Publi­ca­ties arche­o­lo­gisch onder­zoek

 

Archeologische publicaties

 

2018
T. Bus­ch, W. van Hul­ten & M. Veen
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gie­de­pot Gorin­chem (2017); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 33e jaar­gang no. 1; p. 44–47.
F. Cerut­ti, R. Mul­der, B. Stam­kot & A. de Vries (red.)
Tien eeu­wen Gorin­chem. Geschie­de­nis van een Hol­land­se stad, Utrecht; 2018.
2017

W. Anne­ma
De bete­ke­nis van de gevon­den res­tan­ten van de ves­ting­wer­ken bui­ten de Dui­vels­gracht te Gorin­chem; Onder­zoek ver­richt op basis van ver­ge­lij­king van enke­le kaar­ten van de ves­ting­wer­ken van de stad in com­bi­na­tie met enke­le ande­re archief­bron­nen; Stich­ting Men­no van Coe­hoorn; Delft 2017.
Down­load (4 MB)
T. Bus­ch, W. van Hul­ten & M. Veen
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gie­de­pot Gorin­chem (2016); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 32e jaar­gang no. 1; p. 45–47.
T. Her­mans & E. Orsel
De ver­bou­wing van de Blau­we Toren te Gorin­chem in 1522–1530, in: ‘Zij waren van groote en zwa­re steenen’, Recent onder­zoek op het gebied van kas­te­len en bui­ten­plaat­sen in Neder­land, Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land Publi­ca­tie­reeks-1, Wijk bij Duur­ste­de, 2017.
H.F.G. Hun­dert­mark
Ves­ting­werk of kas­teel?, Aan­vul­lend bouw­his­to­risch onder­zoek arche­o­lo­gi­sche opgra­ving Bui­ten de Water­poort 2–6 te Gorin­chem; Oss; 2017
Down­load (12 MB)
M. Hurx
‘Een alten won­der­lij­c­ken struc­tu­re ende fort­res­se’, De Blau­we Toren van Karel de Stou­te in Gorin­chem, in: Bul­le­tin Konink­lij­ke Oud­heid­kun­di­ge Bond (KNOB), jaar­gang 116, num­mer 4, Delft, 2017.
Down­load (4 MB)
M. Hurx
De Blau­we Toren in Gorin­chem: een vor­ste­lijk kas­teel aan de Mer­we­de, in: ‘Zij waren van groote en zwa­re steenen’, Recent onder­zoek op het gebied van kas­te­len en bui­ten­plaat­sen in Neder­land, Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land Publi­ca­tie­reeks-1, Wijk bij Duur­ste­de, 2017.
W.G. van Ree­nen
Bouw­his­to­ri­sche onder­steu­ning bij een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving Bui­ten de Water­poort 2–6, Gorin­chem; Van Ree­nen onder­zoeks­bu­reau voor bouw­his­to­rie; Leer­dam; 2017.
Down­load (3 MB)
N.C. Tuin­man
Arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek ten behoe­ve van plaat­sing van onder­grond­se vuil­con­tai­ners in de his­to­ri­sche kern van Gorin­chem, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks nr. 640; Zaan­dijk; 2017.
Down­load (1 MB)
A. de Vries
Op den Slot tot Gorin­chem. De eer­ste bouw­fa­se van het kas­teel (1412–1460), jaar­boek 2017-deel 33 His­to­ri­sche ver­e­ni­ging Oud-Gor­cum, Gorin­chem, 2017.
Down­load (2 MB)
L.R. van Wil­gen
Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek door mid­del van proef­sleu­ven en Arche­o­lo­gi­sche Bege­lei­ding Plan­ge­bied ‘Bui­ten de Water­poort 2–6’, Gorin­chem, Gemeen­te Gorin­chem: Eva­lu­a­tie­rap­port; SOB Research; Hei­nen­oord; april 2017.
Down­load (4 MB)
2016

T. Bus­ch, W. van Hul­ten & M. Veen
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gi­sche werk­groep gemeen­te Gorin­chem (2015); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 31e jaar­gang no. 1; p. 45–47.
C.J. van Dijk
Crum­bling Cast­les, Explo­ring the dif­fe­ren­ti­a­ti­on bet­ween besie­ged and non-besei­ged cast­les using mili­ta­ry mate­ri­al, with a case stu­dy of eight cast­le in the coun­ty of Hol­land during the peri­od 1250–1450, Part 1 & 2; Lei­den; 2016.
Down­load (6 MB)
K.M. van der Kant
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek Rei­zi­gers­tun­nel sta­ti­on Gorin­chem; Buro de Brug Rap­por­ten B16-283; Amster­dam; 2016.
Down­load (2 MB); bij­la­ge 1 (4 MB); bij­la­ge 2 (1 MB)
S.M. Koe­man
Arche­o­lo­gi­sche borin­gen Mer­we­de­ha­ven Gorin­chem; Arche­o­dienst Rap­port 867; Zeve­naar 2016;
Down­load (3 MB)
K.T. Salo­mons & B.D. Honigh
Een blik op de stads­muur ter hoog­te van de Haze­wind­hondstraat 8–10 in Gorin­chem, Hol­lan­dia reeks 569; Zaan­dijk 2016.
Down­load (12,6 MB)
N.W. Wil­lem­se
Ruim­te voor de Rivier. Arche­o­lo­gi­sche monu­men­ten­zorg langs de gro­te rivie­ren 2000–2015. Publi­ca­tie in opdracht van het Pro­gram­ma­bu­reau Ruim­te voor de Rivier van Rijks­wa­ter­staat, Utrecht 2016; p. 80–85.
Down­load (47 MB)
R.M. van der Zee
Kooi­weg 2 en onge­num­merd, Gorin­chem (gemeen­te Gorin­chem) een Bureau­on­der­zoek en Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend boor­on­der­zoek; ADC Arche­o­pro­jec­ten rap­port 4022; Amers­foort; 2016
Down­load (5 MB)
2015

T. Bus­ch, W. van Hul­ten & M. Veen
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gi­sche werk­groep gemeen­te Gorin­chem (2014); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 30e jaar­gang no. 1; p. 44–48.
T. Hoog­en­dijk
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek, Gorin­chem-Knip­steeg 13–15, Hol­lan­dia reeks 521; Zaan­dijk 2015.
Down­load (25 MB)
T. Hoog­en­dijk
Laat­mid­del­eeuw­se bewo­ning op de loca­tie van het Blue­band­huis in Gorin­chem, Hol­lan­dia reeks 520; Zaan­dijk 2015.
Down­load deel 1 (34 MB) Down­load deel 2 (34,9 MB)
M. Rij­ke­lijk­hui­zen
Paar­den­tuig en een hand­schoen, Enke­le laat mid­del­eeuw­se leer­vond­sten uit Gorin­chem; in Wes­ter­heem, het tijd­schrift voor de Neder­land­se arche­o­lo­gie; jaar­gang 65 no. 1, febru­a­ri 2015; p. 10 – 13.
2014

