Cookies

 

 

Arche‚Äčo‚Äčlo‚Äčgie‚Äčgo‚Äčrin‚Äčchem‚Äč.com maakt gebruik van coo¬≠kies. Een coo¬≠kie is een een¬≠vou¬≠dig klein bestand¬≠je dat met pagina‚Äôs van deze web¬≠si¬≠te wordt mee¬≠ge¬≠stuurd en door uw brow¬≠ser op de har¬≠de schrijf van uw com¬≠pu¬≠ter, mobie¬≠le tele¬≠foon, smart¬≠watch of tablet wordt opge¬≠sla¬≠gen. De daar¬≠in opge¬≠sla¬≠gen infor¬≠ma¬≠tie kan bij een vol¬≠gend bezoek weer naar ons terug¬≠ge¬≠stuurd wor¬≠den.

Het gebruik van coo¬≠kies is van groot belang voor het goed laten draai¬≠en van de web¬≠si¬≠te, maar ook coo¬≠kies waar¬≠van u niet direct het effect ziet zijn zeer belang¬≠rijk. Dank¬≠zij de (ano¬≠nie¬≠me) input van bezoe¬≠kers kun¬≠nen wij het gebruik van de web¬≠si¬≠te ver¬≠be¬≠te¬≠ren en deze gebruiks¬≠vrien¬≠de¬≠lij¬≠ker maken.

Koekjesvorm, aardewerk, 18de eeuw, gevonden in de Lingehaven in Gorinchem

Koek­jes­vorm, aar­de­werk, 18de eeuw, gevon­den in de Lin­ge­ha­ven in Gorin­chem

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaal­de coo­kies is uw toe­stem­ming ver­eist. Dit doen wij door mid­del van een zoge­naam­de coo­kie­ban­ner.

De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebrui¬≠ken de vol¬≠gen¬≠de type coo¬≠kies :

Functionele cookies :

hier¬≠mee kun¬≠nen we de web¬≠si¬≠te beter laten func¬≠ti¬≠o¬≠ne¬≠ren en is het gebrui¬≠kers¬≠vrien¬≠de¬≠lij¬≠ker voor de bezoe¬≠ker. Bij¬≠voor¬≠beeld : voor het snel¬≠ler laden van de kaart¬≠jes bij onze opgra¬≠vings¬≠pro¬≠jec¬≠ten.

Analytische cookies :

deze zor¬≠gen ervoor dat iede¬≠re keer wan¬≠neer u een web¬≠si¬≠te bezoekt er een ano¬≠nie¬≠me coo¬≠kie wordt gege¬≠ne¬≠reerd. Deze coo¬≠kies weten of u de site al eer¬≠der bezocht hebt of niet. Alleen bij het eer¬≠ste bezoek, wordt er een coo¬≠kie aan¬≠ge¬≠maakt, bij vol¬≠gen¬≠de bezoe¬≠ken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaan¬≠de coo¬≠kie. Deze coo¬≠kie dient enkel voor sta¬≠tis¬≠ti¬≠sche doel¬≠ein¬≠den. Zo kun¬≠nen daar¬≠mee de vol¬≠gen¬≠de data ver¬≠za¬≠meld wor¬≠den :

  • het aan¬≠tal unie¬≠ke bezoe¬≠kers
  • hoe vaak gebrui¬≠kers de site bezoe¬≠ken
  • wel¬≠ke pagina‚Äôs gebrui¬≠kers bekij¬≠ken
  • hoe lang gebrui¬≠kers een bepaal¬≠de pagi¬≠na bekij¬≠ken
  • bij wel¬≠ke pagi¬≠na bezoe¬≠kers de site ver¬≠la¬≠ten

Social media gerelateerde cookies :

hier¬≠mee regi¬≠stre¬≠ren soci¬≠al media zoals Facebook en Lin¬≠kedIn wel¬≠ke arti¬≠ke¬≠len en pagina‚Äôs u deelt via soci¬≠a¬≠le media sha¬≠ring but¬≠tons. Ze kun¬≠nen ook trac¬≠king coo¬≠kies bevat¬≠ten die uw surf¬≠ge¬≠drag op het web vol¬≠gen.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op inza¬≠ge, rec¬≠ti¬≠fi¬≠ca¬≠tie, beper¬≠king en ver¬≠wij¬≠de¬≠ring van per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens. Daar¬≠naast heeft u recht van bezwaar tegen ver¬≠wer¬≠king van per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens en recht op gege¬≠vens¬≠over¬≠draag¬≠baar¬≠heid. U kunt deze rech¬≠ten uit¬≠oe¬≠fe¬≠nen door een mail te stu¬≠ren via info@archeologiegorinchem.com. Om mis¬≠bruik te voor¬≠ko¬≠men kun¬≠nen wij u daar¬≠bij vra¬≠gen om u ade¬≠quaat te iden¬≠ti¬≠fi¬≠ce¬≠ren. Wan¬≠neer het gaat om inza¬≠ge in per¬≠soons¬≠ge¬≠ge¬≠vens gekop¬≠peld aan een coo¬≠kie, vra¬≠gen we u een kopie van het coo¬≠kie in kwes¬≠tie mee te stu¬≠ren. U kunt deze terug vin¬≠den in de instel¬≠lin¬≠gen van uw brow¬≠ser.

Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt coo¬≠kies ten alle tij¬≠den een¬≠vou¬≠dig zelf blok¬≠ke¬≠ren en ver¬≠wij¬≠de¬≠ren via uw inter¬≠net¬≠brow¬≠ser. Ook kunt u de inter¬≠net¬≠brow¬≠ser zoda¬≠nig instel¬≠len dat u een bericht ont¬≠vangt als er een coo¬≠kie wordt geplaatst. U kunt ook aan¬≠ge¬≠ven dat bepaal¬≠de coo¬≠kies niet geplaatst mogen wor¬≠den. Bekijk voor deze moge¬≠lijk¬≠heid de help¬≠func¬≠tie van uw brow¬≠ser. Als u de coo¬≠kies in uw brow¬≠ser ver¬≠wij¬≠dert, kan dat gevol¬≠gen heb¬≠ben voor het pret¬≠tig gebruik van deze web¬≠si¬≠te.

Som¬≠mi¬≠ge trac¬≠king coo¬≠kies wor¬≠den geplaatst door der¬≠den die adver¬≠ten¬≠ties aan u ver¬≠to¬≠nen. Deze coo¬≠kies kunt u cen¬≠traal ver¬≠wij¬≠de¬≠ren via www‚Äč.your‚Äčon‚Äčli‚Äčnechoi‚Äčces‚Äč.eu.

Wees er wel van bewust dat als u geen coo¬≠kies wilt, wij niet meer kun¬≠nen garan¬≠de¬≠ren dat de web¬≠si¬≠te hele¬≠maal goed werkt. Het kan zijn dat enke¬≠le func¬≠ties van de site ver¬≠lo¬≠ren gaan of zelfs dat u de web¬≠si¬≠te hele¬≠maal niet meer kunt bezoe¬≠ken.

Hoe u instel¬≠lin¬≠gen kunt aan¬≠pas¬≠sen, ver¬≠schilt per brow¬≠ser. Raad¬≠pleeg indien nodig de help¬≠func¬≠tie van uw brow¬≠ser, of klik op √©√©n van de onder¬≠staan¬≠de links om direct naar de hand¬≠lei¬≠ding van uw brow¬≠ser te gaan.

· Fire­fox
· Goog­le Chro­me
· Inter­net Explo­rer
· Safa­ri

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De tek­sten van onze web­si­te kun­nen op ieder moment wor­den aan­ge­past door voort­du­ren­de ont­wik­ke­lin­gen. Dit geldt ook voor onze coo­kie­ver­kla­ring. Neem deze ver­kla­ring daar­om regel­ma­tig door om op de hoog­te te blij­ven van even­tu­e­le wij­zi­gin­gen.

In blogar¬≠ti¬≠ke¬≠len kan gebruik wor¬≠den gemaakt van con¬≠tent die op ande¬≠re sites wordt gehost en op arche‚Äčo‚Äčlo‚Äčgie‚Äčgo‚Äčrin‚Äčchem‚Äč.com wordt ont¬≠slo¬≠ten door mid¬≠del van bepaal¬≠de codes (embed¬≠ded con¬≠tent). Denk hier¬≠bij aan bij¬≠voor¬≠beeld You¬≠Tu¬≠be video‚Äôs. Deze codes maken vaak gebruik van coo¬≠kies. Wij heb¬≠ben ech¬≠ter geen con¬≠tro¬≠le op wat deze der¬≠de par¬≠tij¬≠en met hun coo¬≠kies doen.

Het kan ook voor¬≠ko¬≠men dat via onze web¬≠si¬≠te coo¬≠kies wor¬≠den geplaatst door ande¬≠ren, waar¬≠van wij¬≠zelf niet altijd op de hoog¬≠te zijn. Komt u op onze web¬≠si¬≠te onvoor¬≠zie¬≠ne coo¬≠kies tegen die u niet kunt terug¬≠vin¬≠den in ons over¬≠zicht ? Laat het weten via info@archeologiegorinchem.com. U kunt ook recht¬≠streeks con¬≠tact opne¬≠men met de der¬≠de par¬≠tij en vraag wel¬≠ke coo¬≠kies ze plaat¬≠sten, wat de reden daar¬≠voor is, wat de levens¬≠duur van de coo¬≠kie is en op wel¬≠ke manier ze je pri¬≠va¬≠cy gewaar¬≠borgd heb¬≠ben.

Slotopmerkingen

Wij zul¬≠len deze ver¬≠kla¬≠ring af en toe aan moe¬≠ten pas¬≠sen, bij¬≠voor¬≠beeld wan¬≠neer onze we onze web¬≠si¬≠te wij¬≠zi¬≠gen of de regels rond¬≠om coo¬≠kies ver¬≠an¬≠de¬≠ren. Je kunt deze web¬≠pa¬≠gi¬≠na raad¬≠ple¬≠gen voor de laat¬≠ste ver¬≠sie. Mocht u nog vra¬≠gen en/of opmer¬≠kin¬≠gen heb¬≠ben neem dan con¬≠tact op info@archeologiegorinchem.com.

Gorin­chem, 16 juli 2020.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.