Wapens naar Den Bosch

Wapens uit de Gorcumse haven

De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­res­se in de arche­o­lo­gie van moder­ne oor­lo­gen. Daar­om besteedt Het Noord­bra­bants Muse­um, uit­ge­breid aan­dacht aan deze boei­en­de nieu­we tak van bodem­on­der­zoek. Wat vind je zoal terug in de bodem van…

Lees ver­der