Resten van Gorcums erf­goed komen boven

GORINCHEM – Het his­to­risch erf­goed van Gorinchem zal de komen­de tijd een stuk vol­le­di­ger kun­nen wor­den getoond. Dat is te dan­ken aan de recen­te arche­o­lo­gi­sche vond­sten op de Blijenhoek, het Kazerneplein en op de plaats waar het kas­teel van Arkel heeft gestaan. Onder aus­pi­ci­ën van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is vorig jaar onder­zoek ver­richt op de Blijenhoek. Behalve de res­ten van gees­te­lij­ken kwa­men diver­se oude gebruiks­voor­wer­pen boven de grond. In de werk­ruim­te aan de Tinnegietersteeg wordt door de vrij­wil­li­gers druk gewerkt aan de res­tau­ra­tie van de vond­sten. Daarnaast zijn zaden voor deter­mi­na­tie opge­stuurd naar ver­schil­lend uni­ver­si­tei­ten.

Gorinchem, Kasteel van de heren van Arkel in het Wijdschild (1996)

Kasteel van de heren van Arkel in het Wijdschild.

De res­tan­ten van het kas­teel van de heren Van Arkel zul­len wor­den afge­dekt met klei. De con­tou­ren van het kas­teel zul­len in het land­schap wor­den vast­ge­legd. Een deel van de vond­sten is geëx­po­seerd in het stad­huis en het Gorcums Museum.

De afge­lo­pen weken is op het Kazerneplein gezocht naar spo­ren van het land­huis Van Paffenrode en de daar­bij beho­ren­de zeven­tien­de eeuw­se stads­tuin. Hierbij zijn diver­se his­to­ri­sche gebruiks­voor­wer­pen en de fun­da­men­ten van het land­goed bloot­ge­legd. Begin 1998 wordt een ver­slag van deze opgra­ving ver­wacht.

14 okto­ber 1998
Kompas Aktief

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.