Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Grijp je kans : breng een bezoek tij­dens de open mid­da­gen in het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorin­chem ! Nor­maal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruimte alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen van vrij­dag 17 tot en met zon­dag 19 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor publiek. De toe­gang is gratis.

Van de prehistorie tot de 20ste eeuw

In het arche­o­lo­gie­de­pot beheert de gemeente Gorin­chem vond­sten die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek zijn aan­ge­trof­fen. Het depot bevat een grote col­lec­tie. Vari­ë­rend van pre­his­to­ri­sche vuur­ste­nen werk­tuig­jes, gevon­den op de Dalem­donk, tot een reus­ach­tige zee­mijn uit de Tweede Wereld­oor­log, ooit opge­vist uit de Mer­wede. Ook alle docu­men­ta­tie van opgra­vin­gen, zoals teke­nin­gen en foto­ma­te­ri­aal, bewaart de gemeente in het depot.

Opgraving achter het vroegere café ‘t Huys van Breughel

Tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen zijn vond­sten te zien afkom­stig van de opgra­ving aan de Knip­steeg die in 2019 werd uit­ge­voerd. Tij­dens dit onder­zoek kwa­men een deel van de 14de-eeuwse gracht van het Hof van Arkel, een leer­looi­e­rij uit de 16de eeuw en de res­ten van een 18de-eeuwse kolf­baan tevoorschijn.

Kolfbaan

Pijp rokende kolf­spe­lers op een kolf­baan ca. 1840

Gorcumse pijpen

Ook beste­den we aan­dacht aan de fabri­cage van tabaks­pij­pen in de 17de en 18de eeuw. In deze peri­ode waren in Gorin­chem vele pij­pen­ma­ke­rijen actief. De bedrijf­jes waren vooral geves­tigd aan de Kor­ten­dijk, in de Dalem­straat en rond de Kalk­ha­ven. Gorin­chem kreeg in 1656 als eer­ste stad in Hol­land een eigen beroeps­ver­e­ni­ging (gilde) voor pijpenmakers.

Gor­cumse pijp­jes uit de 18de eeuw

Programma

  • Kin­de­ren (8−12 jaar) kun­nen op vrijdag‑, zater­dag- en zon­dag­mid­dag naar vond­sten speu­ren met een metaal­de­tec­tor of opdrach­ten uit­voe­ren tij­dens een speur­route. Voor de beste speur­ders valt daar­mee een heus diploma te behalen !
  • Op zater­dag­mid­dag is Jan van Oost­veen aan­we­zig. Van Oost­veen schreef als arche­o­lo­gisch mate­ri­aal­spe­ci­a­list vele publi­ca­ties over klei­pij­pen en aller­lei soor­ten (laken)loodjes die regel­ma­tig bij opgra­vin­gen wor­den gevonden.
  • Op zater­dag- en zon­dag­mid­dag kun je tij­dens het vond­sten­spreek­uur je eigen vond­sten laten beoor­de­len door depot­be­heer­der Mar­tin Veen.

Adres

Het adres is Arkels­edijk 24 in Gorin­chem. Het depot zit in het gebouw van de brand­weer­ka­zerne. De ingang is aan de zijde van de Arkelsedijk.

Open middagen archeologiedepot Gorinchem 17,18 en 19 juni

Reacties zijn gesloten.