Kazerneplein bij­na bouw­rijp

GORINCHEM – Zo vlak voor de ‘bouw­vak’ wordt nog flink getim­merd aan de infra­struc­tuur van de stad Gorinchem. Weggebruikers moe­ten reke­ning hou­den met werk­zaam­he­den aan de Spijksedijk, Buiten de Waterpoort, Blijenhoek, Keizerstraat, de wes­te­lij­ke Wolpherensedijk en de Stationsweg. Het meest opval­lend is het pro­ject rond het Kazerneplein.

Het Kazerneplein wordt bouw­rijp gemaakt voor de aan­leg van een onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge met cir­ca 400 plaat­sen en de bouw van onge­veer negen­tig wonin­gen. Met het ver­nieu­wen van de rio­le­ring is al begon­nen in de Torenstraat, de Pompstraat en Smakheul vol­gen later in de zomer.
Een ingrij­pend gevolg daar­van voor de hoek met de Struisvogelstraat en de Torenstraat is, voor­al voor de oude­re Gorcumer, de sloop van de oude adju­dants­wo­ning en het kap­pen van de fraaie treur­wilg en de voor deze streek unie­ke Judasboom. Ook tien­tal­len vis­sen lie­ten het leven toen maan­dag het aan­gren­zen­de gracht­je werd leeg­ge­pompt.

Kazerneplein met op voorgrond de voormalige adjudantswoning

Kazerneplein met op voor­grond de voor­ma­li­ge adju­dants­wo­ning

Voor de werk­zaam­he­den rond het Kazerneplein is het sys­teem van één-rich­ting­ver­keer door de bin­nen­stad omge­gooid. Afhankelijk van de klus­sen wordt het ver­keer via rou­tes door de Westwagenstraat of  over het Kazerneplein omge­leid. Vanaf half juli is het plein geslo­ten als par­keer­ter­rein. Voor de bouw­vak wordt de bestra­ting en beplan­ting ver­wij­derd.

Als alter­na­tief par­keer­ter­rein is inmid­dels het braak­lig­gen­de  ter­rein van voor­heen Den Haan aan­ge­legd. Hier zijn tij­de­lijk 224 betaald-par­keer­vak­ken uit­ge­te­kend. Direct voor de Wolpherenwal wordt een tij­de­lij­ke aan­slui­ting voor het auto­ver­keer aan­ge­legd en voet­gan­gers krij­gen een eigen toe­gang naar het Den Haan-ter­rein van­af de Wolpherenwal.

Kazerneplein

Als het aan de gemeen­te Gorinchem ligt, kun­nen de eer­ste bewo­ners in het voor­jaar van 1999 hun hui­zen op het Kazerneplein betrek­ken. Volgens plan­ning wordt in de twee­de week van okto­ber begon­nen begon­nen met de aan­leg van de twee lagen tel­len­de, onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge. deze zou al in novem­ber 1998 klaar moe­ten zijn. In mei 1998 start de woning­bouw. De gemeen­te heeft een ‘ver­kla­ring van geen bezwaar’ bij de pro­vin­cie aan­ge­vraagd en rekent er op in sep­tem­ber de bouw­ver­gun­ning te kun­nen ver­strek­ken aan pro­ject­ont­wik­ke­laar en bouw Ballast-Nedam. Het bouw­plan voor het Kazerneplein bestaat uit ‘aan­ge­slo­ten’ wonin­gen langs de Pompstraat. In het bin­nen­ge­bied zijn win­kels en wonin­gen rond een groot plein gete­kend met  ‘groe­ne” speel­plek­ken.

Eerst krij­gen (amateur-)archeologen van­af augus­tus de tijd om rond te spit­ten in de grond, op zoek naar res­tan­ten van het zeven­tien­de-eeuw­se land­goed Paffenrode. Bij het Gorcumse col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders is een ver­zoek inge­diend tot het ver­strek­ken van een kre­diet van 70 dui­zend gul­den. waar­schijn­lijk wordt dit bedrag gehaald uit het fonds ‘stads­ver­nieu­wing’.

Pas aan het eind van de zes­tien­de eeuw kwam het hui­di­ge Kazerneplein bin­nen de stads­wal­len te lig­gen. Vier eeu­wen terug graas­den er nog koei­en op dit stuk­je grond bui­ten de toen­ma­li­ge stad. In 1590 kocht raads­pen­si­o­na­ris Adriaan van Weresteyn dit ter­rein om er een kolos­saal huis te bou­wen en een dito tuin aan te leg­gen. Het lust­hof werd door de erf­ge­na­men in 1618 ver­kocht aan jon­ker Jacob van Paffenrode, de dros­saard (hoog­ste bestuur­der) van de stad. Het mar­me­ren graf­mo­nu­ment van zijn echt­ge­no­te Wilhelmina van Arkel is nog te bezich­ti­gen in het Gorcums Museum.

Detail grafmonument Wilhelmina van Arkel

Detail graf­mo­nu­ment Wilhelmina van Arkel (±1595 – 1628)

Het huis werd afge­bro­ken, ver­moe­de­lijk in 1756, en de tuin deva­lu­eer­de tot bouw- en hove­niers­land. In 1826 werd de gemeen­te de eige­naar en bouw­de er de Willemskazerne. gevolgd door de Citadelkazerne en diver­se bij­ge­bou­wen. Deze ver­dwe­nen in 1969. De adju­dants­wo­ning hield het het langst vol, die bezwijkt deze maand als laat­ste.

Vanaf 11 augus­tus tot 6 sep­tem­ber mogen leden van de werk­groep Archeologie enthou­si­ast aan het onder­zoek wer­ken. Belangstellenden kun­nen dit werk van ach­ter de hek­ken vol­gen, maar ook zelf de han­den uit de mou­wen ste­ken. Wie mee wil wer­ken, kan zich mel­den bij het Stadsarchief aan de Molenstraat 17 (tel. 0183 – 65292).

Den Haan

Wanneer het Kazerneplein in 1999 gereed is, wordt begon­nen met de bouw van appar­te­men­ten en wonin­gen op het Den Haan-ter­rein. Aan de beken­de archi­tect Ralph Erskine uit Zweden, die het hele plan in opdracht van Ballast Nedam ont­wierp, is gevraagd de schet­sen voor het Den Haan-ter­rein uit te wer­ken. De voor­lo­pi­ge plan­nen wor­den in sep­tem­ber ver­wacht en ver­vol­gens gepre­sen­teerd aan omwo­nen­den en ove­ri­ge belang­stel­len­den. Eventuele reac­ties wor­den zo moge­lijk mee­ge­no­men in het defi­ni­tie­ve plan, zo belooft de gemeen­te op voor­hand.

Volgens de gemeen­te zijn de laat­ste wonin­gen eind 2002 gereed. In totaal zijn in dit deel van de bin­nen­stad 245 nieu­we wonin­gen ver­sche­nen plus cir­ca 1700 vier­kan­te meter ruim­te voor kan­to­ren en win­kels.
De tota­le inves­te­ring bedraagt ruim hon­derd mil­joen gul­den.

9 juli 1997
Gorcumse Courant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.