Publicaties arche­o­lo­gisch onder­zoek

 

Archeologische publicaties

 

  
2019
Mol, E. (2019)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgra­ving ter hoog­te van de stads­muur, Transect-rap­port 1699, Nieuwegein.
PDF (8 MB)
Zie ook : Hazewindhondstraat 6 (2017)
2018
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2018)
Jaarverslag Archeologiedepot Gorinchem, in : Jaarverslag 2017, Grondig Bekeken 33 nr. 1, p. 44 – 47.
PDF (2 MB)
Cerutti, F., R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries red. (2018)
Tien eeu­wen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht.
2017
Annema, W. (2017)
De bete­ke­nis van de gevon­den res­tan­ten van de ves­ting­wer­ken bui­ten de Duivelsgracht te Gorinchem. Onderzoek ver­richt op basis van ver­ge­lij­king van enke­le kaar­ten van de ves­ting­wer­ken van de stad in com­bi­na­tie met enke­le ande­re archief­bron­nen, Delft.
PDF (4 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2017)
Jaarverslag Archeologiedepot Gorinchem, in : Jaarverslag 2016, Grondig Bekeken 32 nr. 1, p. 45 – 47.
PDF (2 MB)
W. Gruben & T. Hermans red. (2017)
‘Zij waren van groote en zwa­re steenen’. Recent onder­zoek op het gebied van kas­te­len en bui­ten­plaat­sen in Nederland, Wijk bij Duurstede, p. 125 – 172.
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Hundertmark, H.F.G. (2017)
Vestingwerk of kas­teel ? Aanvullend bouw­his­to­risch onder­zoek arche­o­lo­gi­sche opgra­ving Buiten de Waterpoort 2 – 6 te Gorinchem, Oss.
PDF (12 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Hurx, M. (2017)
‘Een alten won­der­lij­c­ken struc­tu­re ende fort­res­se’. De Blauwe Toren van Karel de Stoute in Gorinchem, in : Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) 116, p. 184 – 208.
PDF (2 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Kerkhoven, A.A. & A. Pels-Ouweneel (2017)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE, Utrecht.
PDF (2 MB)
Zie ook : Hazewindhondstraat 6 (2017)
Reenen, W.G. van (2017)
Bouwhistorische onder­steu­ning bij een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving Buiten de Waterpoort 2 – 6, Gorinchem, Leerdam.
PDF (3 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Vries, A. de (2017)
Op den Slot tot Gorinchem. De eer­ste bouw­fa­se van het kas­teel (1412 – 1460), Historische ver­e­ni­ging “Oud-Gorcum” jaar­boek 2017, Gorinchem.
PDF (2 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Wilgen, L.R. van (2017)
Inventariserend Veldonderzoek door mid­del van proef­sleu­ven en Archeologische Begeleiding ‘Plangebied Buiten de Waterpoort 2 – 6’, Gorinchem, Gemeente Gorinchem : Evaluatierapport, Heinenoord.
PDF (4 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
2016
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2016)
Jaarverslag Archeologische werk­groep gemeen­te Gorinchem, in : Jaarverslag 2015, Grondig Bekeken 31 nr. 1, p. 45 – 47.
PDF (2 MB)
Dijk, C.J. van (2016)
Crumbling Castles. Exploring the dif­fe­ren­ti­a­ti­on bet­ween besie­ged and non-besei­ged cast­les using mili­ta­ry mate­ri­al, with a case stu­dy of eight cast­les in the coun­ty of Holland during the peri­od 1250 – 1450. Part 1 & 2 (scrip­tie Universiteit Leiden), Leiden.
PDF (6 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Hartog, E. den (2016)
The Dog Burials at the Castle of Arkel in Gorinchem. A Study on the Status of Dogs in the Middle Ages, in : Tiere auf Burgen und frühen Schlössern, Forschungen zu Burgen und Schlössern Bd. 16, Petersberg, p. 111 – 119.
PDF (1 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Kant, K.M. van der (2016)
Archeologisch bureau­on­der­zoek Reizigerstunnel sta­ti­on Gorinchem, Buro de Brug Rapporten B16-283, Amsterdam.
PDF (2 MB)| bij­la­ge 1 (4 MB)| bij­la­ge 2 (1 MB)
Zie ook : Stationsweg (2016)
Koeman, S.M. (2016)
Archeologische borin­gen Merwedehaven Gorinchem, Archeodienst Rapport 867, Zevenaar.
PDF (3 MB)
Zie ook : Krinkelwinkel (2016)
Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016)
Een blik op de stads­muur ter hoog­te van de Hazewindhondstraat 8 – 10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk 2016.
PDF (12,6 MB)
Zie ook : Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015)
Willemse, N.W. (2016)
Ruimte voor de rivier. Archeologische monu­men­ten­zorg langs de gro­te rivie­ren 2000 – 2015, Utrecht, p. 80 – 85.
PDF (47 MB)
Zie ook : Avelingen (2009)
Zee, R.M. van der (2016)
Kooiweg 2 en onge­num­merd, Gorinchem (gemeen­te Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een ver­ken­nend boor­on­der­zoek, ADC rap­port 4022, Amersfoort.
PDF (5 MB)
Zie ook : Kooiweg 2 en onge­num­merd (2015)
2015
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2015)
Jaarverslag Archeologische werk­groep gemeen­te Gorinchem, in : Jaarverslag 2014, Grondig Bekeken 30 nr. 1, p. 44 – 48.
PDF (2 MB)
Hoogendijk, T. (2015)
Laatmiddeleeuwse bewo­ning op de loca­tie van het Bluebandhuis in Gorinchem, Hollandia reeks 520, Zaandijk.
PDF deel 1 (34 MB)  PDF deel 2 (34,9 MB)
Zie ook : Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
Hoogendijk, T. (2015)
Archeologisch bureau­on­der­zoek, Gorinchem-Knipsteeg 13 – 15, Hollandia reeks 521, Zaandijk.
PDF (25 MB)
Zie ook : Knipsteeg 13 – 15 (2015)
Rijkelijkhuizen, M. (2015)
Paardentuig en een hand­schoen, enke­le laat mid­del­eeuw­se leer­vond­sten uit Gorinchem, in : Westerheem 65, p. 10 – 13.
PDF (2 MB)
Zie ook : Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
2014
Bosch, J.E. van den (2014)
Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door mid­del van grond­bo­rin­gen Plangebied Buiten de Waterpoort 2 – 6, Gorinchem, gemeen­te Gorinchem, Heinenoord.
PDF (3,23 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2014)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2013, Grondig Bekeken 29 nr. 1, p. 45 – 48.
PDF (2 MB)
Hakvoort, A. (2014)
Archeologisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, ver­ken­nen­de fase. Dalem-Laagdalemseweg 3, Gemeente Gorinchem (ZH), Transect-rap­port 512, Utrecht
PDF (6 MB)
Zie ook : Laagdalemseweg 3 (2014)
2013
Bosman, A.V.A.J. (2013)
Het gebro­ken geweer­tje. Determinatie van vond­sten uit de mei­da­gen van 1940, opge­bag­gerd in Gorinchem, Military Legacy Rapport ML 27, Dordrecht.
