Tot op de bodem : 50 Jaar NJBG Gorinchem en omstreken

50 jaar

Het was in de zomer van 1970, dat Claas van Kui­len­burg zijn HAVO‑4 klas­ge­no­ten Rolf van Acquoy, Bert Stam­kot en Wim Voogt, zijn plan­nen ver­tel­de in Gorin­chem een loka­le afde­ling van de Neder­land­se Jeugd­bond ter Bestu­de­ring van de Geschie­de­nis (NJBG) op te rich­ten. Hij was zelf al een aan­tal jaren een actief lid van de lan­de­lij­ke jongerenvereniging.

Claas wil­de naast het lan­de­lij­ke acti­vi­tei­ten­aan­bod voort­aan ook plaat­se­lijk acti­vi­tei­ten orga­ni­se­ren. Nog een Gor­ku­mer, Bob Nater, was door zijn bemid­de­ling al eer­der lid gewor­den. Het was dan ook dit vijf­tal dat op don­der­dag 27 augus­tus 1970 om 20.00 uur in het club­ge­bouw der SAH (hoor­spel­club­je waar­van Bert, Rolf en Wim deel uit­maak­ten) aan de Voge­lens­ang­steeg, voor het eerst bij­een­kwam en een plan de cam­pag­ne opstelde.

Lan­de­lijk NJBG con­gres in Bun­nik en opgra­vings­kamp in Oost-Sou­burg (1971)

Nadat het door de hoofd­bond voor­ge­schre­ven mini­mum aan­tal van tien leden was bereikt, volg­de op 17 decem­ber 1971 de oprich­tings­bij­een­komst in de gara­ge van de ouders van Rolf van Acquoy. Na afloop trak­teer­de Rolfs moe­der alle aan­we­zi­gen op soep en Gorin­chem had van­af die dag een eigen NJBG afdeling.

Werkgroep Buitenonderzoek

De lan­de­lij­ke NJBG was een ver­e­ni­ging waar de belang­stel­ling voor arche­o­lo­gie flo­reer­de. Hoog­te­pun­ten waren elk jaar de zomer­kam­pen, waar­bij onder toe­zicht van arche­o­lo­gen van de Rijks­dienst voor Oud­heid­kun­dig Bodem­on­der­zoek (ROB) een opgra­ving cen­traal stond. De ‘vader’ van de NJBG, prof. dr. Renaud, stond daar­bij borg voor het vrij leg­gen van kasteelfundamenten.

Huib de Kok van de AWN Lek- en Merwestreek geeft een instructie grondboren (1972).

Huib de Kok van de AWN Lek- en Mer­westreek geeft een instruc­tie grond­bo­ren (1972).

Hoe­wel de erva­ring met opgra­ven bij de kers­ver­se Gor­cum­se afde­ling gering was, werd er al wel direct con­tact gelegd met regi­o­na­le ver­te­gen­woor­di­gers van de ROB en de AWN, als Arnold de Haan en Fred van den Beemt. AWN-er Huib de Kok gaf ons een intro­duc­tie­cur­sus veld­ver­ken­ning met behulp van onze eigen grond­boor bij het ver­keers­plein en in de Arkel­se Vrou­wen­huis­waard. Bin­nen de afde­ling werd een com­mis­sie werk­groep buit­on­der­zoek (CWBO) inge­steld. Langs offi­ci­ë­le weg wer­den Claas van Kui­len­burg en Bert Stam­kot uit­ge­rust met een legi­ti­ma­tie­be­wijs dat aan­gaf dat wij gerech­tigd waren om proef­bo­rin­gen te doen bin­nen de gemeente.

Vergunning om archeologische proefboringen te verrichte in Gorinchem

Ver­gun­ning om proef­bo­rin­gen te mogen ver­rich­ten (1972)

Een bezoek aan de voor­ma­li­ge (klooster)boerderij ‘Ouden­ha­ge’ bij de Arkel­se Dam leid­de niet tot toe­stem­ming, maar wij kre­gen wel een blok natuur­steen mee dat was voor­zien van een lijst­pro­fiel. De bibli­o­theek in het Pest­huys werd naast boe­ken gevuld met dit soort oud­he­den maar bij­voor­beeld ook met een door de poli­tie afge­le­verd ske­let ! Het braak­lig­gen­de Kazer­ne­plein werd op scher­ven gescreend en uit de sloot langs de Dalem­se­dijk werd een kloos­ter­mop gevist, waar op een muur van het kas­teel der Arkels was gesto­ten. Met eigen meet­lint en jalons werd dit gebied­je in kaart gebracht. Hoe­wel er in fei­te wei­nig te doen viel, was de opkomst en het enthou­si­as­me aan­ste­ke­lijk, maar was het voor het bestuur en de CWBO ook essen­ti­eel om zo spoe­dig moge­lijk voor het ‘ech­gie’ te gaan.

Vissen naar bakstenen van het kasteel van de heren van Arkel (1972)

Vis­sen naar bak­ste­nen van het kas­teel van de heren van Arkel (1972).

Molen ‘Nooitgedagt’

Nog geen week later viel het oog op een bericht­je in het Bra­bants Dag­blad van 12 sep­tem­ber 1972, waar­in de bur­ge­mees­ter van Woud­ri­chem ijver­de voor her­bouw van de in 1945 opge­bla­zen molen ‘Nooit­ge­dagt’. Met­een ston­den wij op de stoep en boden onze dien­sten aan. De acht­hoe­ki­ge molen­fun­da­men­ten ble­ken goed te tra­ce­ren en samen met de afde­ling Rot­ter­dam kon­den wij voor­al in de herfst­va­kan­tie met ver­blijf in de loka­le kazer­ne een for­se hoe­veel­heid werk ver­zet­ten. Wij brach­ten de fun­da­men­ten in kaart en voeg­den een voor­stel­le­tje voor her­in­rich­ting bij. Voor her­bouw waren de res­ten onge­schikt, de molen kwam jaren later iets ver­der­op te staan.