J.E. van den Bosch
Arche­o­lo­gisch Bureau­on­der­zoek en Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek door mid­del van grond­bo­rin­gen Plan­ge­bied Bui­ten de Water­poort 2–6, Gorin­chem, gemeen­te Gorin­chem; SOB Research; Hei­nen­oord 2014.
Down­load (3,23 MB)
T. Bus­ch, W. van Hul­ten & M. Veen
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem 2013; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 29e jaar­gang no. 1; p. 45–48.
A. Hak­voort
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, ver­ken­nen­de fase. Dalem-Laag­da­lem­se­weg 3, Gemeen­te Gorin­chem (ZH). Utrecht; 2014 Tran­sect-rap­port 512.
Down­load (6 MB)
2013

A.V.A.J. Bos­man
Het gebro­ken geweer­tje, deter­mi­na­tie van vond­sten uit de mei­da­gen van 1940, opge­bag­gerd in Gorin­chem; Mili­ta­ry Leg­a­cy Rap­port ML 27; Dord­recht 2013.
Down­load (1,38 MB)
C.F.H. Cop­pens
Plan­ge­bied Purac Bio­chem, Arkels­edijk 46 te Gorin­chem Gemeen­te Gorin­chem Arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (ver­ken­nen­de fase); RAAP-Noti­tie 4610; Weesp; 2013.
Down­load
P.M. Floo­re
Arche­o­lo­gi­sche waar­ne­ming van de heu­len in de Burgstraat te Gorin­chem, Hol­lan­dia reeks 488; Zaan­dijk; 2013.
Down­load (10,07 MB)
T. Bus­ch, W. van Hul­ten & M. Veen
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (2012); in Gron­dig­Be­ke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 28e jaar­gang no. 1; p. 34–36.
Down­load (122 kB)
T. Nales
Gorin­chem, Lin­ge­wijk-Zuid; Gemeen­te Gorin­chem (Zuid-Hol­land); Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO, ver­ken­nen­de fase); Tran­sect-rap­port 215; Utrecht 2013.
Down­load (32,34 MB)
M. Rij­ke­lijk­hui­zen
Two mys­tery objects and a calfs­kin glo­ve: excep­ti­o­nal lea­ther finds­from Gorin­chem, the Nether­lands; News­let­ter Archae­o­lo­gi­cal Lea­ther­Group (ALG) 37; March 2013.
Down­load ( 2,45 MB)
K.T. Salo­mons
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek Haze­wind­hondstraat 2–10 te Gorin­chem, Zuid-Hol­land; Hol­lan­dia reeks 480; Zaan­dijk; 2013.
Down­load (5,57 MB)
2012

A. Bue­s­ink
Gorin­chem. plan­ge­bied Mer­we­dedijk; Bureau­on­der­zoek en Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (kar­te­ren­de fase); BAAC Rap­port V12.0005; Den Bosch;2012.
Down­load (1,96 MB)
T. Bus­ch, W. van Hul­ten & M. Veen
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (2011); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN;27e jaar­gang no. 1; p. 31–37.
K.A. Hebin­ck
Een bureau­on­der­zoek en ver­ken­nend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen voor een per­ceel (Sec­tie H, num­mer 150) aan de Paral­lel­weg te Gorin­chem; ARC-rap­por­ten 2012–65; Gel­der­mal­sen 2012.
Down­load (9,78 MB)
T. Hoog­en­dijk
Arche­o­lo­gi­sche opgra­ving (AO) op de Groen­markt te Gorin­chem; Hol­lan­di­a­reeks 390; Zaan­dijk; 2012.
Down­load (5,89 MB)
T. Hoog­en­dijk
Een mys­te­ri­eus bouw­werk op de Groen­markt; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 27e jaar­gang no. 2; p. 8–21.
R.A.C. Kroes
Plan­ge­bied Blue­band­huis, gemeen­te Gorin­chem; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een bureau­on­der­zoek; RAAP-noti­tie 4275; Weesp 2012.
Down­load (9,69 MB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de opgra­ving Balen­steeg 18–24 (2004) te Gorin­chem; Tiel; 2012.
Down­load (325 kB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de opgra­ving Kei­zer­straat 44a (2009) te Gorin­chem; Tiel; 2012.
Down­load (1,68 MB)
R. den Oude-De Wolf en H. Vrie­link
Ofen­ka­cheln in den Nie­der­lan­den-Neue Unter­suchun­gen in: Blick nach Wes­ten, Kera­mik in Baden und im Els­ass; 45. Inter­na­ti­o­na­les Sym­po­si­um Kera­mik­for­schung Badis­ches-Lan­des­mu­se­um Karls­ru­he 25.–28.9 2012; S.290–303.
M. Son­ders
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen op de Arkels­edijk te Gorin­chem, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks 409; Zaan­dijk; 2012.
Down­load (4,27 MB)
M. Son­ders
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen op Haar­weg 27 te Gorin­chem, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks 412; Zaan­dijk; 2012.
Down­load (6,55 MB)
R.M. van der Zee
Laag­da­lem­se­weg 20, Dalem (gemeen­te Gorin­chem); Een Bureau­on­der­zoek en Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend boor­on­der­zoek; ADC Rap­port 3176; 2012.
Down­load (809 kB)
2011

