Publicaties geschiedenis Gorinchem

Een selec­tie uit de oud­ste publi­ca­ties over de geschie­de­nis van Gorin­chem van voor 1980 nu digi­taal op een rij­tje. Een belang­rijk deel van deze uit­ga­ves is tegen­woor­dig helaas steeds vaker nog enkel in archie­ven en uni­ver­si­teits­bi­bli­o­the­ken te raad­ple­gen. 

Van de eer­ste kro­nie­ken van Dir­ck Fran­c­kensz. Pauw (1483) en Abra­ham Kemp (1656), de uit­ga­ves van Cor­ne­lis van Zome­ren (1755), H.A. van Goch (1898) en W.F. Emck (1914, 1929), tot de meer kri­tisch weten­schap­pe­lij­ke publi­ca­ties van H. Bruch (1931,1940), W.A. van der Donk (1930−1965) en G.C. Labou­chè­re (1931).

In de jaren ’60 waren met name H. van Hoog­da­lem en voor­al H.F. van Peer zeer actief. Zij publi­ceer­den voor een groot publiek vaak kor­te arti­ke­len in het Nieuws­blad voor Gorin­chem en Omstre­ken, waar­van Van Peer hoofd­re­dac­teur was. Het meren­deel van deze kran­ten­ar­ti­ke­len ver­scheen ook gebun­deld in “Oud Gor­cum Varia” (1960−1966), als uit­ga­ve van de his­to­ri­sche ver­e­ni­ging Oud-Gor­cum.

Het aan­stel­len van A.J. Bus­ch als gemeen­te­ar­chi­va­ris (1969) en de ope­ning van een nieuw archief­ge­bouw in de Molen­straat luid­den een nieuw tijd­perk in. Gorin­chem kreeg van­af dan een pro­fes­si­o­neel toe­gan­ke­lijk archief en Bus­ch werd regel­ma­tig gevraagd hier­in onder­zoek te ver­rich­ten. Dit leid­de tot een stroom publi­ca­ties van zijn hand.

