Op zoek naar tul­pen in Paffenrode tuin

GORINCHEM – De vrij­wil­li­gers van de Archeologische Werkgroep Gorinchem leg­gen van­daag en mor­gen de laat­ste hand aan de opgra­vin­gen op het Kazerneplein. In hun speur­tocht, die vier weken gele­den van start ging, stuit­ten ze tot hun ver­ras­sing op res­ten van het Huis Paffenrode. Een huis dat eind zes­tien­de eeuw werd gebouwd door stads­pens­o­na­ris mr. Adriaen van Weresteyn. In 1618 koch­ten Jonker Jacob van Paffenrode en zijn schoon­moe­der, de moe­der van Wilhelmina van Arkel, het huis.

Drainagesysteem in de tuin van huis Paffenrode

Drainagesysteem in de tuin van huis Paffenrode

Een beer­ton vorm­de gis­te­ren de ver­ras­sing van de dag. Het van ori­gi­ne voor wijn bestem­de hou­ten vat is door de bewo­ners ver­moe­de­lijk gebruikt als een water­ton. Toen het vat niet meer als water­re­ser­voir nodig was, gooi­den de zeven­tien­de eeuw­se Gorcumers het vol etens­res­ten en ander afval.

Toch vormt de beer­ton niet de meest unie­ke vondst van de week. Archeoloog Pieter Floore en zijn mede­wer­kers stuit­ten eer­der deze week op zoge­he­ten tuin­aar­de, de grond van de vroe­ge­re tuin. “In eer­ste instan­tie onder­ken­den we niet dat we op tuin­aar­de zaten, maar toen we daar een­maal ach­ter waren, kwa­men we tot de con­clu­sie dat het zeer goe­de grond is. Als deze nu in een tuin zou wor­den gegooid, zul­len de plan­ten er zeker van groei­en”, zegt Floore.

Aan de hand van de tuin­aar­de kan Floore aflei­den wel­ke plan­ten er in de zes­tien­de en zeven­tien­de eeuw heb­ben gegroeid. Omdat met name de bou­wer van het huis, Adriaen van Weresteyn, een zeer ver­mo­gend man is geweest met con­tac­ten in de bete­re krin­gen, is het niet vreemd aan te nemen dat de man een zeer bij­zon­de­re tuin gehad moet heb­ben. Ik ver­wacht zeker res­ten van exo­ten zoals per­zi­ken- en abri­ko­zen­bo­men tegen te komen.”

En het ligt in de ver­wach­ting dat er spo­ren van tul­pen in de grond te vin­den zijn. Aan het ein­de van de zes­tien­de eeuw kwam de tulp van­uit Turkije naar Holland. De bloem raak­te zeer popu­lair in de bete­re krin­gen. Van Weresteyn moet gezien zijn ach­ter­grond wel tul­pen in zijn tuin gehad heb­ben. Het zou mooi zijn als we kun­nen vast­stel­len wel­ke soor­ten dat geweest zijn.”
De vond­sten van Paffenrode zul­len op ter­mijn ten­toon­ge­steld wor­den. Dan is ook bekend of er inder­daad tul­pen in de tuin van de Paffenrodes heb­ben gebloeid.

door Anja Broeken
4 sep­tem­ber 1997
De Dordtenaar

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.