T. Beij­er
Haard­ste­nen en de haard, Maas­land­se haard­ste­nen, productie,verspreiding, toe­pas­sing en ver­sie­ring; Eijs­den; 2011; p.60–62.
W.J. Boude­s­tein
Munt­slag en munt­vond­sten in het Gor­cum­se Wijd­schild, de mun­slag van Jan IV van Arkel (1327–1360) en de numis­ma­ti­sche vond­sten bij het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de res­tan­ten van het kas­teel van de heren van Arkel in het Wijd­schild te Gorin­chem in augus­tus 1996; Gorin­chem; 2011
Down­load (3 MB)
T. Bus­ch, W. van Hul­ten & M. Veen
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (2010); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 26e jaar­gang no. 1; p. 38–40.
M. Hane­maaij­er
Mer­we­dedijk 13 & 14 te Gorin­chem; Een Bureau­on­der­zoek en Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend en kar­te­rend boor­on­der­zoek; ADC Rap­port 2448; Amers­foort; 2011.
Down­load (712 kB)
K.A. Hebin­ck
Een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek en een kar­te­rend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen voor Mer­we­dedijk 42 te Dalem, gemeen­te Gorin­chem (ZH); ARC Rap­por­ten 2011–69; Gel­der­mal­sen; 2011.
Bekijk | Down­load (6 MB)
T. Hoog­en­dijk
Gorin­chem; Groen­markt; in Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek van Zuid-Hol­land 2010; 42e jaar­gang 2011; p. 11–13.
Down­load (3,97 MB)
T. Hoog­en­dijk
Afge­dankt huis­raad van een lui­te­nant-kolo­nel; Wes­ter­heem, het tijd­schrift voor de Neder­land­se arche­o­lo­gie; jaar­gang 60 (2011);p.314–317.
T. Hoog­en­dijk
Inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek d.m.v. proef­sleu­ven (IVO-P) en een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving (AO), Gorin­chem Nieuw­stad 7 a t/m d; Hol­lan­dia reeks 333; Zaan­dijk; 2011.
Down­load (31,69 MB)
T. Hoog­en­dijk (red.) met bij­dra­gen van T.J.J. Ver­nim­men & M. d’ Hol­lo­sy
In de scha­duw van de Gro­te Kerk, een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving van het kerk­hof bij de toren van de Gro­te Kerk in Gorin­chem; Zaan­dijk; 2011.
M.R.T. Hoog­hof
His­to­risch bodem­on­der­zoek Waal­dijk 18 te Dalem; Rap­port AV.0854; Gou­da; 2011.
Down­load (887 kB)
M. Horn en A.W.E. Wil­bers
Waal­dijk 18, Dalem Gemeen­te Gorin­chem, Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek & Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek, ver­ken­nen­de fase; B&G rap­port 1069.
Down­load (22,16 MB)
A.J.D. Isen­doorn, R.F. Engel­se & A.Timmerse
Arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Kei­zer­straat 44 te Gorin­chem (gemeen­te Gorin­chem) proef­sleu­ven­on­der­zoek; Arche­o­me­dia B.V.; Rap­port A10-038-R; Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel; 2009.
Down­load (16,01 MB)
J. van Oost­veen
Col­lec­tie Mar­tin Veen; Tiel; 2011.
Down­load (950,57 Kb)
J. van Oost­veen
(Pijp­aar­den) beeld­jes uit Gorin­chem; Tiel; 2011.
Down­load (443,54kB)
J. van Oost­veen
Gorin­chem, pij­pen Krijt­straat; Tiel; 2011.
Down­load (4,43 MB)
J. van Oost­veen
Het assor­ti­ment van de Gorin­chem­se tabaks­pij­pen­ma­ker Sij­men­Groen­hou­wer; Tiel; 2011.
Down­load (4,4 MB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen uit de col­lec­tie Ton Wijkamp; Tiel; 2011.
Down­load (3,01 MB)
J. van Oost­veen en R. Stam
Pro­duc­tie­cen­tra van Neder­land­se klei­pij­pen, een over­zicht van de stand­van zaken; 2011; p. 77–83
E. Pou­lus
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek Tin­ne­gie­ter­steeg Gorin­chem, Hol­lan­dia reeks XXX; Zaan­dijk 2011.
Down­load (15,7 MB)
M. Veen
Schrijf­stif­ten uit Gorin­chem; Wes­ter­heem, het tijd­schrift voor de Neder­land­se arche­o­lo­gie; jaar­gang 60, num­mer 6; 2011; p. 298–300.
J.J.A. Wij­nen
Bureau­on­der­zoek en Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek door mid­del van ver­ken­nen­de en kar­te­ren­de borin­gen. Bedrij­ven­ter­rein Oost II, Gorin­chem, Gemeen­te Gorin­chem; Zuid­ne­der­land­se His­to­ri­sche Noti­ties 237; Arche­o­lo­gisch Cen­trum Vrije Uni­ver­si­teit-Hen­drik Brun­sting Stich­ting; Amster­dam; 2011.
Down­load (5,82 MB)
G.W.J. Span­jaard
Arche­o­lo­gisch bureau onder­zoek Plan­ge­bied “Bas­ti­on 2” te Gorin­chem in de gemeen­te Gorin­chem; Doe­tin­chem; 2011.
Down­load (1,65 MB)
2010

T. Bus­ch, W. van Hul­ten & M. Veen
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (2009); in Gron­dig­Be­ke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 25ejaargang no. 1; p. 37–41.
M. Hane­maaij­er
Rijks­wa­ter­staat­steun­punt “De Ban­ne” Ban­ne­weg, Gorin­chem, een Bureau­on­der­zoek en Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend boor­on­der­zoek; ADC rap­port 2257; ADC-Arche­o­pro­jec­ten; Amers­foort; 2010.
Down­load (3,81 MB)
T. Hoog­en­dijk
Gorin­chem; Groen­markt; in Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek van Zuid-Hol­land 2010; 42e jaar­gang 2010; p. 11–13.
Down­load (3,97 MB)
T. Hoog­en­dijk, M. d’Hollosy en T. Ver­min­nen
Arche­o­lo­gi­sche Opgra­ving (AO), Gorin­chem Ach­ter de Kerk / Krijt­straat; Hol­lan­dia reeks 296; Zaan­dijk 2010.
Down­load (42,41 MB)
T. Koor­evaar
In memo­ri­am Peter von Hout; in Gron­dig Beke­ken; Tijd­schrift van deAf­de­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN;25e jaar­gang no. 3; p. 1–2.
J. van Oost­veen
Loden en een mes­sing voor­werp van een opgra­ving aan de Westwagenstraat4, intern rap­port, Tiel, 2010.
Down­load (838,77 kB)
J. van Oost­veen
Loden voor­wer­pen van de opgra­ving Blij­en­hoek; Tiel: 2010.
Down­load (324 kB)
J. van Oost­veen
Loden voor­wer­pen van de opgra­ving Kazer­ne­plein (1997) te Gorin­chem; Tiel; 2010.
Down­load (4 MB)
J. van Oost­veen
Meta­len voor­wer­pen van de col­lec­tie Ton Wijkamp, intern rap­port, Tiel, 2010.
Down­load (2,46 MB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van het pro­spec­tie onder­zoek Bas­ti­on V (1999); Tiel; 2010.
Down­load (676 Kb)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de opgra­ving Blij­en­hoek te Gorin­chem; Tiel; 2010.
Down­load (5,92 MB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de opgra­ving Groen­markt (2003); Tiel; 2010.
Down­load (418 KB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van diver­se klei­ne pro­jec­ten in Gorin­chem, intern rap­port.
Down­load (311,21 kB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de opgra­ving Kwe­kel­straat (2000) te Gorin­chem; Tiel; 2010.
Down­load (3,72 Mb)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen en pij­pen­pot­ten van de opgra­ving Ros­mo­len­steeg (2007, 2008) te Gorin­chem; intern rap­port; Tiel; 2010.
Down­load (12,86 MB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de Vis­sers­dijk (2004) in Gorin­chem; Tiel; 2010.
Down­load (4,9 MB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de Kop van de IJs­baan (2007) in Gorin­chem; Tiel; 2010,
Down­load (398,62 kB)
K. Wink
Plan­ge­bied aan de Boe­zem te Gorin­chem, gemeen­te Gorin­chem; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek; RAAP-noti­tie 3512; Weesp; 2010.
Down­load (3,10 MB)
2009