PDF  (1,38 MB)
Vondst van een Nederlandse kara­bijn, geweer en twee bajo­net­ten in de Lingehaven
Zie ook : Wapens uit het water
Floore, P.M. (2013)
Archeologische waar­ne­ming van de heu­len in de Burgstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 488, Zaandijk.
PDF (10,07 MB)
Zie ook : Burgstraat, heu­len (1999)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2013)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2012, Grondig Bekeken 28 nr. 1 p. 34 – 36.
PDF (2 MB)
Hurx, M. (2013)
Architect en aan­ne­mer. De opkomst van de bouw­markt in de Nederlanden 1350 – 1530, Nijmegen/‘s-Gravenhage, p. 241, 288, 337 – 338.
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Nales, T. (2013)
Gorinchem, Lingewijk-Zuid, Gemeente Gorinchem (Zuid-Holland). Archeologisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO, ver­ken­nen­de fase), Transect-rap­port 215, Utrecht.
PDF (32,34 MB)
Zie ook : Lingewijk Zuid (2013)
Rijkelijkhuizen, M. (2013)
Two mys­tery objects and a calfs­kin glo­ve : excep­ti­o­nal lea­ther finds from Gorinchem, the Netherlands, in : Newsletter Archaeological Leather Group 37 p. 3 – 6.
PDF ( 2,45 MB)
Zie ook : Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
Salomons, K.T. (2013)
Archeologisch bureau­on­der­zoek Hazewindhondstraat 2 – 10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk.
PDF (5,57 MB)
Zie ook : Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015)
Spitzers, T.A. (2013)
Die Konstanzer Paternosterleisten. Analyse zur Technik und Wirtschaft im spät­mit­tel­al­ter­li­chen Handwerk der Knochenperlenbohrer, in : Fundberichte aus Baden-Württemberg 33, Stuttgart, p. 913, 926.
PDF (19 MB)
Zie ook : Kazerneplein (1997)
2012
Buesink, A. (2012)
Gorinchem Plangebied Merwededijk. Bureauonderzoek en Inventariserend veld­on­der­zoek (kar­te­ren­de fase), BAAC Rapport V12.0005,  ‘s-Hertogenbosch.
PDF (1,96 MB)
Zie ook : Merwededijk (2012)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2012)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2011, Grondig Bekeken 27 nr. 1 p. 31 – 37.
PDF (2 MB)
Hebinck, K.A. (2012)
Een bureau­on­der­zoek en ver­ken­nend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen voor een per­ceel (Sectie H, num­mer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem, ARC-rap­por­ten 2012 – 65, Geldermalsen.
PDF (9,78MB)
Zie ook : Parallelweg naast 61 (2012)
Hoogendijk, T. (2012)
Archeologische opgra­ving (AO) op de Groenmarkt te Gorinchem, Hollandia reeks 390, Zaandijk.
PDF (5,89 MB)
Zie ook : Groenmarkt (2010)
Hoogendijk, T. (2012)
Een mys­te­ri­eus bouw­werk op de Groenmarkt, in : Grondig Bekeken 27 nr. 2, p. 8 – 21.
PDF (2 MB)
Zie ook : Groenmarkt (2010)
Kroes, T.A.C. (2012)
Plangebied Bluebandhuis, Arkelstraat 104, gemeen­te Gorinchem. Archeologisch voor­on­der­zoek : een bureau­on­der­zoek, RAAP-noti­tie 4275, Weesp.
PDF (9,69 MB)
Zie ook : Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
Oostveen, J. van (2012)
Gorinchem, Balensteeg 18 – 24. Tabakspijpen, Tiel.
PDF  (325 kB)
Zie ook : Balensteeg 18 – 24 (2004)
Oostveen, J. van (2012)
Gorinchem Keizerstraat 44a. Tabakspijpen, Tiel.
PDF (1,68 MB)
Zie ook : Parallelweg naast 61 (2012)
Oude-De Wolf, R. den, & H. Vrielink (2012)
Ofenkacheln in den Niederlanden-Neue Untersuchungen, in : Blick nach Westen, Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches-Landesmuseum Karlsruhe 25. – 28.9 2012, Karlsruhe, p. 290 – 303.
Tegels van kachel­ovens uit het kas­teel van de Arkels
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Sonders, M. (2012)
Archeologisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen op de Arkelsedijk te Gorinchem, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 409, Zaandijk.
PDF (4,27 MB)
Zie ook : Arkelsedijk (2012)
Sonders, M. (2012)
Archeologisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen op Haarweg 127 te Gorinchem, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 412, Zaandijk.
PDF (6,55 MB)
Zie ook : Haarweg 127 (2012)
Zee, T.M. van der (2012)
Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeen­te Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een ver­ken­nend boor­on­der­zoek, ADC Rapport 3176, Amersfoort.
PDF (809 kB)
Zie ook : Laagdalemseweg 20 (2012)
2011
Beijer, T. (2011)
Haardstenen en de haard. Maaslandse haard­ste­nen, pro­duc­tie, ver­sprei­ding, toe­pas­sing en ver­sie­ring, Eijsden, p.60 – 62.
Haardsteen gevon­den aan de Kortendijk in 1986
Boudestein, W.J. (2011)
Muntslag en munt­vond­sten in het Gorcumse Wijdschild. De munt­slag van Jan IV van Arkel (1327 – 1360) en de numis­ma­ti­sche vond­sten bij het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de res­tan­ten van het kas­teel van de heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem in augus­tus 1996, Gorinchem.
PDF (3 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2011)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2010, Grondig Bekeken 26 nr. 1, p. 38 – 40.
PDF (2 MB)
Hanemaaijer, M. (2011)
Merwededijk 13 & 14 te Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een ver­ken­nend en kar­te­rend boor­on­der­zoek, ADC Rapport 2448, Amersfoort.
PDF (712 kB)
Zie ook : Merwededijk 13 – 14 (2011)
Hoogendijk, T. (2011)
Gorinchem, Groenmarkt, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2010 42, p. 11 – 13.
PDF (3,97 MB)
Zie ook : Groenmarkt (2010)

Hoogendijk, T. (2011)
Afgedankt huis­raad van een lui­te­nant-kolo­nel, in : Westerheem 60, p. 314 – 317.
PDF (1,14 MB)
Zie ook : Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Hoogendijk, T. (2011)
In de scha­duw van de Grote Kerk. Archeologisch onder­zoek van het kerk­hof van de Grote Kerk in Gorinchem 14e tot 18e eeuw, Zaandijk.
Zie ook : Achter de Kerk (2008)
Hoogendijk, T. (2011)
Inventariserend veld­on­der­zoek d.m.v. proef­sleu­ven (IVO-P) en een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving (AO), Gorinchem Nieuwstad 7 a t/m d, Hollandia reeks 333, Zaandijk.
