Vondsten melden

 

Bij¬≠na ieder¬≠een vindt wel eens iets bij¬≠zon¬≠ders bij het omspit¬≠ten van de tuin, of tij¬≠dens een wan¬≠de¬≠ling langs het strand. Ook gaan dui¬≠zen¬≠den men¬≠sen regel¬≠ma¬≠tig met de metaal¬≠de¬≠tec¬≠tor ‚Äėrecre¬≠a¬≠tief‚Äô op zoek naar bij¬≠zon¬≠de¬≠re metaalvondsten. 

In bei¬≠de geval¬≠len spre¬≠ken we dan van ‚Äôtoe¬≠vals¬≠vond¬≠sten‚Äô. Vond¬≠sten die dus niet zijn gedaan tij¬≠dens een opgra¬≠ving. Moet je die vond¬≠sten mel¬≠den en zo ja, hoe werkt dat ?

Vondstmelding op zoek naar vondsten met de metaaldetector

Met de metaal­de­tec­tor op zoek naar bij­zon­de­re vondsten

De ene keer gaat daar¬≠bij om los¬≠se vond¬≠sten zon¬≠der veel weten¬≠schap¬≠pe¬≠lij¬≠ke waar¬≠de, in ande¬≠re geval¬≠len ver¬≠tel¬≠len vond¬≠sten een bij¬≠zon¬≠der ver¬≠haal en kun¬≠nen ze mis¬≠schien bij¬≠dra¬≠gen aan de ken¬≠nis van de loka¬≠le geschie¬≠de¬≠nis. Ook kan een vondst een belang¬≠rij¬≠ke aan¬≠wij¬≠zing geven over ande¬≠re arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche res¬≠ten in dat gebied. 

Het Burgerlijk Wetboek (Art. 5:13 BW) stelt dat de toevalsvondst (‚Äėschat‚Äô) in gelijke delen toekomt aan degene die hem ontdekt, en aan de eigenaar van de onroerende of roerende zaak, waarin de vondst werd aangetroffen. Een schat wordt door de wet gedefinieerd als ‚Äúeen zaak van waarde, die zolang verborgen is geweest dat daardoor de rechtmatige eigenaar niet meer kan worden opgespoord‚ÄĚ.

 

Metaaldetectie in Nederland PAN Portable Antiquities of the Netherlands (2019)
Metaaldetectie in Nederland. Gedragscode en regels voor verantwoord gebruik van de metaaldetector in Nederland.
Flipbook | PDF (6 MB)

Magneetvissen

Mag­neet­vis­sen is net als het zoe­ken met een metaal­de­tec­tor een gewil­de hob­by, maar is niet zon­der meer toe­ge­staan. In elk geval niet als het om arche­o­lo­gi­sche vond­sten gaat. Mag­neet­vis­sen is name­lijk niet gele­ga­li­seerd. De uit­zon­de­ring op het opgra­vings­ver­bod voor zoe­ken en gra­ven met een metaal­de­tec­tor geldt alleen op het land en niet in het water (Besluit Erf­goed­wet). Arche­o­lo­gi­sche voor­wer­pen in het water mogen niet ver­plaatst of mee­ge­no­men wor­den, dus ook niet met een mag­neet uit het water gehaald. Zie ook de site van de Inspec­tie Over­heids­in­for­ma­tie en Erf­goed hierover.

Vondstmelding

Een toe¬≠vals¬≠vondst moet vol¬≠gens de Erf¬≠goed¬≠wet wor¬≠den gemeld. Dit kan bij¬≠voor¬≠beeld bij het gemeen¬≠te¬≠lij¬≠ke of pro¬≠vin¬≠ci¬≠a¬≠le depot, of met behulp van het Vondstmel¬≠dings¬≠for¬≠mu¬≠lier op de web¬≠si¬≠te van de Rijks¬≠dienst voor het Cul¬≠tu¬≠reel Erf¬≠goed (RCE). Indien geen mel¬≠ding is gedaan of onze¬≠ker is aan wie de vondst toe¬≠komt, kan de gemeen¬≠te de vondst tus¬≠sen¬≠tijds in bewa¬≠ring  eisen, tot¬≠dat vast¬≠staat wie recht¬≠heb¬≠ben¬≠de is. De vondst dient door de vin¬≠der mini¬≠maal 6 maan¬≠den ter beschik¬≠king gehou¬≠den te wor¬≠den voor weten¬≠schap¬≠pe¬≠lijk onderzoek.

Zie voor meer infor­ma­tie over toe­vals­vond­sten de web­si­te van de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed (RCE).

Vondsten melden, een toevalsvondst met een metaaldetector

Een leu­ke toevalsvondst

Melden bij het depot

Wan¬≠neer u iets heeft gevon¬≠den waar¬≠van u ver¬≠moedt dat het van arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche bete¬≠ke¬≠nis is, hel¬≠pen wij u graag ver¬≠der. Om een vondst te kun¬≠nen admi¬≠ni¬≠stre¬≠ren heb¬≠ben we de vol¬≠gen¬≠de gege¬≠vens van u nodig :

  • naam en con¬≠tact¬≠ge¬≠ge¬≠vens vinder ;
  • omschrij¬≠ving van de vondst ;
  • adres¬≠ge¬≠ge¬≠vens van de vind¬≠plaats + ev. kaartje (gebruik Goog¬≠le Maps);
  • datum waar¬≠op de vondst is gedaan ;
  • vond¬≠stom¬≠stan¬≠dig¬≠he¬≠den (bij¬≠voor¬≠beeld : stort, wei¬≠land enz.);
  • hoe gevon¬≠den (bij¬≠voor¬≠beeld : metaal¬≠de¬≠tec¬≠tor, graaf¬≠werk, met het oog enz);
  • waar bevindt de vondst zich momenteel ;
  • een dui¬≠de¬≠lij¬≠ke foto van het voorwerp.

