Archeologen aan de slag op Kazerneplein

GORINCHEM – Archeologen krij­gen in augus­tus vier weken de tijd om de grond onder het Kazerneplein te onder­zoe­ken. Dit gebeurt onder lei­ding van de arche­o­loog Pieter Floore, die ook was inge­scha­keld bij het onder­zoek op de Blijenhoek en het kas­teel van de Heren van Arkel bij Wijdschild. Net als op die plaat­sen wor­den ook nu weer ver­ras­sen­de vond­sten ver­wacht.

Voormalige Citadelkazerne op het Kazerneplein Gorinchem

Voormalige Citadelkazerne op het Kazerneplein.

De arche­o­lo­gen kun­nen op het Kazerneplein terecht, omdat het van­af medio juli is afge­slo­ten voor par­ke­ren­de auto’s. Inmiddels is de bestra­ting ver­wij­derd en kan in de grond wor­den gegra­ven. Op het Kazerneplein zul­len de komen­de tijd een onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge en wonin­gen wor­den gebouwd. Volgens de plan­ning zal half okto­ber met de aan­leg van de gara­ge wor­den begon­nen en mei vol­gend jaar met de bouw van de wonin­gen.

Huis van Paffenrode

Archiefonderzoek heeft uit­ge­we­zen dat het Kazerneplein een zeer inte­res­sant onder­zoeks­ge­bied voor arche­o­lo­gen kan zijn. Rond 1595 liet de pen­si­o­na­ris Adriaen van Weresteyn daar in een omvang­rijk hof een groot land­huis bou­wen. Dergelijke bin­nen­stads­tui­nen uit de zeven­tien­de eeuw waren wat tuin­ar­chi­tec­tuur betreft toon­aan­ge­vend in de wereld. Het land­huis dat de naam ‘Huis van Paffenrode’ kreeg, is tus­sen 1755 en 1771 afge­bro­ken. In 1826 werd op het ter­rein begon­nen met de bouw van een kazer­ne­com­plex. Het gedeel­te waar het land­huis heeft gestaan, is toen in gebruik geno­men als exer­ci­tie­plaats. Het kazer­ne­com­plex is in 1969 afge­bro­ken.

Uit archief­on­der­zoek blijkt niet op wel­ke wij­ze de sloop van het land­huis en het kazer­ne­com­plex heeft plaats­ge­von­den en of de grond daar­bij op de een of ande­re wij­ze is ver­stoord. Het is dan ook niet bekend of de spo­ren uit het ver­le­den nog aan­we­zig zul­len zijn. Maar als het slo­pen van de bebou­wing op dezelf­de manier is gebeurd als op de Blijenhoek, kan arche­o­lo­gisch onder­zoek uniek mate­ri­aal ople­ve­ren. Daarbij kan wor­den gedacht aan de fun­de­ring van het land­huis en de res­ten van de zeven­tien­de-eeuw­se tuin. Deze vond­sten zou­den een goed beeld kun­nen geven van het leven van de gegoe­de Gorcumers in de zeven­tien­de eeuw.

Kompas Aktief
29 juli 1997.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.