PDF (31,69 MB)
Zie ook : Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Hooghof, M.R.T. (2011)
Historisch bodem­on­der­zoek Waaldijk 18 te Dalem, Rapport AV.0854, Gouda.
PDF (887 kB)
Zie ook : Waaldijk 18 (2010)
Horn, M. & A.W.E. Wilbers (2011)
Waaldijk 18, Dalem Gemeente Gorinchem. Archeologisch bureau­on­der­zoek & Inventariserend Veldonderzoek, ver­ken­nen­de fase, B&G rap­port 1069, Zevenaar.
PDF (22,16 MB)
Zie ook : Waaldijk 18 (2010)
Oostveen, J. van (2011)
Collectie Martin Veen, Tiel.
PDF (950,57 Kb)
Oostveen, J. van (2011)
(Pijpaarden) beeld­jes uit Gorinchem, Tiel.
PDF (443,54 kB)
Oostveen, J. van (2011)
Gorinchem, Krijtstraat. Tabakspijpen, Tiel.
PDF (4,43 MB)
Zie ook : Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Oostveen, J. van (2011)
Het assor­ti­ment van de Gorinchemse tabaks­pij­pen­ma­ker Sijmen Groenhouwer, Tiel.
PDF (4,4 MB)
Oostveen, J. van (2011)
Tabakspijpen uit de col­lec­tie Ton Wijkamp, Tiel.
PDF (3,01 MB)
Oostveen, J. van & R. Stam 2011)
Productiecentra van Nederlandse klei­pij­pen, een over­zicht van de stand van zaken, Leiden, p. 77 – 83.
Poulus, E. (2011)
Archeologisch bureau­on­der­zoek Tinnegietersteeg Gorinchem, Hollandia reeks XXX, Zaandijk.
PDF (15,7 MB)
Zie ook : Tinnegietersteeg (2011)
Veen, M.C.W. (2011)
Schrijfstiften uit Gorinchem, in : Westerheem 60, p. 298 – 300
PDF (1,3 MB)
Zie ook : Groenmarkt 8 (2003)
Wijnen, J.J.A. (2011)
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door mid­del van ver­ken­nen­de en kar­te­ren­de borin­gen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem, Zuidnederlandse Historische Notities 237, Amsterdam.
PDF (5,82 MB)
Zie ook : Bedrijventerrein Oost II (2010)
Spanjaard, G.W.J. (2011)
Archeologisch bureau onder­zoek Plangebied “Bastion 2” te Gorinchem in de gemeen­te Gorinchem, Doetinchem.
PDF (1,65 MB)
Zie ook : Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)
2010
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2010)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2009, Grondig Bekeken 25 nr. 1, p. 37 – 41.
PDF (2 MB)
Hanemaaijer, M. (2010)
Rijkswaterstaatsteunpunt “De Banne” Banneweg, Gorinchem, een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een ver­ken­nend boor­on­der­zoek, ADC rap­port 2257, Amersfoort.
PDF (3,81 MB)
Zie ook : Banneweg 22 (2010)
Hoogendijk, T., M. d’Hollosy & T. Verminnen (2010)
Archeologische Opgraving (AO), Gorinchem-Achter de Kerk/Krijststraat, Hollandia reeks 296, Zaandijk.
PDF (42,41 MB)
Zie ook : Achter de Kerk (2008)
Koorevaar, T. (2010)
In memo­ri­am Peter von Hout, in : Grondig Bekeken 25 nr. 3, p. 1 – 2.
PDF (2 MB)
Oostveen, J. van (2010)
Loden en een mes­sing voor­werp van een opgra­ving aan de Westwagenstraat 4, Tiel.
PDF (838,77 kB)
Oostveen, J. van (2010)
Loden voor­wer­pen van de opgra­ving Blijenhoek, Tiel.
PDF (324 kB)
Zie ook : Blijenhoek (1996)
Oostveen, J. van (2010)
Loden voor­wer­pen van de opgra­ving Kazerneplein te Gorinchem, Tiel.
PDF (4 MB)
Zie ook : Kazerneplein (1997)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgra­ving Kazerneplein te Gorinchem, Tiel.
PDF (4,7 MB)
Zie ook : Kazerneplein (1997)
Oostveen, J. van (2010)
Metalen voor­wer­pen van de col­lec­tie Ton Wijkamp, Tiel.
PDF (2,46 MB)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van het pro­spec­tie onder­zoek Bastion V (1999), Tiel.
PDF (676 Kb)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgra­ving Blijenhoek te Gorinchem, Tiel.
PDF (5,92 MB)
Zie ook : Blijenhoek (1996)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgra­ving Groenmarkt, Tiel.
PDF (418 KB)
Zie ook : Groenmarkt 8 (2003)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diver­se klei­ne pro­jec­ten in Gorinchem, Tiel.
PDF (311,21 kB)
Zie ook : Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgra­ving Kwekelstraat te Gorinchem, Tiel.
PDF (3,72 Mb)
Zie ook : Kwekelstraat 16, syna­go­ge (2000)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgra­ving Nieuwstad te Gorinchem, Tiel.
PDF (2,69 MB)
Zie ook : Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen en pij­pen­pot­ten van de opgra­ving Rosmolensteeg te Gorinchem, Tiel.
PDF (12,86 MB)
Zie ook : Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de Vissersdijk (2004) in Gorinchem, Tiel.
PDF (4,9 MB)
Zie ook : Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel.
PDF (398,62 kB)
Zie ook : Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)
Wink, K. (2010)
Plangebied aan de Boezem te Gorinchem, gemeen­te Gorinchem. Archeologisch voor­on­der­zoek : een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, RAAP-noti­tie 3512, Weesp.
PDF (3,10 MB)
Zie ook : De Boezem (2010)
2009
Beleidsnota arche­o­lo­gie van de samen­wer­ken­de gemeen­ten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Zederik, novem­ber 2009.
PDF (966 kB)
Zie ook : Verwachtingskaart
Boshoven, E.A., A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens & J.M.J. Willems (2009)
Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, een arche­o­lo­gi­sche inven­ta­ri­sa­tie, ver­wach­tings- en beleids­ad­vies­kaart, BAAC rap­port V-08.0185, ‘s-Hertogenbosch.
PDF (6,40 MB)
Zie ook : Verwachtingskaart
Busch, T., E. van Rooijen, M. Veen, W. van Hulten & T. Koorevaar (2009)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2008, Grondig Bekeken 24 nr. 1 p. 36 – 39.
PDF (2 MB)
Eijk, J.H.M. (2009)
Plangebied Bedrijventerrein Avelingen te Gorinchem, gemeen­te Gorinchem. Archeologisch voor­on­der­zoek : een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, RAAP-rap­port 1753, Weesp.