Opgraving molen Nooitgedagt in Woudrichem

Opgra­ving molen Nooit­ge­dagt (1972).

Langendijk 71

1973 werd het jaar van de opgra­ving aan de Lan­gen­dijk 71, waar het oude pand was afge­brand en hore­ca­on­der­ne­mer Huub van Capel iets nieuws wil­de bou­wen. Ook hier boden wij aan de fun­da­men­ten te mogen onder­zoe­ken bin­nen – niets min­der – dan het kader van ‘stads­kern­on­der­zoek’, wat in Dord­recht een groots pro­ject was onder lei­ding van pro­vin­ci­aal arche­o­loog Her­bert Sar­fa­tij, die ove­ri­gens wel zo sym­pa­thiek was om ons ook met goe­de raad bij te staan. De Lan­gen­dijk was op zater­da­gen razend druk en ook voor onze stand drom­de bezoek samen om in bak­ken met scher­ven te graai­en en anders kwam de foto­club langs voor een shoot van onze zwoe­gen­de rug­gen te mid­den van de steeds hoger rei­ken­de fun­da­men­ten. Ook deze muren wer­den in kaart gebracht, met haard­ste­den, pla­vui­zen vloe­ren en tegel­plin­ten. Aan de opgra­ving werd ook deel­ge­no­men door de lan­de­lij­ke NJBG-jon­ge­ren- en herfstkampen.

Het onderzoek aan de Langendijk trok veel publieke belangstelling (1973)

Het onder­zoek aan de Lan­gen­dijk trok veel publie­ke belang­stel­ling (1973)

Met name enke­le van onze toen jong­ste leden heb­ben de arche­o­lo­gi­sche fak­kel met nog meer ener­gie over­ge­no­men. Zo spit­te Henk Hoven­kamp op zijn woon­stee Loe­ve­s­tein en droeg daar enorm bij aan de ken­nis over de voor­burcht. Een expo­si­tie van door hem gevon­den voor­wer­pen trok 25.000 bezoe­kers ! Peter von Hout ver­ken­de de Arkel­se Kerk­buurt en voor­ge­le­gen uiter­waard en kon aan de hand van Pings­dorf- en ande­re scher­ven de tien­de-eeuw­se ver­mel­ding van Arkel schra­gen. Hij ver­leg­de zijn aan­dacht naar met name de Gor­cum­se aar­de­werk­pro­duc­tie van pot­ten en voor­al tabaks­pij­pen, wat cul­mi­neer­de in een publi­ca­tie over die nij­ver­heid in Neê­r­lands twee­de pij­pen­stad (na Gouda).

Peter von Hout en Martin Veen kruipend in een kelder met afval van een pijpenmakerij (1985)

Peter von Hout en Mar­tin Veen krui­pend in een kel­der met afval van een pij­pen­ma­ke­rij (1986)

De sloop voor de Hema (1977) aan de Gast­huis­straat en het vrij­ge­ko­men Zie­ken-Gast­huis­ter­rein (inclu­sief het oude en ons eigen pest­huis) omstreeks 1981 trok menig spoor­zoe­ker aan, ook de eer­ste metaal­de­tec­tors zoem­den, maar die sloe­gen niet uit voor de vele ‘lugu­be­re’ kne­kels. Wel trok naast Peter ook Mar­tin Veen hier seri­eus rond, nog onbe­wust zijn toe­komst inha­le­rend. Besef omtrent de spel­re­gels was bij de NJBG goed ont­wik­keld, zij was het die de gemeen­te opriep om schat­gra­vers van bui­ten de stad te weren.

Men­se­lij­ke res­ten en de eer­ste arche­o­lo­gi­sche ten­toon­stel­ling in de Haarstraat (1981)

Stichting Historisch Bodemonderzoek Gorinchem

Na de sloop van hotel De Vijf­hee­ren­lan­den aan de Haarstraat, wer­den aldaar aan­ge­trof­fen arche­o­lo­gi­sche vond­sten in 1981 geëx­po­seerd in de ter plaat­se gebouw­de Rabo­bank, die tevens als spon­sor had opge­tre­den. De tijd was dan ook voor Mar­tin rijp om samen met Ruurd van Don­ke­laar en Rob Kriel­aart mede namens de NJBG de Stich­ting His­to­risch Bodem­on­der­zoek Gorin­chem (SHBG) op te rich­ten (novem­ber 1983). In muse­um ‘Dit is in Bethle­hem’ werd ver­vol­gens in 1985 een vitri­ne met arche­o­lo­gi­sche mate­ri­aal ingericht.

De stich­ting orga­ni­seer­de in 1989 samen met de lan­de­lij­ke NJBG een cur­sus streek­his­to­risch onder­zoek, maar Peter von Hout stel­de twee jaar later dat de afde­ling nu toch wel ter zie­le was. Nog in 1992 pro­beer­de Jeroen van de Vliet de Gor­cum­se NJBG weer te reac­ti­ve­ren door opgra­vings­cam­pag­nes te star­ten in de Spaar­pot- en Revet­steeg. Hij kreeg daar­voor de steun van de SHBG en de Cul­tu­re­le Raad Gorin­chem. Tevens vroeg Jeroen aan­dacht voor de komen­de werk­zaam­he­den aan het tra­cé van de Betu­we­spoor­lijn. Van­uit de hoofd­bond bleef Van de Vliet als kam­pse­cre­ta­ris nog even aan­dacht voor Gorin­chem hou­den en zijn er nog jeugd­kam­pen in de stad (Non­nen­veld) en omge­ving geor­ga­ni­seerd. Maar tij­dens de NJBG-reü­nie van 1996 was daar geen her­in­ne­ring meer aan en leek de afde­ling al een jong bele­gen herinnering.

