Ves­ting­to­ren

 

Vestingtoren, foto SOB Research, Heinenoord

Ves­ting­to­ren, foto SOB Research, Hei­nen­oord

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­de­re vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­ren­de toren. Delen van de stads­muur zijn eer­der ook al op ande­re plaat­sen in de stad aan­ge­trof­fen. Deze vondst maakt de his­to­ri­sche ken­nis over Gorin­chem dus iets com­ple­ter.

Wet­hou­der arche­o­lo­gie Arjen Rijs­dijk : “Ik vind het belang­rijk om te laten horen wat we nu wel en niet weten. Er gaan veel spe­cu­la­ties rond over de arche­o­lo­gi­sche vond­sten. Ik ben blij dat men­sen zo betrok­ken zijn, maar ik wil wel graag wat onwaar­he­den weg­ne­men.”

Overzichtskaart onderzoeksgebied, tekening SOB Research, Heinenoord

Over­zichts­kaart onder­zoeks­ge­bied, teke­ning SOB Research, Hei­nen­oord

Lokaal belang

Arche­o­loog Antoi­ne Mien­tjes deed de ont­dek­king : “Het is een mooi stuk muur dat we heb­ben gevon­den, com­pleet met schots­gat. De naast­ge­le­gen toren maakt het extra com­pleet. Hier­mee leren we meer over de geschie­de­nis van Gorin­chem. Daar­mee heeft het lokaal belang. Geen nati­o­naal belang, zoals ik in mijn enthou­si­as­me aan­van­ke­lijk hoop­te.” Dat laat­ste heeft de Rijks­dienst voor Cul­tu­reel Erf­goed ook beaamd.

Schietgat, foto SOB Research Heinenoord

Schiet­gat, foto SOB Research Hei­nen­oord

Blau­we Toren

In het gebied nabij Bui­ten de Water­poort heeft ooit het kas­teel de Blau­we Toren gestaan. Mien­tjes : “Het is begrij­pe­lijk dat men­sen hopen dat er een deel van het kas­teel is gevon­den. Op basis van de veld­werk­re­sul­ta­ten tot nu toe kun­nen we alleen con­clu­de­ren dat we een deel van de stads­muur en een toren heb­ben gevon­den, die deel uit­maak­ten van de laat­mid­del­eeuw­se ves­ting­wer­ken van Gorin­chem (eind 14de – begin 15de eeuw), de voor­lo­per van de tegen­woor­dig nog aan­we­zi­ge ves­ting­wer­ken die aan­ge­legd zijn rond 1600 A.D. Een rela­tie tus­sen de aan­ge­trof­fen stads­muur met toren en het kas­teel met de Blau­we Toren kan niet gelegd wor­den en is puur spe­cu­la­tief.”

Rap­por­ta­ge arche­o­lo­gi­sche vond­sten

Arche­o­lo­gisch onder­zoek is ver­plicht bij bebou­wing van een ter­rein met een bepaal­de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Het proef­sleu­ven onder­zoek werd dan ook uit­ge­voerd in opdracht van het bedrijf dat ver­gun­ning heeft om een hotel te bou­wen Bui­ten de Water­poort. Dit onder­zoek is nog niet afge­rond. Voor de zomer ver­wacht SOB Research een defi­ni­tief rap­port op te kun­nen leve­ren. Mien­tjes : “Wij doen onaf­han­ke­lijk onder­zoek, dat vind ik wel belang­rijk om te ver­mel­den. Daar maken wij ver­vol­gens een rap­port van op. De hui­di­ge tus­sen­rap­por­ta­ge is nog niet com­pleet omdat het onder­zoek nog niet afge­rond is. Zodra deze aan­ge­vuld is kun­nen ver­volgstap­pen daar­op geba­seerd wor­den. Dat is niet meer in onze han­den, maar in die van de over­heid. Omdat het in dit geval om een vondst van lokaal belang gaat, is dat de gemeen­te Gorin­chem.”

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Lucht­fo­to uit Twee­de Wereld­oor­log toont Blau­we Toren

  Ama­teur­ar­che­o­loog Arie Saak­es deed enke­le maan­den gele­den een spec­ta­cu­lai­re vondst. Op een lucht­fo­to van de Roy­al Air For­ce uit 1944 meen­de hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blau­we …

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haal­baar­heids­on­der­zoek hotel Bui­ten de Water­poort

  In okto­ber 2017 dien­de de ont­wik­ke­laar het haal­baar­heids­on­der­zoek in, ter voor­be­rei­ding op de bouw van een hotel op de loca­tie Bui­ten de Water­poort. De docu­men­ten zijn door de gemeen­te beoor­deeld …

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aan­vul­lend bouw­his­to­risch onder­zoek Bui­ten de Water­poort

  Gemeen­te Gorin­chem ont­ving eind okto­ber de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek over het inpas­sen van arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca­tie Bui­ten de …

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Boor­on­der­zoek Bui­ten de Water­poort

  Woens­dag 30 augus­tus wer­den rond de eer­der bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan­ge­trof­fen muur­res­ten Bui­ten de Water­poort mecha­ni­sche grond­bo­rin­gen ver­richt om een beter zicht te krij­gen in de situ­e­ring van nog onder …

Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Groen licht voor haal­baar­heids­on­der­zoek

  De ver­gun­ning­hou­der van het hotel Bui­ten de Water­poort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te …

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Rap­port onder­zoek Bui­ten de Water­poort

  Het eva­lu­a­tie­rap­port van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re voor de bouw van een hotel Bui­ten de Water­poort is bekend. Voor­naams­te con­clu­sie en aan­be­ve­lin­gen : de aan­ge­trof­fen ver­de­di­gings­wer­ken …

Buiten de Waterpoort

Bui­ten de Water­poort

  Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Bui­ten de Water­poort in Gorin­chem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Wat kun je met de Blauwe Toren?

Wat kun je met de Blau­we Toren ?

  De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­si­um te Gorin­chem orga­ni­seert de …

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Recon­struc­tie exac­te lig­ging Blau­we Toren

  Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blau­we Toren.  Op ver­zoek van de Stich­ting Men­no van Coe­hoorn pro­jec­teer­de ir. W. Anne­ma …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.