E.H. Bosho­ven, A. Bue­s­ink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist,L.A. Teb­bens &J.M.J. Wil­lems
Regio Alblas­ser­waard en Vijf­hee­ren­lan­den, een arche­o­lo­gi­sche inven­ta­ri­sa­tie, ver­wach­tings- en beleids­ad­vies­kaart; BAAC rapportV-08.0185; ‘s-Her­to­gen­bosch 2009.
Down­load (6,40 MB)
T. Bus­ch, E. van Rooi­j­en, M. Veen, W. van Hul­ten & T.Koorevaar
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (2008); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 24e jaar­gang no. 1; p. 36–39.
J.H.M. Eijk
Plan­ge­bied Bedrij­ven­ter­rein Ave­lin­gen te Gorin­chem, gemeen­te Gorin­chem, arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, RAAP-rap­port 1753, Weesp, 2009.
Down­load (9,8 MB), bij­la­ge Down­load (462 kB)
R. Exal­tus & J. Orbons
Gorin­chem, Spij­k­s­edijk 56, gemeen­te Gorin­chem (ZH), een Inven­ta­ri­se­rend Arche­o­lo­gisch Veld­on­der­zoek; Steek­proef­rap­port 2009–03/13
Down­load (8,12 MB)
T. Hoog­en­dijk
Gorin­chem; Nieuw­stad; in Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek van Zuid-Hol­land 2009; 41e jaar­gang 2009; p. 11–16.
Down­load (5,61 MB)
M.W.A. de Koning et al.
Arche­o­lo­gisch onder­zoek Groen­markt 8 te Gorin­chem, Stan­daard­rap­por­ta­ge opgra­ving; Rap­port A03-338-K; Nieu­wer­kerk aan de IJs­sel; 2009.
Down­load (58,23 MB)
S. de Kruif
Plan­ge­bied 7e Bas­ti­on aan het Non­nen­veld 52, gemeen­te Gorin­chem; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek; RAAP-noti­tie 3230; Weesp; 2009.
Down­load (3,61 MB)
S. de Kruif
Plan­ge­bied Gorin­chem-Noord, gemeen­te Gorin­chem; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een aan­vul­lend bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (kar­te­ren­de fase); RAAP-rap­port 2114; Weesp; 2009.
Down­load (4 MB) ; boor­be­schrij­vin­gen (13,5 MB) ; kaart­bij­la­ge 1 (356 Kb); kaart­bij­la­ge 2 (156 Kb); kaart­bij­la­ge 3 (501 Kb).
C. van der Lin­de
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek Asfalt­cen­tra­le Gorin­chem; ARCADIS; 2009.
Down­load (866,88 kB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de opgra­ving Kazer­ne­plein (1997) te Gorin­chem; intern rap­port; Tiel; 2010.
Down­load (4,7 MB)
J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de opgra­ving Nieuw­stad (2008) te Gorin­chem; intern rap­port; Tiel; 2010.
Down­load (2,69 MB)
B. Stam­kot
Is Gorin­chem ont­staan van­uit een hof­ge­bied?; in His­to­risch-Geo­gra­fisch Tijd­schrift; 2009–2; Utrecht; 2009; p. 58–72.
Down­load (1 MB)
M.A. Tol­boom met bij­dra­gen van M. Hen­drik­sen, C. Kalis­vaart & A.C. van de Ven­ne
Gorin­chem, Kop van de IJs­baan, Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek door mid­del van proef­sleu­ven en een Defi­ni­tief Onder­zoek; BAAC rap­port A-07.0423; ‘s-Her­to­gen­bosch; 2009.
Down­load (12,01 MB)
R.W. Vano­ver­be­ke
Arche­o­lo­gi­sche Opgra­ving aan de Ros­mo­len­steeg-hoek Kor­ten­dijk, Gorin­chem; Zaan­dijk; 2009; Hol­lan­dia reeks nr. 233.
Down­load (8 MB)
Zon­der naam
Nieuws uit de Nieuw­stad; DIEP; Dord­recht; 11/2009; p. 29.
2008

S.M. Koe­man
Inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek d.m.v. borin­gen, Bas­ti­on II te Gorin­chem; Syn­the­gra; Doe­tin­chem; 2008.
Down­load (3 MB)
S.J. Klui­ving en J.J. van Suij­lekom
Geo­lo­gisch bureau­on­der­zoek plan­ge­bied Gor­kum-Noord (Gemeen­te Gorin­chem); GEO-LOGICAL; Delft; 2008
J.H.F. Leu­ve­ring
Bureau­on­der­zoek Bagij­nen­wal­straat te Gorin­chem; Syn­the­gra; Doe­tin­chem; 2008.
Down­load (7,05 MB)
E.J. van Rooi­j­en
Arche­o­lo­gisch Boor­on­der­zoek (IVO-ND) in de Sche­pe­nen­straat te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2008; Hol­lan­dia reeks nr. 224.
Down­load (1,74 MB)
E.J. van Rooi­j­en
Gorin­chem: Den Haan-ter­rein; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2007 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 40e jaar­gang p. 60; 2008.
Down­load (3 MB)
E.J. van Rooi­j­en
Gorin­chem: Ros­mo­len­steeg-hoek Kortendijk;Archeologische Kro­niek Zuid-Hol­land 2007 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 40e jaar­gang 2008; p. 60–61.
Down­load (3 MB)
E.J. van Rooi­j­en
Gorin­chem: Ach­ter de Kerk; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek van Zuid-Hol­land; 40e jaar­gang 2008; p. 16.
Down­load (5,76 MB)
E.J. van Rooi­j­en
Gorin­chem, Arkel­se Onder­weg (Kop van de IJs­baan); Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek van Zuid-Hol­land 2008; 40e jaar­gang; p. 16.
Down­load (6 MB)
R.W. Vano­ver­be­ke
Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek in de vorm van proef­sleu­ven (IVO-P), Ros­mo­len­steeg-hoek Kor­ten­dijk, Gorin­chem; Zaan­dijk; 2008; Hol­lan­dia reeks nr. 202.
Down­load (3 MB)
T. Koor­evaar & M. Veen
Van de Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (jaar­ver­slag 2007); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 23e jaar­gang no. 1; p. 35–37.
2007

S. Ger­rit­sen
Het inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) aan de Kor­ten­dijk 67–69 (Hamel­huis), gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2007; Hol­lan­dia reeks nr. 133. Down­load (1,16 MB)
S. Ger­rit­sen, met bij­dra­ge van R.F. van Dijk
Defi­ni­tief onder­zoek aan de Balen­steeg 18–24, gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2007; Hol­lan­dia reeks nr. 54.
Down­load (7,12 MB)
T. Koor­evaar & M.Veen
Van de Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (jaar­ver­slag 2006); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 22e jaar­gang no. 1; p. 33–34.
A. Medard
Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (IVO) Den Bree­jen in de Lin­ge­wijk, Gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk 2007; Hol­lan­dia reeks nr. 166.
Down­load (3,32 MB)
A. Medard
Defi­ni­tief Onder­zoek (DO) Den Haan ter­rein, loca­tie 1, gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2007; Hol­lan­dia reeks nr. 172.
Down­load (1,45 MB)
J. van der Roest
Arche­o­lo­gisch onder­zoek Bedrij­ven­ter­rein Gorin­chem-Noord Bureau­on­der­zoek; Gront­mij Arche­o­lo­gi­sche Rap­por­ten 60; Hou­ten; 2007.
Down­load (14,6 MB)
E.J. van Rooi­j­en
Bureau­on­der­zoek afgra­ving uiter­waar­den bij het bedrij­ven­ter­rein Ave­lin­gen. Gemeen­te Gorin­chem, 2007.
Down­load (1 MB)
A. Wil­lem­sen
Gorin­chem: a school around 1600 in: Back to the Schooly­ard, The Dai­ly Prac­ti­ce of Medie­val and Renais­san­ce Edu­ca­ti­on; Stu­dies inEu­ro­pean Urban His­to­ry 15; Turn­hout 2008; p. 97–99.
2006A. Broe­ken
Gor­cum­se bodem­schat­ten, arche­o­lo­gi­sche speur­tocht naar de geschie­de­nis van de Arkel­stad, Gor­cum­se Monu­men­ten­reeks, Gorin­chem (2006)
Down­load
 (3MB)

