Vestingtoren

 

Vestingtoren, foto SOB Research, Heinenoord

Vestingtoren, foto SOB Research, Heinenoord

Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠de¬≠re vondst in het gebied Buiten de Waterpoort : een deel van de oude stads¬≠muur uit de 14de eeuw met een bij¬≠be¬≠ho¬≠ren¬≠de toren. Delen van de stads¬≠muur zijn eer¬≠der ook al op ande¬≠re plaat¬≠sen in de stad aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Deze vondst maakt de his¬≠to¬≠ri¬≠sche ken¬≠nis over Gorinchem dus iets com¬≠ple¬≠ter.

Wethouder arche¬≠o¬≠lo¬≠gie Arjen Rijsdijk : ‚ÄúIk vind het belang¬≠rijk om te laten horen wat we nu wel en niet weten. Er gaan veel spe¬≠cu¬≠la¬≠ties rond over de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten. Ik ben blij dat men¬≠sen zo betrok¬≠ken zijn, maar ik wil wel graag wat onwaar¬≠he¬≠den weg¬≠ne¬≠men.‚ÄĚ

Overzichtskaart onderzoeksgebied, tekening SOB Research, Heinenoord

Overzichtskaart onder­zoeks­ge­bied, teke­ning SOB Research, Heinenoord

Lokaal belang

Archeoloog Antoine Mientjes deed de ont¬≠dek¬≠king : ‚ÄúHet is een mooi stuk muur dat we heb¬≠ben gevon¬≠den, com¬≠pleet met schots¬≠gat. De naast¬≠ge¬≠le¬≠gen toren maakt het extra com¬≠pleet. Hiermee leren we meer over de geschie¬≠de¬≠nis van Gorinchem. Daarmee heeft het lokaal belang. Geen nati¬≠o¬≠naal belang, zoals ik in mijn enthou¬≠si¬≠as¬≠me aan¬≠van¬≠ke¬≠lijk hoop¬≠te.‚ÄĚ Dat laat¬≠ste heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ook beaamd.

Schietgat, foto SOB Research Heinenoord

Schietgat, foto SOB Research Heinenoord

Blauwe Toren

In het gebied nabij Buiten de Waterpoort heeft ooit het kas¬≠teel de Blauwe Toren gestaan. Mientjes : ‚ÄúHet is begrij¬≠pe¬≠lijk dat men¬≠sen hopen dat er een deel van het kas¬≠teel is gevon¬≠den. Op basis van de veld¬≠werk¬≠re¬≠sul¬≠ta¬≠ten tot nu toe kun¬≠nen we alleen con¬≠clu¬≠de¬≠ren dat we een deel van de stads¬≠muur en een toren heb¬≠ben gevon¬≠den, die deel uit¬≠maak¬≠ten van de laat¬≠mid¬≠del¬≠eeuw¬≠se ves¬≠ting¬≠wer¬≠ken van Gorinchem (eind 14de ‚Äď begin 15de eeuw), de voor¬≠lo¬≠per van de tegen¬≠woor¬≠dig nog aan¬≠we¬≠zi¬≠ge ves¬≠ting¬≠wer¬≠ken die aan¬≠ge¬≠legd zijn rond 1600 A.D. Een rela¬≠tie tus¬≠sen de aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen stads¬≠muur met toren en het kas¬≠teel met de Blauwe Toren kan niet gelegd wor¬≠den en is puur spe¬≠cu¬≠la¬≠tief.‚ÄĚ

Rapportage arche­o­lo­gi­sche vond­sten

Archeologisch onder¬≠zoek is ver¬≠plicht bij bebou¬≠wing van een ter¬≠rein met een bepaal¬≠de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche ver¬≠wach¬≠ting. Het proef¬≠sleu¬≠ven onder¬≠zoek werd dan ook uit¬≠ge¬≠voerd in opdracht van het bedrijf dat ver¬≠gun¬≠ning heeft om een hotel te bou¬≠wen Buiten de Waterpoort. Dit onder¬≠zoek is nog niet afge¬≠rond. Voor de zomer ver¬≠wacht SOB Research een defi¬≠ni¬≠tief rap¬≠port op te kun¬≠nen leve¬≠ren. Mientjes : ‚ÄúWij doen onaf¬≠han¬≠ke¬≠lijk onder¬≠zoek, dat vind ik wel belang¬≠rijk om te ver¬≠mel¬≠den. Daar maken wij ver¬≠vol¬≠gens een rap¬≠port van op. De hui¬≠di¬≠ge tus¬≠sen¬≠rap¬≠por¬≠ta¬≠ge is nog niet com¬≠pleet omdat het onder¬≠zoek nog niet afge¬≠rond is. Zodra deze aan¬≠ge¬≠vuld is kun¬≠nen ver¬≠volgstap¬≠pen daar¬≠op geba¬≠seerd wor¬≠den. Dat is niet meer in onze han¬≠den, maar in die van de over¬≠heid. Omdat het in dit geval om een vondst van lokaal belang gaat, is dat de gemeen¬≠te Gorinchem.‚ÄĚ

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

  Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enke¬≠le maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠lai¬≠re vondst. Op een lucht¬≠fo¬≠to van de Royal Air Force uit 1944 meen¬≠de hij de con¬≠tou¬≠ren van het don¬≠jon van de Blauwe ‚Ķ

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

  In okto¬≠ber 2017 dien¬≠de de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van een hotel op de loca¬≠tie Buiten de Waterpoort. De docu¬≠men¬≠ten zijn door de gemeen¬≠te beoor¬≠deeld ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouw­his­to­risch onder­zoek Buiten de Waterpoort

  Gemeente Gorinchem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca¬≠tie Buiten de ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woensdag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort mecha¬≠ni¬≠sche grond¬≠bo¬≠rin¬≠gen ver¬≠richt om een beter zicht te krij¬≠gen in de situ¬≠e¬≠ring van nog onder ‚Ķ

Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Groen licht voor haal­baar­heids­on­der­zoek

  De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor¬≠stel gedaan om de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in te pas¬≠sen in het te bou¬≠wen hotel. Dit voor¬≠stel dient eerst onder¬≠zocht te ‚Ķ

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Rapport onder­zoek Buiten de Waterpoort

  Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠du¬≠re voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste con¬≠clu¬≠sie en aan¬≠be¬≠ve¬≠lin¬≠gen : de aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen ver¬≠de¬≠di¬≠gings¬≠wer¬≠ken ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres¬≠¬≠sie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Wat kun je met de Blauwe Toren?

Wat kun je met de Blauwe Toren ?

  De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in de stad bezig. Als ver¬≠volg op de lezin¬≠gen¬≠avond eer¬≠der in het Gymnasium te Gorinchem orga¬≠ni¬≠seert de ‚Ķ

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Reconstructie exac­te lig­ging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra¬≠gen over de exac¬≠te lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voor¬≠ma¬≠li¬≠ge kas¬≠teel¬≠com¬≠plex de Blauwe Toren.  Op ver¬≠zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro¬≠jec¬≠teer¬≠de ir. W. Annema ‚Ķ

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.