Speuren naar ver­le­den op Kazerneplein

GORINCHEM – Na de zeer suc­ces­vol­le opgra­vin­gen aan de Blijenhoek, Varkenmarkt en Dalemsedijk begint de Werkgroep Archeologie van de gemeen­te Gorinchem aan een nieuw pro­ject. Deze keer is de aan­dacht gericht op het Kazerneplein, waar een par­keer­kel­der met daar­bo­ven win­kels en wonin­gen zul­len wor­den gere­a­li­seerd, maar waar in de bodem res­tan­ten van moge­lijk gro­te arche­o­lo­gi­sche waar­de zijn te ver­wach­ten.

Gaan we ruim vier eeu­wen terug, dan zien we hier slechts koei­en gra­zen. Het gebied lag toen nog bui­ten de stad. Pas aan het eind van de 16e eeuw werd de stad ver­groot en kwam het hui­di­ge Kazerneplein bin­nen de wal­len te lig­gen. In 1590 kocht de stads­pen­si­o­na­ris mr. Adriaan van Weresteyn dit ter­rein van de stad en bouw­de er een kolos­saal huis met een enor­me tuin. Zijn erf­ge­na­men ver­koch­ten dit lust­hof in 1618 aan jon­ker Jacob van Paffenrode, die dros­saard van de stad was en daar­mee de hoog­ste plaat­se­lij­ke bestuur­der. Zijn vrouw was Wilhelmina van Arkel ; wie het Gorcums Museum bezoekt kan niet om haar mar­me­ren graf­mo­nu­ment heen.

Graftombe Wilhelmina van Arckel in de Grote Kerk te Gorinchem

Grafmonument Wilhelmina van Arckel in de Grote Kerk te Gorinchem

Vermoedelijk in 1756 werd het huis afge­bro­ken en de tuin getrans­for­meerd tot bouw- en hove­niers­land. In 1826 werd de gemeen­te weer eige­naar en bouw­de er de Willemskazerne, gevolgd door de Citadelkazerne en diver­se bij­ge­bou­wen. Deze ver­dwe­nen in 1969, op de adju­dants­wo­ning na, die het vol­hield tot juli jongst­le­den.

Zelf aan de slag

De enthou­si­as­te leden van de Werkgroep Archeologie gaan op 11 augus­tus aan de slag om de res­tan­ten van genoemd 16e eeuws huis met tuin op te gra­ven. Tot en met 6 sep­tem­ber kan ieder­een de werk­zaam­he­den van­ach­ter de hek­ken vol­gen. Maar u kunt ook de han­den uit de mou­wen ste­ken ! U graaft dan zelf mee en sor­teert de vond­sten. Daarvoor kunt u zich aan­mel­den bij het Stadsarchief, Molenstraat 17, 4201 CV Gorinchem, tele­foon 0183 – 659292.

Kompas Aktief
8 juli 1997

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.