Klik op thumb­nail om te bekij­ken als flip­book
T. Koor­evaar
Nieu­we arche­o­loog in Gorin­chem; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 21e jaar­gang no. 4; p. 43.
T. Koor­evaar
Boek­be­spre­king: Gor­cum­se Bodem­schat­ten; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift­van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 21e jaar­gang no. 4; p.43–45.
A. van Mis­pe­laar, C. Nyst & M. van Loon (red.)
De rol van Cul­tuur­his­to­rie in Ste­de­lij­ke Pro­jec­ten; AAC-Pro­jec­ten­bu­reau, Amster­dam; 2006; p. 20–22.
Down­load (4,48 MB)
E.J. van Rooi­j­en
Inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek plan­ge­bied Hoog-Dalem, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks nr. 121; Zaan­dijk; 2006.
Down­load (3,26 MB) Bij­la­ge (1,93 MB)
B. Stam­kot
De ont­staans­ge­schie­de­nis van Gorin­chem, afl. III, De ‘ver­bor­gen’ stad; in: ‘Oud-Gor­cum Varia’ jaar­gang 22 num­mer 63; Gorin­chem; 2006. p. 8–39.
Down­load (14 MB)
S. de Vos
Arche­o­lo­gi­sche voor­on­der­zoek Gorin­chem Haar­weg 23; Til­burg; Bilan rap­port­num­mer 2006/97.
Down­load (820 kB)
M. Veen & T. Koor­evaar
Jaar­ver­slag Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (2005); in Gron­dig­Be­ke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN;21e jaar­gang no. 1; p. 33–35.
A.J. Wul­link
Een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek aan de Kor­ten­dijk 113 en 115 te Gorin­chem (Z.-H.); ARC-Rap­por­ten 2005–61; Gro­nin­gen; 2006.
Down­load (2 MB)
2005

E. de Boer
Gorin­chem, Schot­deu­ren (ZH); Arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek; Bilan rap­port­num­mer 2005/34; Til­burg; 2005; .
Down­load (936 kB)
R.J.M. van Gena­beek, met bij­dra­gen van J.T. Zei­ler, D.C. Brink­hui­zen en H. van Haas­ter
Gorin­chem Krijt­straat, Defi­ni­tief Arche­o­lo­gisch Onder­zoek; BAAC rap­port 02.060; ‘s-Her­to­gen­bosch; 2005.
Down­load (47,44 MB)
S. Ger­rit­sen
Gorin­chem: Balensteeg;Archeologische Kro­niek Zuid-Hol­land 2004 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 37e jaar­gang 2005; p. 88–89.
Down­load (1 MB)
S. Ger­rit­sen
Gorin­chem: Blau­we Toren­straat; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2004 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 37e jaar­gang 2005; p. 89–90.
Down­load (1 MB)
S. Ger­rit­sen en S. Klui­ving
Arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek plan­ge­bied Den Bree­jen in de Lin­ge­wijk, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks 46; Zaan­dijk; 2004.
Down­load (3,32 MB)
S. Ger­rit­sen
Gorin­chem: Van Hoor­ne­straat; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2004 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 37e jaar­gang 2005; p. 91.
Down­load (1MB)
S. Ger­rit­sen
Gorin­chem: Vissersdijk;Archeologische Kro­niek Zuid-Hol­land 2004 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 37e jaar­gang 2005; p. 91–92.
Down­load (1 MB)
H. van Haas­ter
Klad­ders, fruy­ten, wer­moe­sen, mostaert en amel­co­ren, Resul­ta­ten van het arche­o­bo­ta­nisch onder­zoek op de Groen­markt in Gorin­chem (1300–1775); BIAXi­aal 216. Zaan­dijk; 2005.
Down­load (519,53 kB)
T. Koor­evaar
Van de Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (jaar­ver­slag 2004); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van deAWN; 20e jaar­gang no. 1; p. 36–39.
A. Mül­ler
Plan­ge­bied Hoog Dalem, gemeen­te Gorin­chem; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een bureau en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek; RAAP-rap­port 1161; Amster­dam; 2005.
Down­load (1,65 MB); bij­la­ge 1 Bekijk |Down­load (248,47 kB); bij­la­ge 2 Down­load (27,98 MB)
L. Smo­le
Gorin­chem: Kei­zer­straat; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2004 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 37e jaar­gang 2005; p. 90.
Down­load (1 MB)
L. Smo­le & J. Dijkstra
Gorin­chem, opgra­ving Kei­zer­straat 2a, ADC, Arche­o­Pro­jec­ten Rap­port 349;Amersfoort; 2005.
Down­load (3 MB)
B. Stam­kot
De ont­staans­ge­schie­de­nis van Gorin­chem, afl. I, “Waar Maas en Waal...”; in: ‘Oud-Gor­cum Varia’ jaar­gang 22 num­mer 1; Gorin­chem; 2005. p. 63–77.
Down­load (17 MB)
B. Stam­kot
De ont­staans­ge­schie­de­nis van Gorin­chem, afl. II, “Van Arkels Oude Ves­te”; in: ‘Oud-Gor­cum Varia’ jaar­gang 22 num­mer 62; Gorin­chem; 2005. p. 157–185.
Down­load (13 MB)
2004

A.J. Bus­ch
Belang­rij­ke arche­o­lo­gi­sche vondst aan de Vis­sers­dijk; in: Oud-Gor­cum Varia 2004–2; p. 111–113.
Down­load (10 MB)
A.J. Bus­ch
De Gro­te Toren; Oud-Gor­cum Varia 2004–2; p.155–157.
Down­load (10 MB)
S. Ger­rit­sen
Een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek aan de Vis­sers­dijk, gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2004; Hol­lan­dia reeks nr. 44.
Down­load (5,7 MB)
S. Ger­rit­sen
Een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek aan de Blau­we Toren­straat, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks 43; Zaan­dijk; 2004.
Bekijk |Down­load (5,52 MB)
S. Ger­rit­sen
Inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek aan de Van Hoor­ne­straat gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2004; Hol­lan­dia reeks nr. 41.
Down­load (40,64 MB)
S. Ger­rit­sen en S. Klui­ving
Arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek plan­ge­bied Den Bree­jen in de Lin­ge­wijk, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks 46; Zaan­dijk; 2004.
Down­load (3,32 MB)
H. van Haas­ter
Pale­oe­co­lo­gisch onder­zoek aan een Laat-Holo­ceen veen­pro­fiel uit Gorin­chem; Zaan­dijk; 2004; Biaxi­aal 205.
Down­load (2,55 MB)
R. Hoe­gen & M. Nok­kert
Gorin­chem: Groenmarkt;Archeologische Kro­niek Zuid-Hol­land 2003 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 36e jaar­gang 2004; p. 84.
Down­load (977 KB)
P. von Hout
Vuur­stolp met mus­ke­tier; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 19e jaar­gang no. 3; p. 17–19.
S.J. Klui­ving
Bureau­on­der­zoek voor­af­gaand aan het arche­o­lo­gisch inven­ta­ri­se­rend en waar­de­rend boor­on­der­zoek Hoog Dalem, Gorin­chem; GEO-LOGICAL; Delft; 2004.
Down­load (1,23 MB)
T. Koor­evaar
Van de werk­groep Gorin­chem (jaar­ver­slag 2003); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 19ejaargang no. 1; p. 28–29.
C. Lug­ten­burg
Reac­tie op “Vuur­stolp met mus­ke­tier”; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 19e jaar­gang no. 4; p.22–23.
E.A. Schorn
Plan­ge­bied Lin­ge­wijk-Noord, Gorin­chem, Inven­ta­ri­se­rend arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek, kar­te­ren­de fase; BAAC-rap­port 04–022; ‘s-Her­to­gen­bosch; 2004.
Down­load (4,88 MB)
G. Vroegh
Eeni­ge wetens­waar­dig­he­den over haard­ste­nen en een gebak­ken haardplaat;in Oud-Gor­cum Varia 2004–1; p. 26–35.
Down­load (10 MB)
2003