De jongste leden van de landelijke NJBG het Nonnenveld, archivaris René van Dijk kijkt toe (1985)

Jong­ste leden van de lan­de­lij­ke NJBG op het Non­nen­veld, archi­va­ris René van Dijk kijkt toe (1985).

Archeologie wordt een gemeentelijke taak

In 1994/1995 namen Mar­tin Veen (als SHBG) en Teus Kore­vaar namens de AWN het ini­ti­a­tief om tot een ‘Bege­lei­dings­com­mis­sie arche­o­lo­gisch onder­zoek Gorin­chem’ te komen. Gemeen­te­se­cre­ta­ris Felix Cerut­ti trad in het begin op als voor­zit­ter en benoem­de beleids­me­de­werk­ster Ina Heer­spink (later opge­volgd door Wie­te­ke van Hul­ten) als secre­ta­ris. Zij werd voor een aan­tal uren per week belast met arche­o­lo­gie­be­leid. Archi­va­ris Arnold Bus­ch werd als voor­zit­ter gevraagd (na zijn pen­si­o­ne­ren opge­volgd door René van Dijk). Naast de SHBG, AWN, de gemeen­te, het Stads­ar­chief, waren ook Oud-Gor­cum, het Gor­cums Muse­um èn de NJBG in de per­soon van Jeroen van der Vliet, ver­te­gen­woor­digd. Van­af 1996 par­ti­ci­peer­de part­ti­me stads­ar­che­o­loog Pie­ter Floo­re mede in dit gezel­schap. Het was dus pri­mair een ‘amb­te­lij­ke werkgroep’.

Scholieren en andere vrijwilligers samen aan het werk op de Blijenhoek (1996)

Scho­lie­ren en ande­re vrij­wil­li­gers samen aan het werk op de Blij­en­hoek (1996)

Vrijwilligers

Bij de eer­ste ‘for­me­le’ opgra­ving aan de Blij­en­hoek onder lei­ding van Floo­re werd met­een aan de inzet van vrij­wil­li­gers gedacht. Leer­lin­gen van het gym­na­si­um en de RSG en leden van Oud-Gor­cum en de AWN togen aan het werk. De eer­ste kern van wat tegen­woor­dig als ‘Com­mu­ni­ty Archae­o­lo­gy’ wordt genoemd. Bin­nen drie jaar bleek dit een vrij vas­te groep te zijn, die ook bij oproep klaar stond.

Enke­len van hen raak­ten betrok­ken bij de uit­wer­king van de vond­sten, zoals met name Toos Bus­ch en even later Tiny Wij­nen en Mar­tin van der Vliet. Dit zijn de eer­ste vrij­wil­li­gers van het gemeen­te­lijk depot, dat inmid­dels een prach­ti­ge huis­ves­ting heeft gekregen.

Mar­tin Veen start­te al vroeg met het opbou­wen van een web­si­te, die sinds­dien een schat aan gege­vens, zowel foto’s van vond­sten, maar ook de vele pro­ject­ver­sla­gen hel­der in beeld brengt. Uit­ein­de­lijk heeft hij ook zijn werk in het vak gevon­den in Huis van Hil­de, het arche­o­lo­gie­mu­se­um van de pro­vin­cie Noord-Hol­land te Castricum.

Bert Stam­kot en Mar­tin Veen (tekst naar : Scrip­tum Cas­pin­gi­um. Een spe­ci­a­le edi­tie (2021)

Afdelingsblad Scriptum Caspingium

Zoals elke loka­le NJBG afde­ling had ook  Gorin­chem een eigen blad : ‘Scrip­tum Cas­pin­gi­um’, genoemd naar de Romein­se neder­zet­ting Cas­pin­gi­um op de Peu­tin­ger­kaart. Naast de inbreng van eigen leden wer­den hier­in ook arti­ke­len door Gor­cum­se en zelfs enke­le lan­de­lijk beken­de his­to­ri­ci gepubliceerd.

Advertentie in Scriptum Caspingium (1972)

Voor­al in de peri­o­de van hoofd­re­dac­teur Rolf van Acquoy beleef­de de kwa­li­teit van het blad een hoog­te­punt. Het regel­ma­tig uit­bren­gen van de SC bleek in de late­re jaren niet altijd een­vou­dig. Elke hoofd­re­dac­teur ver­za­mel­de of schreef zelf kopij en typ­te dit met de schrijf­ma­chi­ne op las­tig te cor­ri­ge­ren sten­cils. Vaak was er ook wei­nig tijd van­we­ge de nade­ren­de eindexamens.