PDF (9,8 MB), bij­la­ge PDF (462 kB)
Zie ook : Avelingen (2009)
Exaltus, R. & J. Orbons (2009)
Gorinchem, Spijksedijk 56. Gemeente Gorinchem (ZH), Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Steekproefrapport 2009 – 03/13, Zuidhorn.
PDF (8,12 MB)
Zie ook : Spijksedijk 56 (2009)
Hoogendijk, T. (2009)
Gorinchem | Nieuwstad, in : Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2009 41, p. 11 – 16.
PDF (5,61 MB)
Zie ook : Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Isendoorn, A.J.D., R.F. Engelse & A.Timmerse (2009)
Archeologisch onder­zoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeen­te Gorinchem). Proefsleuvenonderzoek, Archeomedia Rapport A10-038-R, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (16,01 MB)
Zie ook : Keizerstraat 44 (2009)
Koning, M.W.A. de, et al. (2009)
Archeologisch onder­zoek Groenmarkt 8 te Gorinchem, Standaardrapportage opgra­ving, Rapport A03-338-K, Nieuwerkerk aan de IJssel.
PDF (58,23 MB)
Zie ook : Groenmarkt 8 (2003)
Kruif, S. de (2009)
Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeen­te Gorinchem. Archeologisch voor­on­der­zoek : een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, RAAP-noti­tie 3230, Weesp.
PDF (3,61 MB)
Zie ook : Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)
Kruif, S. de (2009)
Plangebied Gorinchem-Noord, gemeen­te Gorinchem ; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek : een aan­vul­lend bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (kar­te­ren­de fase), RAAP-rap­port 2114, Weesp.
PDF (4 MB), boor­be­schrij­vin­gen (13,5 MB), kaart­bij­la­ge 1 (356 Kb), kaart­bij­la­ge 2 (156 Kb), kaart­bij­la­ge 3 (501 Kb).
Zie ook : Bedrijventerrein Noord (2007 – 2009)
Linde, C. van der (2009)
Archeologisch bureau­on­der­zoek Asfaltcentrale Gorinchem, Hoofddorp.
PDF (866,88 kB)
Zie ook : Zuiderlingedijk 9, asfalt­cen­tra­le (2009)
Stamkot, B. (2009)
Is Gorinchem ont­staan van­uit een hof­ge­bied?, in : Historisch-Geografisch Tijdschrift, nr. 27, p. 58 – 72.
PDF (9 MB)
Zie ook : Groenmarkt (2010)
Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009)
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door mid­del van proef­sleu­ven en een Definitief Onderzoek, BAAC rap­port A-07.0423, ‘s-Hertogenbosch.
PDF (12,01 MB)
Zie ook : Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)
Vanoverbeke, R.W. (2009)
Archeologische Opgraving aan de Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks nr. 233, Zaandijk.
PDF (8 MB)
Zie ook : Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
Zonder naam (2009)
Nieuws uit de Nieuwstad, in : DIEP. Cultuur Historisch Magazine Dordrecht Regio 11, p. 29.
PDF (1,5 MB)
Zie ook : Nieuwstad 7a t/m d (2009)
2008
Koeman, S.M. (2008)
Inventariserend veld­on­der­zoek d.m.v. borin­gen, Bastion II te Gorinchem, Doetinchem.
PDF (3 MB)
Zie ook : Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)
Kluiving, S.J. & J.J. van Suijlekom (2008)
Geologisch bureau­on­der­zoek plan­ge­bied Gorkum-Noord (Gemeente Gorinchem), Delft.
Zie ook : Bedrijventerrein Noord (2007 – 2009)
Leuvering, J.H.F. (2008)
Bureauonderzoek Bagijnenwalstraat te Gorinchem, Doetinchem.
PDF (7,05 MB)
Zie ook : Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)
Rooijen. E.J. van (2008)
Archeologisch Booronderzoek (IVO-ND) in de Schepenenstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 224, Zaandijk.
PDF (1,74 MB)
Zie ook : Schepenenstraat 1 – 5 (2008)
Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Den Haan-ter­rein, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60 ; 2008.
PDF (3 MB)
Zie ook : Den Haan-ter­rein (2007)
Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60 – 61.
PDF (3 MB)
Zie ook : Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Achter de Kerk, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 40, p. 16.
PDF (5,76 MB)
Zie ook : Achter de Kerk (2008)
Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 40, p. 16.
PDF (6 MB)
Zie ook : Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)
Vanoverbeke, R.W. (2008)
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proef­sleu­ven (IVO-P), Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 202, Zaandijk.
PDF (3 MB)
Zie ook : Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
Willemsen, A. (2008)
Back to the Schoolyard. The Daily Practice of Medieval and Renaissance Education, Studies in European Urban History 15, Turnhout, p. 97 – 99.
Vondsten onder­zoek Grote School
Zie ook : Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Koorevaar, T. & M. Veen (2008)
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2007, Grondig Bekeken 23 nr. 1, p. 35 – 37.
PDF (2 MB)
2007
Gerritsen, S. (2007)
Het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) aan de Kortendijk 67 – 69 (Hamelhuis), gemeen­te Gorinchem. (CIS 20568), Hollandia reeks 133, Zaandijk.
PDF (1,16 MB)
Zie ook : Kortendijk 67 – 69, Hamelhuis (2007)
Gerritsen, S. & R.F. van Dijk (2007)
Definitief onder­zoek aan de Balensteeg 18 – 24, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 54, Zaandijk.
PDF  (7,12 MB)
Zie ook : Balensteeg 18 – 24 (2004)
Koorevaar T. & M. Veen (2007)
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2006, Grondig Bekeken 22 nr. 1, p. 33 – 34.
PDF (2 MB)
Médard, A. (2007)
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Den Breejen in de Lingewijk, Gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 166, Zaandijk.
PDF (3,32 MB)
Zie ook : W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)
Médard, A. (2007)
Definitief Onderzoek (DO) Den Haan ter­rein, loca­tie 1, gemeen­te Gorinchem. (CIS 23579), Hollandia reeks 172, Zaandijk.
PDF (1,45 MB)
Zie ook : Den Haan-ter­rein (2007)
Roest, J. van der (2007)
Archeologisch onder­zoek Bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Bureauonderzoek, Grontmij Archeologische Rapporten 60, Houten.
PDF (14,6 MB)
Zie ook : Bedrijventerrein Noord (2007 – 2009)
Rooijen, E.J. van (2007)
Bureauonderzoek afgra­ving uiter­waar­den bij het bedrij­ven­ter­rein Avelingen. Gemeente Gorinchem, Hollandia reeks (con­cept), Zaandam.
PDF (1 MB)
Zie ook : Avelingen (2009)
2006
Broeken, A. (2006)
Gorcumse bodem­schat­ten. Archeologische speur­tocht naar de geschie­de­nis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 15, Gorinchem.
PDF (3MB)
Koorevaar, T. (2006)
Nieuwe arche­o­loog in Gorinchem, in : Grondig Bekeken 21 nr. 4, p. 43.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2006)
Boekbespreking : Gorcumse Bodemschatten, in : Grondig Bekeken 21 nr. 4, p. 43 – 45.