S.J. Klui­ving
Aan­vul­len­de Arche­o­lo­gi­sche Inven­ta­ri­sa­tie (AAI) Gorin­chem-Poli­tie­re­gio­kan­toor (Gemeen­te Gorin­chem); Til­burg; 2002; BILAN 2002/21.
Down­load (416,95 kB)
H. van den Ber­ge, R.F. van Dijk, A. van der Meu­len, H. van der­Meu­len, S. Ost­kamp & P. Smee­le
In Gor­cum gebak­ken; aar­de­werk, klei­pij­pen en wand­te­gels; Gorinchem;2003.
C. van der Esch
Een Gor­cums laken­lood uit Dord­recht; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 18e jaar­gang no.p.18–20.
H. van Haas­ter
Op zoek naar de voe­dings­ge­woon­ten van de fami­lie Van Arkel, een bota­nisch onder­zoek aan de inhoud van enke­le beer­put­ten en mest­kui­len uit de 14e-17e eeuw aan de Krijt­straat in Gorin­chem; Zaan­dam; 2003; BIAXi­aal 177.
Down­load (2,18 MB)
R.M. Jaya­se­na
Gorin­chem Poli­tie­dis­tricts­bu­reau, Aan­vul­lend Arche­o­lo­gisch onder­zoek; ‘s-Her­to­gen­bosch; 2003; BAAC rap­port 03.037.
Down­load (3,49 MB)
E. Kap­tijn
Arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding aan de Groen­markt te Gorin­chem; Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel; juli 2003; Arche­o­me­dia Rap­port A03-205-Y.
Down­load (1,54 MB)
S. Klui­ving & B. van Spréw
Aan­vul­len­de arche­o­lo­gi­sche inven­ta­ri­sa­tie Gorin­chem Vroed­schapstraat; Til­burg; 2003; Bilan rap­port­num­mer 2003/7.
Down­load (1,65 MB)
S. Klui­ving & J.J. van Suij­lekom
Gorin­chem, Gro­te Haar­se­ka­de, Arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek; Til­burg; 2003; Bilan rap­port­num­mer 2003/45.
Down­load (2,42 MB)
T. Koor­evaar & M.Veen
Van de Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (jaar­ver­slag 2002); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van deAWN; 18e jaar­gang no. 1; p. 22–23.
J.T. Zei­ler & D.C. Brink­hui­zen
Res­ten van rij­ke maal­tij­den, arche­o­zool­ogisch onder­zoek van bot­ma­te­ri­aal uit de Krijt­straat te Gorin­chem (14e-17e eeuw); Leeu­war­den; 2003; Arche­o­Bo­ne rap­port nr. 35.
Down­load (1,75 MB)
2002

S. Dautzen­berg
De opgra­ving van de syna­go­ge te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2002; Hol­lan­dia reeks nr. 5.
Down­load (7,35 Mb)
I. Dol­man en A. van den Berg
Arche­o­lo­gi­sche werk­groep Gorin­chem in nieu­we ruim­te; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN;17e jaar­gang no. 2; p. 3–4.
Kamp­huis, Bureau voor Bouw­his­to­rie & Anne­ma Bureau voor Bouw en Cul­tuur­his­to­rie
Ves­ting­wer­ken Gorin­chem, Bouw­his­to­ri­sche rap­por­ta­ge; Delft; 2002.
Down­load (11 MB)
S.J. Klui­ving
Aan­vul­len­de Arche­o­lo­gi­sche Inven­ta­ri­sa­tie (AAI) Gorin­chem-Poli­tie­re­gio­kan­toor (Gemeen­te Gorin­chem); Til­burg; 2002; BILAN 2002/21.
Down­load (416,95 kB)
T. Koor­evaar en M. Veen
Jaar­ver­slag van de Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem (2001); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van deAWN; 17e jaar­gang no. 1; p.21.
M. Köp­pen & R. Robijns
Vei­li­ge Ves­ting, De ver­ster­king van de Gor­cum­se stads­wal­len; Gorin­chem; 2002
C. Nichol­son-van der Plaat
Gorin­chem: Blau­we Toren­straat 9–13; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2001 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 34e jaar­gang 2002; p. 79.
Down­load (1 MB)
C. Nichol­son-van der Plaat & M. van Das­se­laar
Ver­ken­nend arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek Blau­we Toren­straat 9–11-13 te Gorin­chem; Arche­o­me­dia Rap­port AOl-599-Zl; Nieu­wer­kerk a/d IJs­sel, febru­a­ri 2002.
Down­load (5 MB)
C. Nichol­son-van der Plaat & M. van Das­se­laar
Ver­ken­nend arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek Vis­sers­dijk 76 t/m 90 te Gorin­chem; Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel; 2002; Arche­o­me­dia rap­por­tA01-599-Z02.
Down­load (4,66 MB)
C. Nichol­son-van der Plaat & M. de Koning
Gorin­chem: Vis­sers­dijk 76–90; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2001 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 34e jaar­gang 2002 p. 79.
Down­load (1 MB)
D.C.M. Rae­mae­kers
Plan­ge­bied Laag Dalem; gemeen­te Gorin­chem; effect­be­pa­ling van grond­de­for­ma­tie op de arche­o­lo­gi­sche vind­plaats “Dalem­se Donk”. RAAP-rap­port 783; Amster­dam; 2002.
Down­load (69,67 MB)
J.P.L. Vaars
Arche­o­lo­gi­sche waar­ne­ming aan de Molen­straat te Gorin­chem (Blau­we Toren); Zaan­dijk; 2002; Hol­lan­dia reeks nr. 9.
Down­load (12,30 MB)
J.P.L. Vaars &P.M. Floo­re
Arche­o­lo­gi­sche waar­ne­ming op Bas­ti­on IX, Dalem­wal te Gorin­chem; Zaan­dijk 2002; Hol­lan­dia reeks nr. 2.
Down­load (2 MB)
2001