  
Aa, A.J. van der (1836-1851) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 4, Gorinchem, p. 677Aa, A.J. van der (1843)
Gorinchem, in : Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 4, Gorinchem, p. 671-697.
WorldCat | Google Books | PDF (67 MB)
Aa, A.J. van der (1848) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem. p. 403.Aa, A.J. van der (1848)
Wijdschild (Het), in : Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem, p. 403.
WorldCat | Google Books | PDF (44 MB)
Aa, A.J. van der (1848) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem. p. 585.Aa, A.J. van der (1848)
Wolpheren, in : Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem, p. 585.
WorldCat | Google Books | PDF (44 MB)
Boudestein, W.J. (1992) Muntslag te Gorinchem 1583-1591, Historische Reeks Oud-Gorcum 5, Gorinchem.
Boudestein, W.J. (1992)
Muntslag te Gorinchem 1583-1591. Munten, muntheren, muntmeesters, muntstempels en munthuizen, Historische Reeks Oud-Gorcum 5, Gorinchem.
WorldCat | PDF (12 MB)
Bruch, H. (1931) Dirck Franckensz Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des Lants van Arkel ende der Stede van Gorcum, proefschrift, Amsterdam.Bruch, H. (1931)
Dirck Franckensz Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des Lants van Arkel ende der Stede van Gorcum, proefschrift, Amsterdam.
WorldCat | PDF (12 MB)
Bruch, H. (1940) Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Gorinchem. Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3. reeks, no. 8, Utrecht.Bruch, H. (1940)
Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Gorinchem. Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3. reeks, no. 8, Utrecht.
WorldCat | PDF (34 MB)
Van een oud gasthuis tot 't nieuwe gasthuisBusch, A.J. (1973)
Van een oud gasthuis tot 't Nieuwe Gasthuis, Gorinchem.
WorldCat | PDF (800 kB)
Busch, A.J. (1975) Monumenten in Gorinchem, GorinchemBusch, A.J. (1975)
Monumenten in Gorinchem, Gorinchem.
WorldCat | PDF (1 MB)
Busch, A.J. (1978) Molens in Gorinchem. Wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der eeuwen, Merewade, facetten van Gorcums verleden 1, Gorinchem.Busch, A.J. (1978)
Molens in Gorinchem. Wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der eeuwen, Merewade, facetten van Gorcums verleden 1, Gorinchem.
WorldCat | PDF (8 MB)
Waar bleef het vuil van GorinchemBusch, A.J. (2000)
Waar bleef het vuil van Gorinchem, Gorinchem.
PDF (7 MB)
Dingemans, W.J. (1914) Iets over het Museum der Vereeniging Oud-Gorcum in het huis Dit is in Bethlehem, Gorinchem.Dingemans, W.J. (1914)
Iets over het Museum der Vereeniging Oud-Gorcum in het huis Dit is in Bethlehem, Gorinchem
PDF (4 MB)
Donk, W.A. van der (1930) Iets over Gorcum's Ouderdom en eerste Stadrecht, s.l.Donk, W.A. van der (1930)
Iets over Gorcum's Ouderdom en eerste Stadrecht, s.l.
WorldCat | PDF (1 MB)
Donk, W.A. van der (1932), Iets over Gorcum's oudste stadsrecht (1287).Donk, W.A. van der (1932)
Iets over Gorcum's oudste stadrecht (1287), s.l.
WorldCat | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1938) De geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem, Gorcumse Oudheden 3, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1938)
De geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem, Gorcumse Oudheden 3, s.l.
WorldCat | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1949-1950) In de jaren '49, Gorcumse Oudheden 5, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1950)
In de jaren '49, Gorcumse Oudheden 5, Gorinchem.
WorldCat | PDF (11 MB)
Donk, W.A. van der (1955) De oudste berichten over de Gorcumse Haven, Gorcumse Oudheden 7, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1955)
De oudste berichten over de Gorcumse Haven, Gorcumse Oudheden 7, Gorinchem.
WorldCat | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1965) Van dorp tot stad, Gorcumse Oudheden 10, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1965)
Van dorp tot stad, Gorcumse Oudheden 10, Gorinchem.
WorldCat | PDF (4 MB)
Emck, W.F. (1914) Oude namen van huizen en straten in Gorinchem, Gorinchem, p. 24-25.Emck, W.F. (1914)
Oude namen van huizen en straten in Gorinchem, Gorinchem.
WorldCat | PDF (5 MB)
Emck, W.F. (1926) Kroniek van Gorinchem. Geschiedkundige en Andere Aantekeningen in Chronologische volgorde 1230-1927.Emck, W.F. (1929)
Kroniek van Gorinchem. Geschiedkundige en Andere Aantekeningen in Chronologische volgorde 1230-1927, Gorinchem.
WorldCat | PDF (6 MB)
Estius, W. (1841) Geschiedenis der heylige Martelaers van Gorcum (vertaald door A.V.D.K.), Gent.Estius, W. (1841)
Geschiedenis der heylige Martelaers van Gorcum (vertaald door A.V.D.K.), Gent.
WorldCat | Google Books | PDF (8 MB)
Goch, H.A. van (1898) Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en Oudheidkundige Aanteekeningen betreffende de Stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen, Gorinchem.Goch, H.A. van (1898)
Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en Oudheidkundige Aanteekeningen betreffende de Stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen, Gorinchem.
WorldCat | PDF (81 MB)
Goch, H.A. van (1915) Uittreksel uit het dagboek van den Heer Matthijs Snoeck Huibertszoon, in leven burgemeester van Gorinchem (Geb. 22 sept. 1744, gest. 14 maart 1816), Amsterdam.Goch, H.A. van (1915)
Uittreksel uit het dagboek van den Heer Matthijs Snoeck Huibertszoon, in leven burgemeester van Gorinchem (Geb. 22 sept. 1744, gest. 14 maart 1816), Amsterdam.
WorldCat | PDF (9 MB)
Goch, H.A. van (1932) Een en ander over de Gorkumsche Schuttengilden en hun Doelen, s.l.Goch, H.A. van (1932)
Een en ander over de Gorkumsche schuttengilden en hun doelen, s.l.
WorldCat | PDF (8 MB)