PDF (2 MB)
Mispelaar, A. van, C. Nyst & M. van Loon red. (2006)
De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten, Amsterdam, p. 20 – 22.
PDF (4,48 MB)
Zie ook : Dalem Donk (2000)
Rooijen, E.J. van (2006)
Inventariserend veld­on­der­zoek plan­ge­bied Hoog-Dalem, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 121, Zaandijk.
PDF (3,26 MB) Bijlage (1,93 MB)
Zie ook : Hoog Dalem (2006)
Vos, S. de (2006)
Archeologische voor­on­der­zoek Gorinchem Haarweg 23, Bilan rap­port­num­mer 2006/97, Tilburg.
PDF (820 kB)
Zie ook : Haarweg 23 (2006)
Koorevaar, T. & M. Veen (2006)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2005), in : Jaarverslag 2005, Grondig Bekeken 21 nr. 1, p. 33 – 35.
PDF (2 MB)
Wullink, A.J. (2006)
Een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek aan de Kortendijk 113 en 115 te Gorinchem (Z.-H.), ARC-Rapporten 2005 – 61, Groningen.
PDF (2 MB)
Zie ook : Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
2005
Boer, E. de (2005
Gorinchem, Schotdeuren (ZH). Archeologisch voor­on­der­zoek, Bilan rap­port­num­mer 2005/34, Tilburg.
PDF (936 kB)
Zie ook : Hoefslag 11 (2005)
Genabeek, R.J.M. van, et. al (2005)
Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rap­port 02.060, ‘s-Hertogenbosch.
PDF (47,44 MB)
Zie ook : Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem : Balensteeg, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland 37, p. 88 – 89.
PDF (1 MB)
Zie ook : Balensteeg 18 – 24 (2004)
Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem : Blauwe Torenstraat, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland 37, p. 89 – 90.
PDF (1 MB)
Zie ook : Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem : Van Hoornestraat, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 Holland 37, p. 91.
PDF (1MB)
Zie ook : Van Hoornestraat (2004)
Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem : Vissersdijk, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland 37, p. 91 – 92.
PDF (1 MB)
Zie ook : Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Haaster, H. van (2005)
Kladders, fruy­ten, wer­moe­sen, mostaert en amel­co­ren. Resultaten van het arche­o­bo­ta­nisch onder­zoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300 – 1775), BIAXiaal 216, Zaandijk.
PDF (519,53 kB)
Zie ook : Groenmarkt 8 (2003)
Hout, P.C. von (2005)
Een bij­zon­de­re pij­pen­kop uit Arkel, in : Grondig Bekeken 20 nr. 2 ; p. 24 – 25.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2005)
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2004, Grondig Bekeken 20 nr. 1 ; p. 36 – 39.
PDF (2 MB)
Müller, A. (2005)
Plangebied Hoog Dalem, gemeen­te Gorinchem. Archeologisch voor­on­der­zoek : een bureau en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, RAAP-rap­port 1161, Amsterdam.
PDF (1,65 MB); bij­la­ge 1 PDF (248,47 kB); bij­la­ge 2 PDF (27,98 MB)
Zie ook : Hoog Dalem (2006)
Smole, L. (2005)
Gorinchem : Keizerstraat, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland 37, p. 90.
PDF (1 MB)
Zie ook : Keizerstraat 2a, stads­muur (2004)
Smole, L. & J. Dijkstra (2005)
Gorinchem, opgra­ving Keizerstraat 2a, ADC Rapport 349, Amersfoort.
PDF (3 MB)
Zie ook : Keizerstraat 2a, stads­muur (2004)
2004
Busch, A.J. (2004)
Belangrijke arche­o­lo­gi­sche vondst aan de Vissersdijk, in : Oud Gorcum Varia 21 nr. 58, p. 111 – 113.
PDF (10 MB)
Zie ook : Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Busch, A.J. (2004)
De Grote Toren, in : Oud-Gorcum Varia 21 nr. 59, p. 155 – 157.
PDF (7 MB)
Gerritsen, S. (2004)
Een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek aan de Vissersdijk, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 44, Zaandijk.
PDF (5,7 MB)
Zie ook : Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Gerritsen, S. (2004)
Een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 43, Zaandijk.
PDF (5,52 MB)
Zie ook : Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Gerritsen, S. (2004)
Inventariserend veld­on­der­zoek aan de Van Hoornestraat, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 41, Zaandijk.
PDF (40,64 MB)
Zie ook : Van Hoornestraat (2004)
Gerritsen, S. & S. Kluiving (2004)
Archeologisch boor­on­der­zoek plan­ge­bied Den Breejen in de Lingewijk, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 46, Zaandijk.
PDF (3,32 MB)
Zie ook : W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)
Haaster, H. van (2004)
Paleoecologisch onder­zoek aan een Laat-Holoceen veen­pro­fiel uit Gorinchem, Biaxiaal 205, Zaandijk.
PDF (2,55 MB)
Zie ook : Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)
Hoegen, R. & M. Nokkert (2004)
Gorinchem : Groenmarkt, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2003, Holland 36, p. 84.
PDF (977 KB)
Zie ook : Groenmarkt 8 (2003)
Hout, P.C. von (2004)
Vuurstolp met mus­ke­tier, in : Grondig Bekeken 19 nr. 3, p. 17 – 19.
PDF (2 MB)
Kluiving, S.J. (2004)
Bureauonderzoek voor­af­gaand aan het arche­o­lo­gisch inven­ta­ri­se­rend en waar­de­rend boor­on­der­zoek Hoog Dalem, Gorinchem, Delft.
PDF (1,23 MB)
Zie ook : Hoog Dalem (2006)
Koorevaar, T. (2004)
Van de werk­groep Gorinchem, in : Jaarverslag 2003, Grondig Bekeken 19 nr. 1, p. 28 – 29.
PDF (2 MB)
Lugtenburg, C. (2004)
Reactie op “Vuurstolp met mus­ke­tier”, in : Grondig Bekeken 19 nr. 4, p. 22 – 23.
PDF (2 MB)
Schorn, E.A. (2004)
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem. Inventariserend arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek, kar­te­ren­de fase, BAAC-rap­port 04 – 022, ‘s-Hertogenbosch.
PDF (4,88 MB)
Zie ook : Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)
Vroegh, G. (2004)
Enige wetens­waar­dig­he­den over haard­ste­nen en een gebak­ken haard­plaat, in : Oud-Gorcum Varia 21 nr. 57, p. 26 – 35.
PDF (10 MB)
Haardsteen gevon­den aan de Kortendijk in 1986
2003
Berg, G.T.C. van den (2003)
De opgra­ving van de “Hof van Arkel”. Gorinchem, Krijtstraat 2002, in : Grondig Bekeken 18 nr. 2, p. 2 – 15.