A.J. Bon­ke, R.F. van Dijk & M.J.J. Dautzen­berg
Arche­o­lo­gi­sche Bege­lei­ding Melk­heul te Gorin­chem, Amster­dam, 2001.
Down­load (967 Kb)
A. den Bra­ven
Bezoek aan de arche­o­lo­gi­sche werk­ruim­te in Gorin­chem; in Oud-Gor­cum Varia; 2001–1; p. 72–73. Down­load (15 MB)
B. Jan­sen
Gorin­chem, Laag Dalem; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2000 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 33e jaar­gang 2001; p. 84.
Down­load (2 MB)
P.C. von Hout
De Gorin­chem­se aspot­ten; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­we­destreek van de AWN; 16e jaar­gang no. 4; p. 4–7.
T. Koor­evaar
Jaar­ver­slag arche­o­lo­gi­sche werk­groep Gorin­chem (2000); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN;16e jaar­gang no. 1; p. 35–37.
C. Nichol­son
Ver­ken­nend Arche­o­lo­gisch Bodem­on­der­zoek Klei­ne Haar­se­ka­de 125–126 te Gorin­chem; Nieu­wer­kerk aan de IJs­sel; 2001; Arche­o­me­dia A01-468-Z02.
Down­load (1,76 MB)
B.I. Smit & J.W. de Kort
Plan­ge­bied Laag-Dalem, gemeen­te Gorin­chem, arche­o­lo­gisch onder­zoek t.b.v. inrich­tings­ad­vies Dalem­se Donk; RAAP-rap­port 749; Amster­dam; 2001.
Down­load (3,79 MB)
2000

A. den Bra­ven
Bezoek aan de werk­ruim­te in Gorin­chem; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 15e jaar­gang no. 3; 2000; p. 72–73.
P.C. von Hout
Pij­pen­stort van Wil­lem Teeck (ca. 1600–1674) te Gorin­chem; Pij­pe­lo­gi­sche Kring Neder­land; nr. 90; 2000; p. 1226–1227.
P.C. von Hout
Benen voor­werp uit Gorin­chem; in Oud-Gor­cum Varia; 2000–1; p. 64.
Down­load (12 MB)
B. Jan­sen & D.H. de Jager
Plan­ge­bied Laag-Dalem gemeen­te Gorin­chem: Een aan­vul­len­de Arche­o­lo­gi­sche Inven­ta­ri­sa­tie (AAI); RAAP-rap­port 603; Amster­dam; 2000.
Down­load (3,72 MB)
T. Koor­evaar
Vind­plaats Gorin­chem wordt toch nog opge­gra­ven; in Oud-Gor­cum Varia 2000–1; p. 65.
Down­load (12 MB)
T. Koor­evaar
Nieuws van de werk­groep Arche­o­lo­gie Gorin­chem (jaar­ver­slag 1999); in Oud-Gor­cum Varia 2000–2; p. 131–132.
Down­load (11 MB)
T. Koor­evaar
Dalem­se donk ont­dekt; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 15e jaar­gang no. 3; p. 21
T. Koor­evaar & M. Veen
Jaar­ver­slag werk­groep Gorin­chem 1999; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 15e jaar­gang no. 1; p.38–40.
E.A. van der Kuijl
Gorin­chem: Krijt­straat 6–10; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1999 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 32e jaar­gang; 2000 p. 370.
Down­load (24, 2 MB)
E.A. van der Kuijl
Gorin­chem: Zus­ter­straat 19; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1999 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 32e jaar­gang; 2000; p. 370–371.
Down­load (22 MB)
E.A. van der Kuijl
Ver­ken­nend arche­o­lo­gisch onder­zoek Zus­ter­straat 9 en Krijt­straat; Arni­con Mili­eu­kun­dig en Geo­tech­nisch Ard­vies­bu­reau; Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel; 2000;
Down­load (481 Kb)
G. J.R. Maat & R. W. Mast­wijk
Alvu­si­on Inju­ries of Ver­te­bral End­pla­tes; in: Inter­na­ti­o­nal Jour­nal of Osteoar­chae­o­lo­gy; vol.10; New York; 2000.
Down­load (2 MB)
1999

A.J. Bus­ch
Het schil­de­rij van de Groen­markt; Oud-Gor­cum Varia 1999–3; p. 196–198.
Down­load (10 MB)
S. M. Dautzen­berg
Arche­o­lo­gisch pro­spec­tie onder­zoek aan Bas­ti­on V te Gorinchem;Amsterdam; 1999.
Down­load (4 MB),bij­la­gen (152 kB)
T. Koor­evaar &M. Veen
Jaar­ver­slag werk­groep Gorin­chem (1998); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 14e jaar­gang no. 1;1999; p.38–40.
T. Koor­evaar &M. Veen
Arche­o­lo­gi­sche werk­groep Gorin­chem (jaar­ver­slag) 1998; in Oud-Gor­cum Varia; 1999–2; p. 172.
Down­load (18 MB)
1998

P.M. Floo­re
Het kas­teel van de heren van Arkel; in Oud-Gor­cum Varia; 1998–2; p. 198–202.
Down­load (25 MB)
P.M. Floo­re
Opgra­ving Huis van Paf­fen­ro­de, Kazer­ne­plein, Gorin­chem 1997; Rot­ter­dam; augus­tus 1998.
Down­load (6,10 MB)
P.M. Floo­re
Arche­o­lo­gisch onder­zoek van de laat-mid­del­eeuw­se stads­muur aan de Kei­zer­straat te Gorin­chem.
Down­load (758 kB)
P.M. Floo­re met bij­dra­gen van A.J. Bus­ch & H. Stratt­mann
Arche­o­lo­gisch onder­zoek van de begraaf­plaats van het Min­der­broe­ders­kloos­ter aan de Var­ken­markt te Gorin­chem; Rot­ter­dam; 1998.
Down­load (0,77 MB)
H. van Haas­ter & K. Hän­ni­nen
Plant­aar­dig­he­den onder het Kazer­ne­plein, resul­ta­ten van het arche­o­bo­ta­nisch onder­zoek aan de beer­kel­der van het Huis van Paf­fen­ro­de in Gorin­chem; BIAXaal 68; Amster­dam; sep­tem­ber 1998.
Down­load (487 KB)
Th. de Jong
Die­ren op het plein, opge­gra­ven dier­res­ten van het Kazer­ne­plein te Gorin­chem; Arche­o­Ser­vi­ce Rap­port nr. 7; Eind­ho­ven; juni 1998.
Down­load (2,23 MB)
J. Koon­in­gs
Opgra­vin­gen in Gorin­chem, lezing door Pie­ter Floo­re; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN;13e jaar­gang no. 3; 1998; p.29–34.
T. Koor­evaar
Jaar­ver­slag werk­groep Gorin­chem (1997); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 13e jaar­gang no. 1;1998; p. 32–34.
M. Veen
De Blau­we Toren; in Oud-Gor­cum Varia; 1998–3; p.280–284.
Down­load (15 MB)
1997

P. M. Floo­re
Het kas­teel van de Heren van Arkel; in: Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 12e jaar­gang no. 4;1997; p. 25–30.
H. van Haas­ter & C. Caval­lo
Plant­aar­di­ge en dier­lij­ke res­ten uit de opgra­ving Blij­en­hoek te Gorin­chem; Amster­dam; 1997; BIAXi­aal 45. 1996.
Down­load (1,56 MB)
T. Koor­evaar
Jaar­ver­slag werk­groep Gorin­chem (1996); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 12e jaar­gang no. 1;1997; p. 18–20.
T. Koor­evaar
Gorin­chem: Blij­en­hoek; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1996 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 29e jaar­gang p. 425; 1997.
Down­load (17 MB)
T. Koor­evaar
Gorin­chem: Ves­ting­weg; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1996 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 29e jaar­gang p. 425; 1997.
Down­load (19 MB)
1996