1971

Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 1-1 Jaargang 1 nummer 1
Openingswoord, Claas van Kuilenburg; Adressenlijst; Activiteiten, Rolf van Acquoy; Verslag filmavond, Claas van Kuilenburg; Eigen bibliotheek, Douwe de Vries; Verslag Congres 1970, Rolf van Acquoy; Castrum Caspringium, Bert Stamkot; Het Rijksmuseum Leiden, Rolf van Acquoy; Muntvondsten Gorkum en omstreken, Bob Nater; Munten van Zaltbommel, Bob Nater.
Flipbook | PDF (4 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 1-2 Jaargang 1 nummer 2
Voorwoord, Theo Cornet; Adressenlijst; Verslag VAV; En France; Activiteiten, Rolf van Acquoy; De Klephoorn, Claas van Kuilenburg, Actua 1971, Bert Stamkot; De Munt te Gorkum, H.E. van Gelder; De St. Janstoren, Bob Nater; Aboe Simbel, Rolf van Acquoy; Tegels I, Bob Nater.
Flipbook | PDF (5 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 1-3 Jaargang 1 nummer 3
Redaksie Praet; Adressenlijst; Financiële toestand; Activiteiten, Rolf van Acquoy; De Klephoorn, Claas van Kuilenburg; Actua 1971, Bert Stamkot; Over natte voeten e.d. ofwel verslag ekskursie Rotterdam, Theo Cornet; Verslag Paasreis, Paul de Kreij; Verslag dia-avond 29 april, Theo Cornet; Verslag Propaganda-avond, Claas van Kuilenburg; De bibliotheek, Douwe de Vries; Ruilbeurs Zwijndrecht, Douwe de Vries; In de 3 Bloempotten, H.F. van Peer; Kampen, Claas van Kuilenburg; De Ierse kerk I, G.C. van Nieuwenhuizen; De Cent, Bob Nater.
Flipbook | PDF (6 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 1-4 Jaargang 1 nummer 4
Redaksie Praet; Adressenlijst; Bagijnenwalstraat 22; Activiteiten; De Klephoorn, Claas van Kuilenburg; Actua 1971, Bert Stamkot; Leiden in Last, Albert Meulstee; Klooster Oudenhage, werkgroep Buitenonderzoek; Hoe kunnen we een vondst dateren, Rolf van Acquoy; De Ierse Kerk in Europa II, G.C. van Nieuwenhuizen; Tegels II, Bob Nater.
Flipbook | PDF (7 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 1-5 Jaargang 1 nummer 5
Redaksie Praet; Adressenlijst; Sint-Niklaas/Gorinchem; Activiteiten, Rolf van Acquoy; De Klephoorn, Claas van Kuilenburg; Actua 1971, Bert Stamkot; De NJBG en de sanering van Gorinchem, Bert Stamkot; Verslag Kamp Swalmen, Claas van Kuilenburg; De Ierse Kerk en Europa 3e en laatste aflevering, G.C. van Nieuwenhuizen; Tegels III, Bob Nater.
Flipbook | PDF) (5 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 1-6 Jaargang 1 nummer 6
Informatie, Claas van Kuilenburg; Bibliotheek, Douwe de Vries; Activiteiten; Agenda van de ledenvergadering op zaterdag 18 december in Pesthuys; Jaarverslag secretaris; Verslag penningmeester; Fibula, Claas van Kuilenburg; Het Congres, Claas van Kuilenburg; Inhoudsopgave SC eerste jaargang 1971; Reglement der historische vereniging, Claas van Kuilenburg.
Flipbook | PDF (4 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 1 special Jaargang 1 special
Het ontstaan en weer verdwijnen van de Biesbosch
Voorwoord, Bert Stamkot; De Groote- of Zuidhollandsche Waard; De Grote- of Sint-Elisabethsvloed van 18 op 19 november 1421; Welke dorpen zijn verdwenen?; Herovering van het land op het water; De Biesbosch; Veranderingen van de flora in De Biesbosch ten gevolge van de afsluiting van het Haringvliet, G.H.J. de Kroon; Kaart van de Groote Waard rond 1300; Noten; Literatuurlijst.
Flipbook | PDF (3 MB)

1972

Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 2-1 Jaargang 2 nummer 1
Voorwoord hoofdredacteur met zijn beleid over 1972, Rolf van Acquoy; Adressenlijst bestuur en andere functies, maar ook de activiteiten in februari en maart, Wim Voogt; Verslag Algemene Ledenvergadering, Klaas de Boer; Uitslag enquête, gehouden tijdens de A.L.V., Rolf van Acquoy; Caspingioprijs 1972; Jaarverslag Geschiedkundig Secretaris, Bert Stamkot; Verslag van de eerste bijeenkomst van de werkgroep buitenonderzoek, met ontwerp-werkprogramma, Bert Stamkot; Verslag NJBG congres, gehouden van 27 t/m 30 dec. 1971 in Bunnik, Bert Stamkot; Het "Pesthuys", vroeger en nu, Bert Stamkot; Altena en Woudrichem, geschiedenis van Altena en het ontstaan van Woudrichem, Theo Cornet; Masada, de bergvesting in Palestina, Douwe de Vries.
Flipbook | PDF (3 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 2-2 Jaargang 2 nummer 2
Voorwoord; Adressenlijst en activiteiten; Wist je...; Lezing klokbekercultuur; Excursie naar Werkendam; Excursie naar Leiden, Jop Los & Wim Voogt; Werkgroep buitenonderzoek; De financiën van de bond, Claas van Kuilenburg; Sanering van de binnenstad, Bert Stamkot; Gorcums middeleeuwse ommuring, Bert Stamkot; Gorcums ontstaan en ouderdom 1, Luuk de Bok; De Caspingioprijs; Caspingio raadsel voor archeologen, Douwe de Vries; Woudrichem 2, Theo Cornet; Streek varia.
Flipbook | PDF (3 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 2-3 Jaargang 2 nummer 3
Voorwoord; Adressenlijst en activiteiten; Wist je...; Pesthuys praatavonden; Verslag activiteiten puzzeltocht, Fondueavond, Wijdschild, Luuk de Bok; Tentoonstelling "Gorcum voor 400 jaar"; Lezing "Gorcum en zijn martelaren"; Paasreis '72, Paul de Krey; Kampen, Claas van Kuilenburg; Sanering van de binnenstad 2, Bert Stamkot; Gorcums omwalling, Bert Stamkot; De Martelaren van Gorcum, A.J. Busch; Gorcums ontstaan en ouderdom 2, Luuk de Bok; Woudrichem 3, Theo Cornet; Streek varia; De Verenigde Oostindische Compagnie, Maurits van der Graaf.
Flipbook | PDF (4 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 2-4 Jaargang 2 nummer 5 (=4)
Voorwoord; Adressenlijst en activiteiten; Wist je...; Excursie naar Utrecht 25 juni, Klaas de Boer; Excursie naar Dordrecht; Wim Voogt; Ouder- en buurtavond; Bezoek afdeling Rotterdam, Pesthuys praatavond III; De opgraving te Woudrichem, Luuk de Bok; Grubbenvorst,  Henri Verschoor; Weerselo, Douwe de Vries; Loevestein, Ruurd van Donkelaar; Sanering van de binnenstad 3, Bert Stamkot; Gorcums huidige omwalling, Bert Stamkot; Van een boze vrouw..., Rolf van Acquoy; Gorcums ontstaan en ouderdom 3, Luuk de Bok; De molen "Nooitgedagt", Rolf van Acquoy; Woudrichem 4 (slot), Theo Cornet; De eerste weg ter wereld, Albert Meulstee; Verslag werkkamp te Woudrichem, Luuk de Bok.
Flipbook | PDF (6 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 2 special Jaargang 2 special
Van Arkel-Gorinchem
Voorwoord; Inleiding, J.W. Groesbeek; Hoe kwam Gorcum aan Van Arkel?, Douwe de Vries; Herbaren II van de Lede 1227-1243; Jan I van Arkel, de Sterke; Jan II van Arkel; Jan III, Heer van Arkel 1297-1326; Jan IV van Arkel, Rolf van Acquoy; Den sterken Jan, Abraham Kemp; De graftombe der Arkels, Rolf van Acquoy; De burchten der Van Arkels, Bert Stamkot; De Hoekse en Kabeljauwse Twisten, Douwe de Vries; Otto , heer van Arkel 1360-1396, Douwe de Vries; Jan V, Heer van Arkel 1396-1401, Douwe de Vries; De Arkelse oorlogen, Bob Nater; Willem contra Jacoba, Bob Nater; Oud-stout-sterk, H.F. van Peer; Overzicht gebeurtenissen in Gorinchem e.o. tijdens de heerschappij van de Heren van Arkel (1253-1417); Literatuurlijst, J.W. Groesbeek.
Flipbook | PDF (8 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 2-6 Jaargang 2 nummer 6
Kerstwens, Bert Stamkot; Voorwoord; Bestuursmededelingen; Wist je...; Jaarverslag penningmeester, Henri Verschoor; Verslag Organisatie Secretaris, Wim Voogt; Jaarverslag Algemeen Secretaris, Klaas de Boer; Verslag Geschiedkundig Secretariaat, Bert Stamkot; Werkgroep Buitenonderzoek, Luuk de Bok; Hoodredacteur, Rolf van Acquoy; Inhoudsopgave Scriptum Caspingium 1973.
Flipbook | PDF (MB)

