Kei­zer­straat 44 (2009)

Onder­zoek

Keizerstraat 44a

Kei­zer­straat 44


Tij­dens het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn in totaal 8 spo­ren aan­ge­trof­fen. Deze beho­ren tot één struc­tuur met moge­lijk twee bouw­fa­ses. Het betreft een (voor­raad-) kel­der­tje dat op grond van het for­maat van de gebruik­te bak­ste­nen en pla­vui­zen van­af het mid­den van de 17de eeuw kan wor­den geda­teerd. Kort daar­na werd het kel­der­tje tot beer­kel­der omge­vormd. Voor bei­de bouw­fa­ses werd gebruik gemaakt van oud bouw­ma­te­ri­aal, moge­lijk afkom­stig van de in onbruik geraak­te en afge­bro­ken stads­muur. De spo­ren 1–3 zijn van later datum en han­gen waar­schijn­lijk samen met de sloop van de struc­tuur in de 19de of 20ste eeuw. Tij­dens het arche­o­lo­gisch onder­zoek zijn diver­se vond­sten gedaan bij zowel de aan­leg van het vlak als in de spo­ren.

Vond­sten
De vond­sten zijn onder te ver­de­len in de mate­ri­aal­ca­te­go­rie­ën kera­miek (kera­misch bouw­ma­te­ri­aal en gebruiks­aar­de­werk), klei­pij­pen, metaal, glas, natuur­steen en (dier­lijk) bot. Het aan­ge­trof­fen kera­misch bouw­ma­te­ri­aal dateert voor­na­me­lijk uit de 16de /17de tot 18de eeuw. In totaal zijn 350 aar­de­werk­frag­men­ten ver­za­meld, date­rend uit de 16de tot 19de eeuw, en meer dan 150 afkom­stig van klei­pij­pen die te date­ren zijn in de 17de-18de eeuw. Er wer­den ook 27 frag­men­ten glas aan­ge­trof­fen die niet nauw­keu­rig geda­teerd kun­nen wor­den. Bij de aan­leg van de proef­sleuf wer­den 40 frag­men­ten metaal aan­ge­trof­fen bestaan­de uit gereed­schap­pen en ove­ri­ge (huis­hou­de­lij­ke gebruiks–)voorwerpen, als­me­de con­struc­tie­ma­te­ri­aal. Tij­dens het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek werd uit­slui­tend dier­lijk bot aan­ge­trof­fen dat in de tafo­no­mi­sche groep van het con­sump­tie­af­val geschaard kan wor­den.

Con­clu­sie
De resul­ta­ten van het arche­o­lo­gisch onder­zoek gaven aan­lei­ding tot aan­pas­sin­gen in de voor­ge­no­men bouw­plan­nen op de onder­zoeks­lo­ca­tie.

Foto’s

« 1 van 3 »

Media

03-11-2009 De Stad Gorin­chem
Geen stads­muur, wel een kogel
Een oude stads­muur werd niet gevon­den. Wel lever­den de opgra­vin­gen van de afge­lo­pen week in de Kei­zer­straat inte­res­san­te vond­sten op uit het dage­lijks leven van zo’n drie eeu­wen gele­den.
Lees meer...

30-10-2009 AD Rivie­ren­land
Beer­put geeft oude kogel prijs
Oude ves­ting­muur is waar­schijn­lijk ver­dwe­nen.
Lees meer...

Publi­ca­ties

A.J.D. Isen­doorn, R.F. Engel­se & A.Timmerse
Arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Kei­zer­straat 44 te Gorin­chem (gemeen­te Gorin­chem) proef­sleu­ven­on­der­zoek; Arche­o­me­dia B.V.; Rap­port A10-038-R; Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel; 2009.
Bekijk | Down­load (16,01 MB)

J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de opgra­ving Kei­zer­straat 44a (2009) te Gorin­chem; Tiel; 2012.
Bekijk | Down­load (1,68 MB)

Meta­ge­ge­vens

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding: 37590
vondstmel­ding: 416680
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.861–427.058
126.848–427.057
126.861–427.056
Topo­niem:Kei­zer­straat 44a
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-P
Uit­voer­der:Arche­o­me­dia B.V. Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel
Pro­ject­lei­der:Drs. D. Izen­doorn
Opdracht­ge­ver:Poort 6
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:26 okto­ber 2009
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:-

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.