Cookies

 

 

Archeologiegorinchem​.com maakt gebruik van coo­kies. Een coo­kie is een een­vou­dig klein bestand­je dat met pagina’s van deze web­si­te wordt mee­ge­stuurd en door je brow­ser op je har­de schrijf van je com­pu­ter, mobie­le tele­foon, smart­watch of tablet wordt opge­sla­gen. De daar­in opge­sla­gen infor­ma­tie kan bij een vol­gend bezoek weer naar ons terug­ge­stuurd wor­den.

Het gebruik van coo­kies is van groot belang voor het goed laten draai­en van onze web­si­te, maar ook coo­kies waar­van je niet direct het effect ziet zijn zeer belang­rijk. Dankzij de (ano­nie­me) input van bezoe­kers kun­nen we het gebruik van de web­si­te ver­be­te­ren en deze gebruiks­vrien­de­lij­ker maken.

Koekjesvorm, aardewerk, 18de eeuw, gevonden in de Lingehaven in Gorinchem

Koekjesvorm, aar­de­werk, 18de eeuw, gevon­den in de Lingehaven in Gorinchem

Toestemming voor het gebruik van coo­kies

Voor het gebruik van bepaal­de coo­kies is jouw toe­stem­ming ver­eist. Dit doen wij door mid­del van een zoge­naam­de coo­kie­ban­ner.

De gebruik­te type coo­kies en hun doel­stel­lin­gen

Wij gebrui­ken de vol­gen­de type coo­kies :

Functionele coo­kies :

hier­mee kun­nen we de web­si­te beter laten func­ti­o­ne­ren en is het gebrui­kers­vrien­de­lij­ker voor de bezoe­ker. Bijvoorbeeld : voor het snel­ler laden van de kaart­jes bij onze opgra­vings­pro­jec­ten.

Analytische coo­kies :

deze zor­gen ervoor dat iede­re keer wan­neer je een web­si­te bezoekt er een ano­nie­me coo­kie wordt gege­ne­reerd. Deze coo­kies weten of je de site al eer­der bezocht hebt of niet. Alleen bij het eer­ste bezoek, wordt er een coo­kie aan­ge­maakt, bij vol­gen­de bezoe­ken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaan­de coo­kie. Deze coo­kie dient enkel voor sta­tis­ti­sche doel­ein­den. Zo kun­nen daar­mee de vol­gen­de data ver­za­meld wor­den :

  • het aan­tal unie­ke bezoe­kers
  • hoe vaak gebrui­kers de site bezoe­ken
  • wel­ke pagina’s gebrui­kers bekij­ken
  • hoe lang gebrui­kers een bepaal­de pagi­na bekij­ken
  • bij wel­ke pagi­na bezoe­kers de site ver­la­ten

Social media gere­la­teer­de coo­kies :

hier­mee regi­stre­ren soci­al media zoals Facebook en LinkedIn wel­ke arti­ke­len en pagina’s je deelt via hun soci­a­le media sha­ring but­tons. Ze kun­nen ook trac­king coo­kies bevat­ten die je surf­ge­drag op het web vol­gen.

Je rech­ten met betrek­king tot je gege­vens

Je hebt het recht op inza­ge, rec­ti­fi­ca­tie, beper­king en ver­wij­de­ring van per­soons­ge­ge­vens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens en recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Je kunt deze rech­ten uit­oe­fe­nen door ons een mail te stu­ren via info@archeologiegorinchem.com. Om mis­bruik te voor­ko­men kun­nen wij je daar­bij vra­gen om je ade­quaat te iden­ti­fi­ce­ren. Wanneer het gaat om inza­ge in per­soons­ge­ge­vens gekop­peld aan een coo­kie, vra­gen we je een kopie van het coo­kie in kwes­tie mee te stu­ren. Je kunt deze terug vin­den in de instel­lin­gen van je brow­ser.

Cookies blok­ke­ren en ver­wij­de­ren

 Je kunt coo­kies ten alle tij­den een­vou­dig zelf blok­ke­ren en ver­wij­de­ren via je inter­net­brow­ser. Ook kun je je inter­net­brow­ser zoda­nig instel­len dat je een bericht ont­vangt als er een coo­kie wordt geplaatst. Je kunt ook aan­ge­ven dat bepaal­de coo­kies niet geplaatst mogen wor­den. Bekijk voor deze moge­lijk­heid de help­func­tie van je brow­ser. Als je de coo­kies in je brow­ser ver­wij­dert, kan dat gevol­gen heb­ben voor het pret­tig gebruik van deze web­si­te.

Sommige trac­king coo­kies wor­den geplaatst door der­den die adver­ten­ties aan je ver­to­nen. Deze coo­kies kun je cen­traal ver­wij­de­ren via www​.your​on​li​nechoi​ces​.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen coo­kies wilt, wij niet meer kun­nen garan­de­ren dat onze web­si­te hele­maal goed werkt. Het kan zijn dat enke­le func­ties van de site ver­lo­ren gaan of zelfs dat je de web­si­te hele­maal niet meer kunt bezoe­ken.

Hoe je je instel­lin­gen kunt aan­pas­sen, ver­schilt per brow­ser. Raadpleeg indien nodig de help­func­tie van jouw brow­ser, of klik op één van de onder­staan­de links om direct naar de hand­lei­ding van je brow­ser te gaan.

· Firefox
· Google Chrome
· Internet Explorer
· Safari

Nieuwe ont­wik­ke­lin­gen en onvoor­zie­ne coo­kies

De tek­sten van onze web­si­te kun­nen op ieder moment wor­den aan­ge­past door voort­du­ren­de ont­wik­ke­lin­gen. Dit geldt ook voor onze coo­kie­ver­kla­ring. Neem deze ver­kla­ring daar­om regel­ma­tig door om op de hoog­te te blij­ven van even­tu­e­le wij­zi­gin­gen.

In blogar­ti­ke­len kan gebruik wor­den gemaakt van con­tent die op ande­re sites wordt gehost en op arche​o​lo​gie​go​rin​chem​.com wordt ont­slo­ten door mid­del van bepaal­de codes (embed­ded con­tent). Denk hier­bij aan bij­voor­beeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van coo­kies. Wij heb­ben ech­ter geen con­tro­le op wat deze der­de par­tij­en met hun coo­kies doen.

Het kan ook voor­ko­men dat via onze web­si­te coo­kies wor­den geplaatst door ande­ren, waar­van wij­zelf niet altijd op de hoog­te zijn. Kom je op onze web­si­te onvoor­zie­ne coo­kies tegen die je niet kunt terug­vin­den in ons over­zicht ? Laat het ons weten via info@archeologiegorinchem.com. Je kunt ook recht­streeks con­tact opne­men met de der­de par­tij en vraag wel­ke coo­kies ze plaat­sten, wat de reden daar­voor is, wat de levens­duur van de coo­kie is en op wel­ke manier ze je pri­va­cy gewaar­borgd heb­ben.

Slotopmerkingen

Wij zul­len deze ver­kla­ring af en toe aan moe­ten pas­sen, bij­voor­beeld wan­neer onze we onze web­si­te wij­zi­gen of de regels rond­om coo­kies ver­an­de­ren. Je kunt deze web­pa­gi­na raad­ple­gen voor de laat­ste ver­sie. Mocht je nog vra­gen en/of opmer­kin­gen heb­ben neem dan con­tact met ons op info@archeologiegorinchem.com.

Gorinchem, 4 juli 2019.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.