1973

Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 3-1 Jaargang 3 nummer 1
Voorwoord; Bestuursmededelingen; Lezingen over de Alblasserwaard en Florence, Luuk de Bok; De Algemene Leden Vergadering, Mariëtte Vossen; Werkgroep Buitenonderzoek, Klaas de Boer; De Klephoorn; Congres 1972, Bert Stamkot; Verdwenen monumenten-Langendijk 71, Bert Stamkot; De pest heerste in de stad, Rolf van Acquoy; Gorcum, parel voor de zwijnen?- Wilhelminaplein, Mirjam Salet; Alblasserwaard-Dorpskern onderzoek rond Gorinchem?, L.F. Louwe Kooijmans; De kerk door de eeuwen 1, Paul H. Wilhelm s.j., Klassieke geschiedenis- 1 Mummificatie- 2. De scarabee, Klaas de Boer.
Flipbook | PDF (6 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 3-2 Jaargang 3 nummer 2
Voorwoord; Open brief aan de leden; Bestuursmededelingen; Verslag lezing submarine archeologisch onderzoek, Alblasserwaardrondreis, Luuk de Bok; P.H.C. avonden, Bob Nater; De Klephoorn; NJBG Zomerkampen; Werkgroep Buitenonderzoek; Fotocommissie; Structuurplan; Vergadering van Afdelingsvertegenwoordigers, Rolf van Acquoy; Verklarende Woordenlijst; Verdwenen monumenten-Westwagenstraat 69-71, Bert Stamkot; Gorcum, parel voor de zwijnen?-het structuurplan, Mirjam Salet; De kerk door de eeuwen heen 2-De Heilige Geest Kapel, A.J. Busch; De Muggenschans, Michael Regenboog; Vrede, of niet?, De Stem; Klassieke geschiedenis- 3 De vorming van de mens-4 Heracles, Klaas de Boer.
Flipbook | PDF (6 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 3-3 Jaargang 3 nummer 3
Voorwoord; Wens; Bestuursmededelingen; Opknapbeurt Pesthuys, Activiteiten; Verslag examenfeest-Lezing over restaureren, Bob Nater; De Klephoorn; Fibula, Claas van Kuilenburg; Kampen; Wim Voogt; Verdwenen monumenten-Molenstraat, Bert Stamkot; De molens in Gorkum 1, M.D. van Kekem; Structuurplan Gorcum; De kerk door de eeuwen heen 3-Dit is in Abraham's schoot (met errata), A.J. Busch; Klassieke geschiedenis- 5 Griekse filosofie- 6 Herodotus, Klaas de Boer.
Flipbook | PDF (6 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 3-4 Jaargang 3 nummer 4
Voorwoord; Ziekenhuisnieuws, Criptula-Nieuwe aanwinsten-Nieuwe commissies; Ons bestuur; Werkgroep Buitenonderzoek-opgraving Langendijk , Klaas de Boer; Romereis, Wim Voogt; Kamp Loevestein, Ruurd van Donkelaar; Verdwenen monumenten-Kalkhaven 50-52, Bert Stamkot; Hofjes in Gorinchem, Bert Stamkot; Tips voor een genealogisch onderzoek; Tsjecho-Slowakije, Klaas de Boer; De Etrusken (It.), Sita van Bemmelen.
Flipbook | PDF (9 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 3-5 Jaargang 3 nummer 5
Redactioneel; Criptula-uitwisseling Sint-Niklaas-oprichten Werkgroep Genealogie-schenkingen bibliotheek; Agenda activiteiten; Verslag Tsjechische avond, Klaas de Boer; Verslag excursie naar Burgst/Gageldonk, Luuk de Bok; Verslag lezing historie Alblasserwaard, Luuk de Bok; Werkgroep Buitenonderzoek-Herfstkamp Gorinchem, Astrid... & Inge Evers; De Klephoorn; Hoofdbond Nieuws-Congres en kampen, Wim Voogt-Fibula Claas van Kuilenburg; Verdwenen Monumenten-Oude Mannenhuis Molenstraat 50, Bert Stamkot; Over Gorcumse gasthuizen, Rolf van Acquoy; Het verdwenen dorp Honswijk, Bert Stamkot naar artikel H. Voogd; PompeÏ, dood en toch levend, Klaas de Boer
Flipbook | PDF (6 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 3-6 Jaargang 3 nummer 6
Kerstwens, Bert Stamkot; Voorwoord; Bestuursmededelingen; Verslag Algemeen Secretaris, Klaas de Boer; Verslag Organisatie Secretaris, Luuk de Bok; Verslag Penningmeester, Henri Verschoor; Verslag Geschiedkundig Secretaris, Bert Stamkot; Verslag Hoofdredacteur, Rolf van Acquoy; Inhoudsopgave 1973.
Flipbook | PDF (6 MB)

