ve­ring van een vind­plaats wor­den onder­zocht. Uit het proef­sleu­ven­on­der­zoek moet blij­ken of een vind­plaats behou­dens­waar­dig of zelfs bescher­mens­waar­dig is. Is dit het geval, dan zal beke­ken moe­ten wor­den of de vind­plaats inge­past kan wor­den in het plan. Het rijks- en ook het pro­vin­ci­aal arche­o­lo­gie­be­leid gaat in eer­ste instan­tie uit van behoud van het bodem­ar­chief in situ (ter plek­ke in de bodem).

 

Voorbeeld van een proefsleuven onderzoek plangebied Hoog Dalem (2006)

Voorbeeld van een proef­sleu­ven onder­zoek plan­ge­bied Hoog Dalem (2006)

Eventueel : III Opgraven ofwel arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek

Indien het niet moge­lijk is een ‘behou­dens­waar­di­ge of bescher­mens­waar­di­ge’ vind­plaats in situ te bewa­ren, zal het hier aan­we­zi­ge bodem­ar­chief voor het nage­slacht bewaard die­nen te wor­den door mid­del van een vlak­dek­kend onder­zoek (opgra­ving). Alleen dan is deze stap (III) nood­za­ke­lijk.

Bron : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Informatieve web­si­tes

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.