Ves­ting­to­ren

Vestingtoren, foto SOB Research, Heinenoord

Ves­ting­to­ren, foto SOB Research, Hei­nen­oord

Eind novem­ber deden arche­o­lo­gen bij een proef­sleu­ven­on­der­zoek een bij­zon­de­re vondst in het gebied Bui­ten de Water­poort : een deel van de oude stads­muur uit de 14de eeuw met een bij­be­ho­ren­de toren. Delen van de stads­muur zijn eer­der ook al op ande­re plaat­sen in de stad aan­ge­trof­fen. Deze vondst maakt de his­to­ri­sche ken­nis over Gorin­chem dus iets com­ple­ter.

Wet­hou­der arche­o­lo­gie Arjen Rijs­dijk : “Ik vind het belang­rijk om te laten horen wat we nu wel en niet weten. Er gaan veel spe­cu­la­ties rond over de arche­o­lo­gi­sche vond­sten. Ik ben blij dat men­sen zo betrok­ken zijn, maar ik wil wel graag wat onwaar­he­den weg­ne­men.”

Overzichtskaart onderzoeksgebied, tekening SOB Research, Heinenoord

Over­zichts­kaart onder­zoeks­ge­bied, teke­ning SOB Research, Hei­nen­oord

Lokaal belang

Arche­o­loog Antoi­ne Mien­tjes deed de ont­dek­king : “Het is een mooi stuk muur dat we heb­ben gevon­den, com­pleet met schots­gat. De naast­ge­le­gen toren maakt het extra com­pleet. Hier­mee leren we meer over de geschie­de­nis van Gorin­chem. Daar­mee heeft het lokaal belang. Geen nati­o­naal belang, zoals ik in mijn enthou­si­as­me aan­van­ke­lijk hoop­te.” Dat laat­ste heeft de Rijks­dienst voor Cul­tu­reel Erf­goed ook beaamd.

Schietgat, foto SOB Research Heinenoord

Schiet­gat, foto SOB Research Hei­nen­oord

Blau­we Toren

In het gebied nabij Bui­ten de Water­poort heeft ooit het kas­teel de Blau­we Toren gestaan. Mien­tjes : “Het is begrij­pe­lijk dat men­sen hopen dat er een deel van het kas­teel is gevon­den. Op basis van de veld­werk­re­sul­ta­ten tot nu toe kun­nen we alleen con­clu­de­ren dat we een deel van de stads­muur en een toren heb­ben gevon­den, die deel uit­maak­ten van de laat­mid­del­eeuw­se ves­ting­wer­ken van Gorin­chem (eind 14de – begin 15de eeuw), de voor­lo­per van de tegen­woor­dig nog aan­we­zi­ge ves­ting­wer­ken die aan­ge­legd zijn rond 1600 A.D. Een rela­tie tus­sen de aan­ge­trof­fen stads­muur met toren en het kas­teel met de Blau­we Toren kan niet gelegd wor­den en is puur spe­cu­la­tief.”

Rap­por­ta­ge arche­o­lo­gi­sche vond­sten

Arche­o­lo­gisch onder­zoek is ver­plicht bij bebou­wing van een ter­rein met een bepaal­de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Het proef­sleu­ven onder­zoek werd dan ook uit­ge­voerd in opdracht van het bedrijf dat ver­gun­ning heeft om een hotel te bou­wen Bui­ten de Water­poort. Dit onder­zoek is nog niet afge­rond. Voor de zomer ver­wacht SOB Research een defi­ni­tief rap­port op te kun­nen leve­ren. Mien­tjes : “Wij doen onaf­han­ke­lijk onder­zoek, dat vind ik wel belang­rijk om te ver­mel­den. Daar maken wij ver­vol­gens een rap­port van op. De hui­di­ge tus­sen­rap­por­ta­ge is nog niet com­pleet omdat het onder­zoek nog niet afge­rond is. Zodra deze aan­ge­vuld is kun­nen ver­volgstap­pen daar­op geba­seerd wor­den. Dat is niet meer in onze han­den, maar in die van de over­heid. Omdat het in dit geval om een vondst van lokaal belang gaat, is dat de gemeen­te Gorin­chem.”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.