1974

Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 4-1 Jaargang 4 nummer 1
Redactioneel, Erik Evers; Bestuursmededelingen, Algemene Leden Vergadering 1973, Astrid de Haan; Bestuursvergaderingen 1974, Astrid de Haan; Verslag Lustrum Congres, Bert Stamkot; Boekbespreking, Rolf van Acquoy; De Klephoorn, Bert Stamkot; Humanisme (aankondiging Praatavond); Bestuursvergadering 9 februari, Astrid de Haan.
Flipbook | PDF (4 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 4-2 Jaargang 4 nummer 2
Redactioneel, Rolf van Acquoy; Bestuursvergaderingen, Bert Stamkot; Klephoorn, Bert Stamkot; Duits steengoed, Peter van Hout; Donateurs; Tovervrouwen, Erik Evers; Verzustering, Wim Voogt; Boekbespreking, Rolf van Acquoy.
Flipbook | PDF (3 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 4-3 Jaargang 4 nummer 3
Voorwoord, Rolf van Acquoy; Bestuursmededelingen; Culturele Raad Gorinchem, Wim Voogt; De zeven wereldwonderen I, Klaas de Boer; Boekbespreking, Rolf van Acquoy; Activiteiten; Klephoorn, Bert Stamkot; Open dag (verslag), Luuk de Bok.
Flipbook | PDF (2 MB)

1975

Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 5-1 Jaargang 5 nummer 1
Voorwoord; Bestuursmededelingen; Klephoorn, Henri Verschoor; Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek door jonge mensen; Verslag activiteiten, Luuk de Bok; Notulen van de A.L.V van 21 december 1974, Bram van Genderen; NJBG congres 1974, Bert Stamkot;  Een verkoopakte van vee anno 1757, R. van de Berg; De zeven wereldwonderen II, Klaas de Boer; Monumentenjaar 1975 een toekomst voor het verleden; Boekbespreking; Beschrijving der stad Gorinchem anno 1744, Henk Hovenkamp.
Flipbook | PDF (7 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 5-2 Jaargang 5 nummer 2
Voorwoord; Bestuursmededelingen, Henri Verschoor; Even voorstellen ...bestuur 1975; Excursie Hoorn-Enkhuizen, Jaap Wisse; Lezing amateur-archeologie, Ank Verschoor; Commissie Werkgroep Buitenonderzoek, Verslag Algemene Leden Vergadering 8 februari, Bert Stamkot; Propaganda Actie, Klaas de Boer; M-'75, Rolf van Acquoy; De belegering van het Huys van Altena, Rolf van Acquoy; Van Arkel's Oude Veste, Claudius Scriptor; Loevesteiner privé, opgravingservaringen van uw HR, Henk Hovenkamp; De zeven wereldwonderen III-De tempel van Diana te Ephese, Klaas de Boer; Dorestad, Peter von Hout.
Flipbook | PDF (5 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 5-3 Jaargang 5 nummer 3
Voorwoord; Bestuursmededelingen; Klephoorn-Lustrum, Klaas de Boer; Lezing stadskernonderzoek Dordrecht, Henk Hovenkamp; 1970-1975 Vijf jaar NJBG afdeling Gorinchem e.o., Bert Stamkot; M '75 in Gorinchem, Claudius Scriptor; Expositie Goudensteyn, Henk Hovenkamp; Op naar de duizend-NJBG ledenwerfcampagne; De munt te Gorinchem (uit SC 1-2), H.E. van Gelder; De zeven wereldwonderen IV-Het beeld van Zeus in Olympia, Klaas de Boer; Loevesteyner privé, opgravingservaringen uwer HR, Henk Hovenkamp.
Flipbook | PDF (3 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 5-4-5 Jaargang 5 nummer 4-5
Voorwoord, Henk Hovenkamp; Bestuursmededelingen; Klephoorn; Carthago, Wim Voogt; 1970-1975 Vijf jaar NJBG afdeling Gorinchem e.o, Bert Stamkot; Loevesteyn prive opgravingservaringen uwer HR, Henk Hovenkamp; Werkgroep Buitenonderzoek, Ruurd van Donkelaar; Het sprookje van Raspoetin, met dank aan Klabund; Lustrum, Wim Voogt; De man van Tollund, Peter van Hout.
[
3d-flip-book mode="link-lightbox" id="18915"]Flipbook[/3d-flip-book] | PDF (10 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 5-6 Jaargang 5 nummer 6
Voorwoord, Henk Hovenkamp; Bestuursmededelingen; Verslag Algemeen Secretaris 1975, Wim Voogt; Verslag Geschiedkundig Secretaris en W.B.O 1975, Klaas de Boer; Verslag Hoofdredacteur 1975 en vervolg verslag AS 1975, Henk Hovenkamp en Wim Voogt; Verslag Penningmeester 1975, Rolf van Acqoy.
Flipbook | PDF (2 MB)