PDF (2 MB)
Zie ook : Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Berg, G.T.C. van den & P.M. Floore  (2003)
Archeologisch proef­sleu­ven­on­der­zoek aan de Vroedschapstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 21, Zaandijk.
PDF (3,5 MB)
Zie ook : Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)
Berge, J.H. van den, R.F. van Dijk, A. van der Meulen, H. van der Meulen, S. Ostkamp & P. Smeele (2003)
In Gorcum gebak­ken. Aardewerk, klei­pij­pen en wand­te­gels, Gorinchem.
Esch, C. van der (2003)
Een Gorcums laken­lood uit Dordrecht, in : Grondig Bekeken 18 nr. 3, p.18 – 20.
PDF (2 MB)
Zie ook : Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Haaster, H. van (2003)
Op zoek naar de voe­dings­ge­woon­ten van de fami­lie Van Arkel. Een bota­nisch onder­zoek aan de inhoud van enke­le beer­put­ten en mest­kui­len uit de 14e-17e eeuw aan de Krijtstraat in Gorinchem, BIAXiaal 177, Zaandam.
PDF (2,18 MB)
Zie ook : Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Jayasena, R.M. (2003)
Gorinchem Politiedistrictsbureau. Aanvullend Archeologisch onder­zoek, BAAC rap­port 03.037, ‘s-Hertogenbosch.
PDF (3,49 MB)
Zie ook : W. de Vries Robbéweg 2 (2003)
Kaptijn, E. (2003)
Archeologische bege­lei­ding aan de Groenmarkt  te Gorinchem, Archeomedia Rapport A03-205-Y, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (1,54 MB)
Zie ook : Groenmarkt 8 (2003)
Kluiving, S. & B. van Spréw (2003)
Aanvullende arche­o­lo­gi­sche inven­ta­ri­sa­tie Gorinchem Vroedschapstraat, Bilan rap­port­num­mer 2003/7, Tilburg.
PDF (1,65 MB)
Zie ook : Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)
Kluiving, S. & J.J. van Suijlekom (2003)
Gorinchem, Grote Haarsekade. Archeologisch voor­on­der­zoek, Bilan rap­port­num­mer 2003/45, Tilburg.
PDF (2,42 MB)
Zie ook : Grote Haarsekade 121 – 122 (2003)
Koorevaar, T. & M. Veen (2003)
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2002, Grondig Bekeken 18 nr. 1, p. 22 – 23.
PDF (2 MB)
Zeiler, J.T. & D.C. Brinkhuizen (2003)
Resten van rij­ke maal­tij­den. Archeozoölogisch onder­zoek van bot­ma­te­ri­aal uit de Krijtstraat te Gorinchem (14e-17e eeuw), ArcheoBone rap­port 35, Leeuwarden.
PDF (1,75 MB)
Zie ook : Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
2002
Dautzenberg, M.J.J. (2002)
De opgra­ving van de syna­go­ge te Gorinchem, Hollandia reeks 5, Zaandijk.
PDF (7,35 Mb)
Zie ook : Kwekelstraat 16, syna­go­ge (2000)
Dolman, I. & A. van den Berg (2002)
Archeologische werk­groep Gorinchem in nieu­we ruim­te, in : Grondig Bekeken 17 nr. 2, p. 3 – 4.
PDF (2 MB)
Kluiving, S.J. (2002)
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem), BILAN 2002/21, Tilburg.
PDF (416,95 kB)
Zie ook : W. de Vries Robbéweg 2 (2003)
Koorevaar, T. & M. Veen (2002)
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 2001, Grondig Bekeken 17 nr. 1, p.21.
PDF (2 MB)
Köppen, M. & R. Robijns (2002)
Veilige Vesting. De ver­ster­king van de Gorcumse stads­wal­len, Gorinchem, p. 117 – 130.
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Nicholson-van der Plaat, C. (2002)
Gorinchem : Blauwe Torenstraat 9 – 13, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001, Holland 34, p. 79.
PDF (1 MB)
Zie ook : Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)
Verkennend arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek Blauwe Torenstraat 9 – 11-13 te Gorinchem, Archeomedia Rapport AOl-599-Zl, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (5 MB)
Zie ook : Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)
Verkennend arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek Vissersdijk 76 t/m 90 te Gorinchem, Archeomedia rap­port A01-599-Z02, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (4,66 MB)
Zie ook : Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Nicholson-van der Plaat, C. & M.W.A. de Koning (2002)
Gorinchem : Vissersdijk 76 – 90, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001, Holland 34, p. 79.
PDF (1 MB)
Zie ook : Vissersdijk 76 – 90 (2004)

Raemaekers, D.C.M. (2002)
Plangebied Laag Dalem, gemeen­te  Gorinchem. Effectbepaling van grond­de­for­ma­tie op de arche­o­lo­gi­sche vind­plaats “Dalemse Donk”, RAAP-rap­port 783, Amsterdam.
PDF (69,67 MB)
Zie ook : Dalem Donk (2000)
Vaars, J.P.L. (2002)
Archeologische waar­ne­ming aan de Molenstraat te Gorinchem (Blauwe Toren), Hollandia reeks 9, Zaandijk
PDF (12,30 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Vaars, J.P.L. & P.M. Floore (2002)
Archeologische waar­ne­ming op Bastion IX, Dalemwal te Gorinchem, Hollandia reeks 2, Zaandijk.
PDF (2 MB)
Zie ook : Dalemwal, Bastion IX (2002)
2001
Bonke, A.J., R.F. van Dijk & M.J.J. Dautzenberg (2001)
Archeologische Begeleiding Melkheul te Gorinchem, Amsterdam.
PDF (967 Kb)
Zie ook : Melkheul (2000)
Braven, A. den (2001)
Bezoek aan de arche­o­lo­gi­sche werk­ruim­te in Gorinchem, in : Oud-Gorcum Varia 18 nr. 49, p. 72 – 73.
PDF (15 MB)
Jansen, B. (2001)
Gorinchem, Laag Dalem, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2000, Holland 33, p. 84.
PDF (2 MB)
Zie ook : Dalem Donk (2000)
Hout, P.C. von (2001)
De Gorinchemse aspot­ten, in : Grondig Bekeken 16 nr. 4, p. 4 – 7.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2001)
Jaarverslag arche­o­lo­gi­sche werk­groep Gorinchem, in : Jaarverslag 2000, Grondig Bekeken 16 nr. 1, p. 35 – 37.
PDF (2 MB)
Nicholson, C. (2001)
Verkennend Archeologisch Bodemonderzoek Kleine Haarsekade 125 – 126 te Gorinchem, Archeomedia Rapport A01-468-Z02, Nieuwerkerk aan de IJssel.
PDF (1,76 MB)
Zie ook : Kleine Haarsekade 125 – 126 (2001)
Smit, B.I. & J.W. de Kort (2001)
Plangebied Laag-Dalem, gemeen­te Gorinchem. Archeologisch onder­zoek t.b.v. inrich­tings­ad­vies Dalemse Donk, RAAP-rap­port 749, Amsterdam.
