Twee nieu­we publi­ca­ties over de Blau­we Toren

Zij waren van groote en zwa­re steenen’ Bin­nen­kort ver­schijnt onder deze titel de eer­ste bun­del van de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN). De SKN heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren…

Lees ver­der