1976

Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 6-1 Jaargang 6 nummer 1
Voorwoord; Bestuursmededelingen; Klephoorn; De stadskern van Dordrecht 1200-1500, H. Sarfatij; Aangetroffen in de stencilkamer; Programma historische vereniging "Oud-Gorcum"; Laag voor laag, Huub Borman; Het mausoleum van Halicanassus, Klaas de Boer; Loevesteyner-privé: graafwerkzaamheden Arkelstraat-Kortendijk, Henk Hovenkamp.
Flipbook | PDF (11 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 6-2 Jaargang 6 nummer 2
Voorwoord, Henk Hovenkamp; Bronzen bijlen uit de Bronstijd, Peter von Hout; Boekenlijst voor scripties, Jan Casper Zweers; Afgraving Arkel, Peter von Hout; Jeugdmuseumkaart, Fokko de Vries; 't Swaensrecht, R. van de Berg; Nero, Henk Hovenkamp; Klephoorn, Peter von Hout; Stadsherstel in Gorinchem, Fokko de Vries; Iets uit de geschiedenis van Gorinchem, M.J.F. Robijns; Ledenlijst afdeling Gorkum per 20 november 1976, Fokko de Vries; Kwartetspel Stichting Stadsherstel Gorinchem; De bouw van een piramide, Peter von Hout; De zeven wereldwonderen 6: de Collossus van Rhodos, Klaas de Boer.
Flipbook | PDF (12 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang lustrumuitgave Jaargang 6 special
Lustrumuitgave 5 jaar N.J.B.G. afdeling Gorinchem en omstreken,
Bert Stamkot
Flipbook|PDF (4 MB)

1977

Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 7-1 Jaargang 7 nummer 1
Voorwoord, Peter van Hout; Verslag Algemene Redactie Scriptum Caspingium jaargang 6, Henk Hovenkamp; Bestuursmededelingen, Fokko de Vries; Hilversumcultuur, Peter van Hout; Klephoorn, Henk Hovenkamp; Verslag Kascommissie en financieel verslag; Grens van Holland; Balans en begroting 1977; Kronieken, Fokko de Vries; Egyptische begrafenisgebruiken, Martin Veen; Financieel verslag 1975-1976; Aardewerk van Romeinse tijd tot Late Middeleeuwen, Peter van Hout.
Flipbook | PDF (8 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 7-2 Jaargang 7 nummer 2
Voorwoord, Peter van Hout; Verslag activiteiten, Dick Los; Gebroeders Wright I, Peter van Hout; Spaanse Burgeroorlog 1936-1939, Fokko de Vries; Gorkums poorten en muren, Martin Veen; De Nederlandse hunebedden, Ruurd van Donkelaar; Wolpheren, Martin Veen; De Gorkumse gasthuizen, Martin Veen; Dorestad, Peter van Hout.
Flipbook | PDF (6 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 7-3 Jaargang 7 nummer 3
Voorwoord: Martin Veen; Nederlands majolica, Peter van Hout; De Blauwe Toren, Martin Veen; Hiërogliefen, Marcel Baveco; 17e Eeuws Hollandse pottenbakkerstechniek I, Peter van Hout; Bestuursmededelingen, Fokko de Vries; De Grote Germaanse volksverhuizing en het Romeinse Rijk, Martin Veen; De gebroeders Wright II, Peter van Hout; Wanfried schotels, Peter van Hout; Werkgroep Buitenonderzoek in Gorinchem, Peter van Hout; Excursie Gouda, Rudolf de Vries.
Flipbook | PDF (10 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 7 special Het verleden van Arkel Jaargang 7 special
Het verleden van Arkel
Voorwoord; Peter van Hout; Arkels vroegste geschiedenis; Peter van Hout; De heren van Arkel, J.W. Groesbeek; De regering van Arkel na de Arkels, Gemeente Arkel; Het Arkels kasteel, Peter van Hout; De kerk, Peter van Hout; Een schone zwaan kwam gevlogen, H.F. van Peer; Een duivelse daad in de heilige kerstnacht, H.F. van Peer; Het nonnenklooster, Peter van Hout; De pastorie, H. Dullemeijer, De Arkelse dijk, Gemeente Arkel; Het gemaal en de sluis, Peter van Hout; De molens van Arkel, Peter van Hout; Literatuur, Peter van Hout.
Flipbook | PDF (7 MB)

