Archeologisch onderzoek in Gorinchem

archeologische projecten gemeente Gorinchem

  Over­zicht uit­ge­voerd arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te Gorin­chem. Het betreft hier zowel de opgra­vin­gen (de groe­ne mar­kers) als het inven­ta­ri­se­rend onder­zoek (oran­je mar­kers) waar­on­der boor­on­der­zoek en proef­sleu­ven­on­der­zoek. De plaat­sing van de mar­kers is indi­ca­tief en geko­zen op basis van de cen­trum-coör­­di­­na­­ten van de onder­zoch­te loca­tie.  Alle pro­ject­in­for­ma­tie vindt u door te klik­ken op…

Lees ver­der