P.M. Floo­re
De opgra­ving van de Blij­en­hoek te Gorin­chem; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 11e jaar­gang no. 2; 1996; p. 41–46.
Down­load (245 kB)
P.M. Floo­re
De opgra­ving van de Blij­en­hoek te Gorin­chem; Oud-Gor­cum Varia 1996–3; p. 198–203.
Down­load (13 MB)
D.B.M. Her­mans
Mate­ri­aal en per­so­neel bij het onder­houds­werk van slot Loe­ve­s­tein in de14de, 15de en 16de eeuw; in: Monu­men­ten en Bouw­his­to­rie; Jaar­boek Monu­men­ten­zorg 1996; Zeist/Zwolle 1996; p. 214.
Down­load (17,5 MB)
Th. de Jong
Eten uit de muur, opge­gra­ven die­ren­res­ten uit een muur­nis; Eind­ho­ven; maart 1996.
Down­load
T. Koor­evaar
Jaar­ver­slag werk­groep Gorin­chem 1995; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 11e jaar­gang no. 1;1996; p. 34–35; Down­load (54 kB)
T. Koor­evaar
Opgra­vin­gen in Gorin­chem, Jaar­ver­slag werk­groep Gorin­chem (1995); Oud-Gor­cum Varia 1996–2; p. 170.
Down­load (18 MB)
T. Koor­evaar
Opgra­vin­gen in Gorin­chem, Born­steeg-Molen­straat (1995); in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN;11e jaar­gang no. 1; 1996.
T. Koor­evaar
Opgra­vin­gen in Gorin­chem, Born­steeg-Molen­straat (1995); in Oud-Gor­cum Varia; 1996–2; p. 170–171.
Down­load (18 MB)
T. Koor­evaar
Werk­ruim­te in Gorin­chem; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 11e jaar­gang no. 2; 1996; p.1–3.
T. Koor­evaar
Stand van zaken in Gorin­chem; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 11e jaar­gang no. 3; 1996; p.5–9.
T. Koor­evaar & C. Lug­ten­burg
Gorin­chem, Dalem­se Dijk; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van deAf­de­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 11e jaar­gang no. 4; 1996; p.6–8.
1995

W.A.M. Hes­sing
Gorin­chem, Laag­da­lem­se­weg, vondst lig­ger van Romein­se hand­mo­len­steen; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1989; Regi­o­naal His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 22e jaar­gang no. 6; 1990; p. 341.
Down­load (14 MB)
T. Koor­evaar
Arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek Born­steeg (1994) Gorin­chem; Wijn­gaar­denZ-H.; 1995, intern rap­port.
Down­load (1,38 MB)
T. Koor­evaar
Jaar­ver­slag van de werk­groep Gorin­chem (1994); in Gron­dig Bekeken:Tijdschrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 10ejaargang no. 1; 1995; p.33–35.
T. Koor­evaar
Opgra­vin­gen in Gorin­chem, Revet­steeg (1994); in Gron­dig Bekeken:Tijdschrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 10ejaargang no. 1; 1995
T. Koor­evaar
Opgra­vin­gen in Gorin­chem, Born­steeg (1994); Oud-Gor­cum Varia; 1995–1;p. 90–91.
Down­load (10 MB)
T. Koor­evaar
Opgra­vin­gen in Gorin­chem, Born­steeg (1994); in Gron­dig Bekeken:Tijdschrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 10ejaargang no. 1; 1995
T. Koor­evaar
Opgra­vin­gen in Gorin­chem, Boe­ren­straat (1994); in Gron­dig Bekeken:Tijdschrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 10ejaargang no. 1; 1995.
T. Koor­evaar
Opgra­vin­gen in Gorin­chem, Boe­ren­straat (1994); Oud-Gor­cum Varia;1995–1; p. 90.
Down­load (10 MB)
1994

B. Stam­kot
Latijns onder­wijs te Gorin­chem; in ‘Oud-Gor­cum Varia’ jaar­gang 11 num­mer 30; Gorin­chem; 1994; p. 95–110.
Down­load (11 MB)
1992

J. van der Meu­len, J.P. Brin­ke­rink & P.C. von Hout
Tabaks­nij­ver­heid in Gorin­chem; Lei­den; 1992.
1991

P.C. von Hout
Gorin­chem; Bagij­nen­wal pij­pen­ma­kers­af­val; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1990; Regi­o­naal His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 23e jaar­gang no. 6; 1991; p. 356.
Down­load (15 MB)
1990

M.J. Waa­le
Het Arkel­se kas­teel in het Wijd­schild bij Gorin­chem; in: ‘Oud-Gor­cum Varia’ no.19; Gorin­chem; 1990; p. 137–148.
Down­load (10 MB)
1989

T.Koorevaar
Gorin­chem, Laag­da­lem­se­weg; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 4e jaar­gang no. 3; 1989.
Down­load (460 kB)
1988

T. Koor­evaar
De maal­steen uit Gorin­chem; in Gron­dig Beke­ken: Tijd­schrift van de Afde­ling Lek- en Mer­westreek van de AWN; 4e jaar­gang no. 4; 1989.
Down­load (290 kB)
1988

J. Hol­le­stel­le & M.C.W. Veen
Een gebak­ken haard­plaat met heral­di­sche figu­ren; Wes­ter­heem 1988–4; p.234–239.
Down­load (10,1 MB)
1987

D.P. Hal­le­was
Gor­cum; Kor­ten­dijk vondst haard­steen; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1986; Regi­o­naal His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 19de jaar­gang no. 6; 1987; p. 334.
Down­load (10 MB)
1984

D. P. Hal­le­was
Gor­cum; Krab­steeg; vondst muur­res­ten moge­lijk in ver­band Blau­we Toren; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1983; Regi­o­naal His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 16e jaar­gang no. 6; 1984; p. 322.
Down­load (7 MB)
P.C. von Hout & P.K. Smie­s­ing
Kor­te pij­pen uit Gorin­chem; Wes­ter­heem 1984–4; p. 166–168.
Down­load (10 MB)
1983

A. Bruijn & P.C. von Hout
Aar­de­werk rin­gen van Gorin­chem­se pij­pen­ma­kers; Wes­ter­heem; 1983–6; p. 379–381.
Down­load (122 Kb)
1982

A. Bruijn & P.C. von Hout
Een pij­pen­pot uit Gorin­chem; Wes­ter­heem; 1982–3; p. 104–112.
Down­load (8,83 MB)
A. Bruijn & P.C. von Hout
Een pij­pen­pot uit Gorin­chem (ver­volg); Wes­ter­heem; 1982–5; p. 212–217.
Down­load (992 Kb)
1978

H. Sar­fa­tij
Gorin­chem, Wijd­schild vondst fun­de­rin­gen kas­teel heren van Arkel; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1977; Regi­o­naal His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 10e jaar­gang no. 6; 1978; p. 308.
Down­load (7 MB)
1976

H. Sar­fa­tij
Gorin­chem, Wijd­schild muur­res­ten kas­teel heren van Arkel aan­ge­trof­fen tij­dens werk­zaam­he­den rave­lij­nen; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1975; Regi­o­naal His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 8e jaar­gang no. 6; 1976; p. 276.
Down­load (8 MB)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.