Hoogdalem, H. van (1972) Waar woonden de 'lieden' van Benthem? In of bij Gorinchem?, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 4, nr. 6, p. 295-299.Hoogdalem, H. van (1972)
Waar woonden de 'lieden' van Benthem? In of bij Gorinchem?, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 4, nr. 6, p. 295-299.
PDF
Huijsmans, J. (1917) Bijdragen tot de geschiedenis der katholieken te Gorcum sedert 1572, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 43, Utrecht, p. 193-232.Huijsmans, J. (1917)
Bijdragen tot de geschiedenis der katholieken te Gorcum sedert 1572, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 43, Utrecht, p. 193-232.
WorldCat | PDF (7 MB)
Janssen, L.J.F. (1858) De Muurschilderijen der St. Janskerk te Gorinchem. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Middeleeuwsche Kunst in Nederland, Amsterdam.Janssen, L.J.F. (1858)
De Muurschilderijen der St. Janskerk te Gorinchem. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Middeleeuwsche Kunst in Nederland, Amsterdam.
WorldCat | Google Books | PDF (4 MB)
Jorissen, Th. (1887) Memoriën van mr. Diderik van Bleyswijk: vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van BabyIoniënbroek, raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz., enz., 1734-1755, UtrechtJorissen, Th. (1887)
Memoriën van mr. Diderik van Bleyswijk: vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van BabyIoniënbroek, raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz., enz., 1734-1755, Werken van het Historisch Genootschap. Nieuwe Serie 45, Utrecht
WorldCat | PDF (14 MB)
Kemp, A. (1656) Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Heerlijkheyd ende lande van Arkel onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland tot in den jare 1500, Gorinchem, p. 37-38.Kemp, A. (1656)
Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Heerlijkheyd ende lande van Arkel onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland tot in den jare 1500, Gorinchem.
WorldCat | Google Books | PDF (28 MB)
Labouchère, G.C. (1931) Aanteekeningen over monumenten te Gorinchem, Schelluinen, Woudrichem, Loevestein en Zalt-Bommel, in: Oudheidkundig Jaarboek 3, nr. 11, p. 55-59Labouchère, G.C. (1931)
Aanteekeningen over monumenten te Gorinchem, Schelluinen, Woudrichem, Loevestein en Zalt-Bommel, in: Oudheidkundig Jaarboek 11, nr. 2.
WorldCat | PDF (14 MB)
Oud Gorcum Varia 1960, Gorinchem.Oud Gorcum Varia 1960
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (6 MB)
Oud Gorcum Varia 1961Oud Gorcum Varia 1961
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (11 MB)
Oud Gorcum Varia 1962Oud Gorcum Varia 1962
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (4 MB)
Oud Gorcum Varia (1963) Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.Oud Gorcum Varia 1963
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (7 MB)
Oud Gorcum Varia (1964) Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.Oud Gorcum Varia 1964
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (13 MB)
Oud Gorcum Varia 1965Oud Gorcum Varia 1965
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (4 MB)
Oud Gorcum Varia (1966) Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.Oud Gorcum Varia 1966
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (8 MB)
Paffenrode, J. van (1669) Gedichten van J. van Paffenrode, vrij-heer van Ghussignies. Versamelt en uytgegeven door P.V. (Paulus Vinck), Gorinchem.Paffenrode, J. van (1669)
Gedichten van J. van Paffenrode, vrij-heer van Ghussignies. Versamelt en uytgegeven door P.V. (Paulus Vinck), Gorinchem.
WorldCat | Internet Archive
Peer, H.F. van (1962)
Sterke Gorcumse Verhalen,
Gorinchem.
WorldCat | PDF (8 MB)
H.F. van Peer (1972), Van Gorcums ontstaan tot Gorcums sanering, GorinchemPeer, H.F. van (1962)
Van Gorcums ontstaan tot Gorcums sanering, Gorinchem.
WorldCat | PDF (5 MB)
Rollin Couquerque, L.M. (1903) La monnaie du roi Antoine de Portugal à Gorinchem (Gorcum), 1583-1591, Amsterdam.Rollin Couquerque, L.M. (1903)
La monnaie du roi Antoine de Portugal à Gorinchem (Gorcum), 1583-1591,
Amsterdam.
WorldCat | Delpher
Sabron, F.H.A. (1902) De Vesting Gorinchem van November 1813 tot Maart 1814, Breda.Sabron, F.H.A. (1902)
De Vesting Gorinchem van November 1813 tot Maart 1814, Breda.
WorldCat | PDF (15 MB)
Wit, S. de (1928) De statie der paters Minderbroeders te Gorcum, 1628 28 October 1928, Amerzoden.Wit, S. de (1928)
De statie der paters Minderbroeders te Gorcum, 1628 28 October 1928, Amerzoden.
WorldCat | PDF (4 MB)
Zomeren, C. van (1755) Beschryvinge der stadt Gorinchem, en landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel, zynde een nauwkeurige en uytvoerige verhandeling van deszelfs opkomst, benaming, bevolking, gelegentheid, pragtige gebouwen, en zeltzaamheden, nevens der zelver voorregten, handvesten, previlegien, en regerings vorm alles t'zamengestelt en getrokken uit oude handschriften, memorien, brieven, en egte bewysstukken, eertyds by een verzamelt door de Heer en Mr. Cornelis van Zomeren, en nu in order gebragt door Z.H.H.T. , Gorinchem, p. 151-152.Zomeren, C. van (1755)
Beschryvinge der stadt Gorinchem, en landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel, zynde een nauwkeurige en uytvoerige verhandeling van deszelfs opkomst, benaming, bevolking, gelegentheid, pragtige gebouwen, en zeltzaamheden, nevens der zelver voorregten, handvesten, previlegien, en regerings vorm alles t'zamengestelt en getrokken uit oude handschriften, memorien, brieven, en egte bewysstukken, eertyds by een verzamelt door de Heer en Mr. Cornelis van Zomeren, en nu in order gebragt door Z.H.H.T. , Gorinchem.
WorldCat | Google Books | PDF (29 MB)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.