1978

Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 8-1 Jaargang 8 nummer 1
Voorwoord, Martin Veen; Verslag AS, Fokko de Vries; Verslag PM, Dick Los; Verslag Kascommissie, Henri Verschoor; Verslag GS, Jan Casper Zweers; Verslag ALV, Martin Veen; Verslag PHC, Rudolf de Vries; Pottenbakkerstechniek II, Peter von Hout; Geschiedenis van de Rijp, Museum 't Houten Huys; Bezoekers uit het onbekende; Peter von Hout; Spinstokjes & -steentjes, Jan Casper Zweers; Verslag museumwerkgroep NJBG, Martin Veen; Dendrochronologie, Peter von Hout; Gorcums geschiedenis in een notendop I, Bert Stamkot; Utrecht, Rudolf de Vries; Het kasteel te Culemborg, Jan Casper Zweers.
Flipbook | PDF (8 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 8-2 Jaargang 8 nummer 2
Voorwoord, Martin Veen; De stad Leiden (het doel van onze volgende excursie); Bestuursmededelingen, Rudolf de Vries; Gorcums geschiedenis in een notedop II, Bert Stamkot; Kleitabletten; Evangelische Omroep, Verslag activiteiten, Rudolf de Vries; Provinciale verkiezingen, R. van de Berg; Activiteiten Oud-Gorcum; Activiteiten afdeling Den Haag; Ledenlijst; Donateurslijst.
Flipbook | PDF (6 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 8-3 Jaargang 8 nummer 3
Voorwoord, Reinier Meima; Vryheit en is om gheen ghelt te koop, Leerdam door de Spanjaarden belegerd en ingenomen 1574, T.A. (?) Blom; Gebeurtenissen te Brandwijk in verband met de Beeldenstorm en Reformatie 1566-67 (I), Bert Stamkot; Bestuursmededelingen, Rudolf de Vries; Gorcums geschiedenis, T. Wieringa.
Flipbook | PDF (7 MB)
Scriptum Caspingium Blad voor jeugd en geschiedenis Orgaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis NJBG jaargang 8-4 special Jaargang 8 special
Stedestichtingen in het Hollands-Gelders-Utrechts grondgebied. Ontstaan en ontwikkeling tot het einde der middeleeuwen van steden in dit gebied,
Rolf van Acquoy
Inleiding; Het ontstaan der steden in de Noordelijke Nederlanden; Steden met een pré-stedelijke kern; De gestichte steden; De kasteelsteden; De mislukte stadsstichtingen; Ontstaan en ontwikkeling tot het einde der middeleeuwen van Ameide, Asperen, Ammerstol, Hagestein, Heukelum, 't Gein en Nieuwpoort; De (gedeeltelijk) geslaagde stichtingen; Ontstaan en ontwikkeling tot het einde der middeleeuwen van: Gorinchem, Leerdam, Schoonhoven, Culemborg, IJsselstein, Vianen, Montfoort, Oudewater en Woerden; Conclusie; Literatuur.
Flipbook | PDF (9 MB)

2021

Scriptum Caspingium. Speciale editie Astrid Lorjé-de Haan (Red.) et al. (2021)
Scriptum Caspingium. Een speciale editie. Verschenen ter gelegenheid van de reünie van oud-leden en betrokkenen van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG), Gorinchem, 24 september 2021.
Flipbook | PDF  (7 MB)

Fotoarchief

Leden van de Fotocommissie in het hart van de Gorcumse stadssanering (1971)

Leden van de Foto­com­mis­sie in het hart van de Gor­cum­se stads­sa­ne­ring (1971)

De Foto­com­mis­sie maak­te naast foto’s van alle afde­lings­ac­ti­vi­tei­ten ook een reeks dia’s van inte­res­san­te gebou­wen in de Gor­cum­se bin­nen­stad. De stads­sa­ne­ring in de jaren ’70 had veel kaal­slag tot gevolg. 

Anno 2021 geven deze opna­mes een inte­res­sant beeld van de toe­stand van de monu­men­ten rond 1971. Een aan­tal ervan is onder­tus­sen ver­dwe­nen. De foto’s zijn ook te vin­den op flickr​.com

Zoek in beschrij­vin­gen
« van  »

’t Pesthuys (1971)

In 1971 kre­gen de leden van de NJBG een eigen club­huis op Bagij­nen­wal­straat 22, het voor­ma­lig onder­ko­men van de Gor­cum­se zie­ken­om­roep RANO. Na een gron­di­ge opknap­beurt kreeg het de naam ‘’t Pest­huys’, genoemd naar het voor­ma­li­ge 17de-eeuw­se pest­huis aan de Katerstraat.

Sint-Niklaas, Mercatormuseum tentoonstelling (1971)

Ten­toon­stel­ling over de geschie­de­nis van Gorin­chem in het kader van van het vijf­en­twin­tig­ja­rig uit­wis­se­lings­ver­drag tus­sen Neder­land en België.

« van  »

Wijdschild, burcht van de Arkels, verkenning (1972)

In de sloot langs de Dalem­se­dijk vis­sen leden van de werk­groep Bui­ten Onder­zoek enke­le ste­nen van het 13de-eeuw­se kas­teel van de heren van Arkel op.

Verkeersplein, instructie grondboren (1972)

AWN-er Huib de Kok geeft een intro­duc­tie­cur­sus veld­ver­ken­ning met behulp van een grond­boor bij het ver­keers­plein en in de Arkel­se Vrouwenhuiswaard.

Kazerneplein, verkenning (1972)

Nadat bei­de kazer­nes op het Kazer­ne­plein waren afge­bro­ken, voer­den leden van de Werk­groep Bui­ten Onder­zoek een ver­ken­ning uit op het terrein.

Langendijk 71, opgraving (1973)

In 1971 was het pand Lan­gen­dijk 71 afge­brand. Toen de eige­naar Huub van Kapel nieuw­bouw­plan­nen ont­wik­kel­de bood de NJBG haar dien­sten aan. De toe­stand van de nog aan­we­zi­ge fun­da­men­ten werd onder­zocht. Naast muur­werk en enke­le vloer-niveaus wer­den ook een aan­tal wand­te­gel­tjes en een klein pijp­aar­den Chris­tus­beeld­je gevon­den. Het graaf­werk trok veel belang­stel­ling van het win­ke­len­de publiek. Het was dan ook de eer­ste keer dat in Gorin­chem een opgra­ving plaatsvond.

« van  »
Reünie 50 jaar NJBG Gorinchem en omstreken

Reünie 50 jaar NJBG Gorinchem en omstreken

  17 Decem­ber 2020 was het vijf­tig jaar gele­den dat op ini­ti­a­tief van Claas van Kuilenburg …

Lees ook

Reacties zijn gesloten.

Reageren is niet mogelijk