PDF (3,79 MB)
Zie ook : Dalem Donk (2000)
2000
Braven, A. den (2000)
Bezoek aan de  werk­ruim­te in Gorinchem, in : Grondig Bekeken 15 nr. 3, p. 72 – 73.
PDF (2 MB)
Hout, P.C. von (2000)
Pijpenstort van Willem Teeck (ca. 1600 – 1674) te Gorinchem, in : Pijpelogische Kring Nederland 23 nr. 90, p. 1226 – 1227.
PDF (2 MB)
Hout, P.C. von (2000)
Benen voor­werp uit Gorinchem, in : Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 64.
PDF (12 MB)
Jansen, B. & D.H. de Jäger (2000)
Plangebied Laag-Dalem gemeen­te Gorinchem. Een aan­vul­len­de Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rap­port 603, Amsterdam.
PDF (3,72 MB)
Zie ook : Dalem Donk (2000)
Koorevaar, T. (2000)
Vindplaats Gorinchem wordt toch nog opge­gra­ven, in : Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 65.
PDF (12 MB)
Zie ook : Dalem Donk (2000)
Koorevaar, T. (2000)
Nieuws van de werk­groep Archeologie Gorinchem, in Oud-Gorcum Varia 17 nr. 47, p. 131 – 132.
PDF (11 MB)
Koorevaar, T. (2000)
Dalemse donk ont­dekt, in : Grondig Bekeken, 15 nr. 3, p. 21.
PDF (2 MB)
Zie ook : Dalem Donk (2000)
Koorevaar, T. & M. Veen (2000)
Jaarverslag werk­groep Gorinchem, in : Jaarverslag 1999, Grondig Bekeken, 15 nr. 1, p. 38 – 40.
PDF (2 MB)
Kuijl, E.A. van der (2000)
Gorinchem : Krijtstraat 6 – 10, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1999, Holland 32, p. 370.
PDF (24, 2 MB)
Zie ook : Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Kuijl, E.A. van der (2000)
Gorinchem : Zusterstraat 19, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1999, Holland 32,  p. 370 – 371.
PDF (22 MB)
Zie ook : Zusterstraat 19 (1999)
Kuijl, E.A. van der (2000)
Verkennend arche­o­lo­gisch onder­zoek Zusterstraat 19 en Krijtstraat, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (481 Kb)
Zie ook : Zusterstraat 19 (1999) | Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Maat, G.J.R. & R. W. Mastwijk (2000)
Alvusion Injuries of Vertebral Endplates, in : International Journal of Osteoarchaeology 10, New York, p. 142 – 152.
PDF (2 MB)
Zie ook : Varkenmarkt 17, min­der­broe­der­kloos­ter (1996)
Nekeman, A. (2000)
Arkelburcht her­in­nert aan eer­ste dij­ken, in : Wielen res­ten van drama’s, para­dijs­jes van nu, Tiel, p. 68 – 70.
PDF (4 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1999
Busch, A.J. (1999)
Het schil­de­rij van de Groenmarkt, in : Oud-Gorcum Varia 16 nr. 45, p. 196 – 198.
PDF (10 MB)
Zie ook : Groenmarkt (2010)
Dautzenberg, M.J.J. (1999)
Archeologisch pro­spec­tie onder­zoek aan Bastion 5 te Gorinchem, Amsterdam.
PDF (4 MB), bij­la­gen (152 kB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Koorevaar, T. & P.C. von Hout (1999)
Jaarverslag werk­groep Gorinchem, in : Jaarverslag 1998, Grondig Bekeken, 14 nr. 1, p. 38 – 40.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. & P.C. von Hout (1999)
Archeologische werk­groep Gorinchem in 1998, in : Oud-Gorcum Varia 16 nr. 44, p. 172.
PDF (18 MB)
1998
Floore, P.M. (1998)
Het kas­teel van de heren van Arkel, in : Oud-Gorcum Varia 15 nr. 41, p. 198 – 202.
PDF (25 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Floore, P.M. (1998)
Opgraving Huis van Paffenrode Kazerneplein, Gorinchem 1997, Rotterdam.
PDF (6,10 MB)
Zie ook : Kazerneplein (1997)
Floore, P.M. (1998)
Archeologisch onder­zoek van de laat-mid­del­eeuw­se stads­muur aan de Keizerstraat te Gorinchem, Rotterdam.
PDF (758 kB)
Zie ook : Keizerstraat 6, stads­muur (1997)
Floore, P.M., met bij­da­gen van A.J. Busch & H. Strattmann (1998)
Archeologisch onder­zoek van de begraaf­plaats van het Minderbroedersklooster aan de Varkenmarkt te Gorinchem (Zuid-Holland), Rotterdam.
PDF (0,77 MB)
Zie ook : Varkenmarkt 17, min­der­broe­der­kloos­ter (1996)
Haaster, H. van & K. Hänninen (1998)
Plantaardigheden onder het Kazerneplein. Resultaten van het arche­o­bo­ta­nisch onder­zoek aan de beer­kel­der van het Huis van Paffenrode in Gorinchem, BIAXaal 68, Amsterdam.
PDF (487 KB)
Zie ook : Kazerneplein (1997)
Jong, Th. de (1998)
Dieren op het plein. Opgegraven dier­res­ten van het Kazerneplein te Gorinchem, ArcheoService Rapport nr. 7, Eindhoven.
PDF (2,23 MB)
Zie ook : Kazerneplein (1997)
Koonings, J. (1998)
Opgravingen in Gorinchem. Lezing door Pieter Floore, in : Grondig Bekeken 13 nr. 3, p.29 – 34.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1998)
Jaarverslag werk­groep Gorinchem, in : Jaarverslag 1997, Grondig Bekeken 13 nr. 1, p. 32 – 34.
PDF (2 MB)
Veen, M.C.W. (1998)
De Blauwe Toren, in : Oud-Gorcum Varia 15 nr. 42, p. 280 – 284.
PDF (15 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
1997
Floore, P.M. (1997)
Het kas­teel van de Heren van Arkel, in : Grondig Bekeken 12 nr. 4, p. 25 – 30.
PDF (2 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Haaster, H. van & C. Cavallo (1997)
Plantaardige en dier­lij­ke res­ten uit de opgra­ving Blijenhoek te Gorinchem, BIAXiaal 45, Amsterdam.
PDF (1,56 MB)
Zie ook : Blijenhoek (1996)
Koorevaar, T. (1997)
Jaarverslag werk­groep Gorinchem, in : Jaarverslag 1996, Grondig Bekeken 12 nr. 1, p. 18 – 20.
PDF (2 MB)
Zie ook : Blijenhoek (1996)
Koorevaar, T. (1997)
Gorinchem : Blijenhoek, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1996, Holland 29, p. 425 ; 1997.
PDF (17 MB)
Zie ook : Blijenhoek (1996)
Koorevaar, T. (1997)
Gorinchem : Vestingweg, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1996, Holland 29, p. 425.