Wan¬≠neer u prijs stelt op pri¬≠va¬≠cy, zul¬≠len wij uw per¬≠soon¬≠lij¬≠ke gege¬≠vens ano¬≠niem houden.

PAN Portable Antiquities of The Netherlands

Het doel van PAN is om oud¬≠heid¬≠kun¬≠di¬≠ge vond¬≠sten in pri¬≠v√©¬≠be¬≠zit, met name metaal¬≠vond¬≠sten gevon¬≠den met behulp van een metaal¬≠de¬≠tec¬≠tor, te docu¬≠men¬≠te¬≠ren en onli¬≠ne te publi¬≠ce¬≠ren, en zo de infor¬≠ma¬≠tie over de vond¬≠sten en hun vondstlo¬≠ca¬≠tie beschik¬≠baar te maken voor weten¬≠schap, erf¬≠goed¬≠on¬≠der¬≠zoek, musea en alle ande¬≠re ge√Įn¬≠te¬≠res¬≠seer¬≠den. De data¬≠ba¬≠se is onli¬≠ne te raad¬≠ple¬≠gen. Wilt u een vondst mel¬≠den, instal¬≠leer dan de PAN-app op uw tele¬≠foon. PAN is ook te vin¬≠den op Facebook.‚Äč

PAN-app downloaden
U kunt de app eenvoudig downloaden met deze QR code. De meeste browsers en smartphones worden ondersteund. Voor iPhones geldt: versie iOS13 of hoger.
Handleiding in PDF (2,1 MB)
Vondsten melden, een voorbeeld uit de database van PAN

Voor¬≠beeld uit de data¬≠ba¬≠se van PAN

NUMIS database

De data¬≠ba¬≠se Numis¬≠ma¬≠tisch Infor¬≠ma¬≠tie Sys¬≠teem (NUMIS) bevat meer dan 277.000 Neder¬≠land¬≠se numis¬≠ma¬≠ti¬≠sche vond¬≠sten. Vrij¬≠wel dage¬≠lijks voegt De Neder¬≠land¬≠sche Bank (DNB) nieu¬≠we vond¬≠sten toe. Een deel van de NUMIS-data¬≠ba¬≠se is onli¬≠ne te raadplegen.

Archis

Archis (Arche­o­lo­gisch Infor­ma­tie­sys­teem) is een data­bank met gege­vens over alle arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen en ter­rei­nen van­af de Pre­his­to­rie tot de Nieu­we Tijd in Neder­land. De data­bank is voor­al gericht op arche­o­lo­gi­sche pro­fes­si­o­nals en wordt onder­hou­den door de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed (RCE).

Determinatie vondsten

Wilt u door door ons een vondst laten deter¬≠mi¬≠ne¬≠ren dan kunt u een bericht  met een dui¬≠de¬≠lij¬≠ke foto stu¬≠ren. Wij ver¬≠rich¬≠ten nadruk¬≠ke¬≠lijk geen taxa¬≠ties. Voor het bepa¬≠len van de gel¬≠de¬≠lij¬≠ke waar¬≠de advi¬≠se¬≠ren wij con¬≠tact te zoe¬≠ken met een erkend anti¬≠quair of vei¬≠ling¬≠huis. Daar¬≠naast doen wij geen uit¬≠spraak over ille¬≠gaal ver¬≠wor¬≠ven bodemvondsten.

Vondsten melden, verpakkingen van vondsten uit het verleden

Ver­pak­kin­gen van vond­sten uit het verleden

Privécollecties

Inte¬≠res¬≠se voor arche¬≠o¬≠lo¬≠gie is natuur¬≠lijk niet enkel uit onze tijd. Gorin¬≠chem ken¬≠de ook in het ver¬≠le¬≠den gedre¬≠ven ama¬≠teur¬≠ar¬≠che¬≠o¬≠lo¬≠gen die in hun vrije tijd bouw¬≠plaat¬≠sen af struin¬≠den. De vond¬≠sten wer¬≠den meest¬≠al, keu¬≠rig beschre¬≠ven, opge¬≠bor¬≠gen in kist¬≠jes en dozen. Helaas komen deze col¬≠lec¬≠ties later door omstan¬≠dig¬≠he¬≠den op zol¬≠der terecht of kun¬≠nen nabe¬≠staan¬≠den de waar¬≠de van zo‚Äôn col¬≠lec¬≠tie niet goed inschat¬≠ten. Vaak ein¬≠digt de ver¬≠za¬≠me¬≠ling daar¬≠om bij het huisvuil !

Het depot is uiter¬≠aard ge√Įn¬≠te¬≠res¬≠seerd in der¬≠ge¬≠lij¬≠ke par¬≠ti¬≠cu¬≠lie¬≠re ver¬≠za¬≠me¬≠lin¬≠gen. Wan¬≠neer wij een col¬≠lec¬≠tie van u over¬≠ne¬≠men, bie¬≠den wij de garan¬≠tie dat deze voor de toe¬≠komst bij¬≠een blijft en dat de naam van de vin¬≠der er altijd aan ver¬≠bon¬≠den zal blijven.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.