Wapens naar Den Bosch

Wapens uit de Gorcumse haven

De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­res­se in de arche­o­lo­gie van moder­ne oor­lo­gen. Daarom besteedt Het Noordbrabants Museum, uit­ge­breid aan­dacht aan deze boei­en­de nieu­we tak van bodem­on­der­zoek. Wat vind je zoal terug in de bodem van strijd­ge­bie­den? Wat voegt het toe aan wat we weten over het voe­ren van oor­log? De ten­toon­stel­ling maakt je…

Lees ver­der

Vestingtoren

Archeologisch onderzoek vestingmuur Buiten de Waterpoort, Gorinchem 2016

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­de­re vondst in het gebied Buiten de Waterpoort: een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­ren­de toren. Delen van de stads­muur zijn eer­der ook al op ande­re plaat­sen in de stad aan­ge­trof­fen. Deze vondst maakt de his­to­ri­sche ken­nis over Gorinchem dus iets…

Lees ver­der