PDF (19 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1996
Floore, P.M. (1996)
De opgra­ving van de Blijenhoek te Gorinchem, in : Grondig Bekeken 11 nr. 2, p. 41 – 46.
PDF (2 MB)
Zie ook : Blijenhoek (1996)
Floore, P.M. (1996)
De opgra­ving van de Blijenhoek te Gorinchem, in : Oud-Gorcum Varia 13 nr. 36, p. 198 – 203.
PDF (13 MB)
Zie ook : Blijenhoek (1996)
Hermans, T. (1996)
Materiaal en per­so­neel bij het onder­houds­werk van slot Loevestein in de 14de, 15de en 16de eeuw, in : Monumenten en Bouwhistorie. Jaarboek Monumentenzorg 1996, Zeist/Zwolle, p. 214.
PDF (17,5 MB)
Zie ook : Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Koorevaar, T. (1996)
Jaarverslag werk­groep Gorinchem, in : Jaarverslag 1995, Grondig Bekeken 11 nr. 1, p. 34 – 35.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1996)
Opgravingen in Gorinchem. Jaarverslag werk­groep Gorinchem, in : Oud-Gorcum Varia 13 nr. 35, p. 170.
PDF (18 MB)
Koorevaar, T. (1996)
Bornsteeg-Molenstraat, in : Jaarverslag 1995, Grondig Bekeken 11 nr. 1.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1996)
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg-Molenstraat (1995), in : Oud-Gorcum Varia 13 nr. 35, p. 170 – 171.
PDF (18 MB)
Koorevaar, T. (1996)
Werkruimte in Gorinchem, in : Grondig Bekeken 11 nr. 2, p. 1 – 3.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1996)
Stand van zaken in Gorinchem, in : Jaarverslag 1995, Grondig Bekeken, 11 nr. 3, p. 5 – 9.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. & C. Lugtenburg (1996)
Gorinchem, Dalemse Dijk, in : Grondig Bekeken 11 nr. 4, p. 6 – 8.
PDF (2 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1995
Koorevaar, T. (1995)
Archeologisch bodem­on­der­zoek Bornsteeg (1994) Gorinchem, Wijngaarden Z-H.
PDF (1,38 MB)
Koorevaar, T. (1995)
Jaarverslag van de werk­groep Gorinchem, in : Jaarverslag 1994, Grondig Bekeken, 10 nr. 1, p.33 – 35.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1995)
Opgravingen in Gorinchem, Revetsteeg (1994); in Grondig Bekeken 10 nr. 1, z.p.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1995)
Opgravingen in Gorinchem, in : Oud-Gorcum Varia 12 nr. 33, p. 89 – 91.
PDF  (10 MB)
Koorevaar, T. (1995)
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg (1994), in : Grondig Bekeken 10 nr. 1, p. 34 – 35.
PDF 2 MB
Koorevaar, T. (1995)
Opgravingen in Gorinchem, Boerenstraat (1994), in : Grondig Bekeken 10 nr. 1, z.p.
PDF 2 MB
1994
Stamkot, B. (1994)
Latijns onder­wijs te Gorinchem, in : Oud-Gorcum Varia 11 nr. 30, p. 95 – 110.
PDF (11 MB)
Zie ook : Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
1992
Meulen, J. van der, J.P. Brinkerink & P.C. von Hout (1992)
Tabaksnijverheid in Gorinchem, Leiden.
1991
Hout, P.C. von (1991)
Gorinchem, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1990, Holland 23, p. 356.
PDF (15 MB)
1990
Hessing, W.A.M. (1990)
Gorinchem, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1989, Holland 22, p. 341.
PDF (14 MB)
Waale, M.J. (1990)
Het Arkelse kas­teel in het Wijdschild bij Gorinchem, in : Oud-Gorcum Varia 6 nr. 19, p. 137 – 148.
PDF (10 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1989
Koorevaar, T. (1989)
Gorinchem, Laagdalemseweg, in : Grondig Bekeken 4 nr. 3, p. 17 – 21.
PDF (460 kB)
1988
Brinkerink, J.P. & M.C.W. Veen (1988)
Gorinchem, in : F. Tymstra & J. van der Meulen (red.), De Kleipijp als bodem­vondst. Beknopt over­zicht van tien jaar onder­zoek naar de belang­rijk­ste pij­pen­ma­kers­cen­tra in de 17e en 18e eeuw, Leiden, p. 50 – 63.
PDF (5 MB)
Hollestelle, J. & M.C.W. Veen (1988)
Een gebak­ken haard­plaat met heral­di­sche figu­ren, in : Westerheem 33 p. 234 – 239.
PDF (10,1 MB)
Haardsteen gevon­den aan de Kortendijk in 1986
Koorevaar, T. (1988)
De maal­steen uit Gorinchem, in : Grondig Bekeken 3 nr. 4.
PDF (290 kB)
1987
Hallewas, D.P. (1987)
Gorcum, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1986, Holland 19, p. 334.
PDF (10 MB)
Haardsteen gevon­den aan de Kortendijk in 1986
1986
Veen, M. (1986)
Dirk Barunet (Bernet). Meester-pij­pen­ma­ker te Gorinchem tij­dens de twee­de helft van de acht­tien­de eeuw, in : Pijpelogische Kring Nederland 9 nr. 35, p. 377 – 380.
PDF (1,7 MB)


1984
Hallewas, D.P. (1984)
Gorcum, in : Archeologische Kroniek van Holland over 1983, II Zuid-Holland, Holland 16, p. 322.
PDF (7 MB)
Zie ook : Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Hout, P.C. von & P.K. Smiesing (1984)
Korte pij­pen uit Gorinchem, in : Westerheem 33, p. 166 – 168.
PDF (10 MB)
1983
Bruijn, A. & P.C. von Hout (1983)
Aardewerk rin­gen van Gorinchemse pij­pen­ma­kers, in : Westerheem 32, p. 379 – 381.
PDF (122 Kb)
Tummers, H.A. (1983)
Het graf­mo­nu­ment van een heer Van Arkel en zijn vrouw te Gorinchem, in : Bulletin Stichting Oude Hollandse Kerken 17, p. 3 – 14.
PDF (9 MB)
1982
Bruijn, A. & P.C. von Hout (1982)
Een pij­pen­pot uit Gorinchem, in : Westerheem 31 p. 104 – 112.
PDF (8,83 MB)
Bruijn, A. & P.C. von Hout (1982)
Een pij­pen­pot uit Gorinchem (ver­volg), in : Westerheem 31, p. 212 – 217.
PDF (992 Kb)
1978
Sarfatij, H. (1978)
Gorinchem, in : Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 1977, Holland 10, p. 308.
PDF (7 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1976
Sarfatij, H. (1976)
Gorinchem, in : Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 1975, Holland 8, p. 276.
PDF (8 MB)
Zie ook : Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.