Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

Vestingmuur met schietgat, archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort te Gorinchem

De vergunninghouder van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voorstel gedaan om de archeologische vondsten in te passen in het te bouwen hotel. Dit voorstel dient eerst onderzocht te worden op haalbaarheid, waarvoor vergunninghouder goedkeuring van het college wenste. Het college heeft zich, na consultatie van de gemeenteraad over het betreffende voorstel, positief uitgesproken. De vergunninghouder heeft hiermee groen licht van het college om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, bij gebleken haalbaarheid mag hij zijn voorstel uitvoeren.

Het voorstel van de vergunninghouder volgde nadat het evaluatierapport van het archeologisch onderzoek bekend werd, een onderzoek dat in het kader van de vergunningsprocedure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort verplicht was. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat, op basis van fysieke en inhoudelijke criteria, sprake is van een behoudenswaardige archeologische vindplaats. Naar aanleiding van dit evaluatierapport heeft overleg plaatsgevonden tussen gemeente en vergunninghouder. Doel van dit overleg was om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is die recht doet aan zowel de archeologische vondsten als aan het bouwplan. Het overleg heeft geleid tot een voorstel van de vergunninghouder waarbij de vondsten worden ingepast in het te bouwen hotel.

Overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem

Overzichtskaart onderzoeksgebied, zie rapport voor toelichting

Hiertoe worden de vondsten die nu boven de grond liggen ingepast in de vloerconstructie van de nieuwbouw, door het op het afgewerkte vloerniveau van de 1e bouwlaag in te passen en af te werken waardoor het in de vloer zichtbaar blijft. Hiervoor wordt plaatselijk 0 tot maximaal 35 cm van de vondsten weggehaald. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar de situering van nog onder de grond aanwezige resten, zodat het funderings- en palenplan hierop kunnen worden aangepast. Daarnaast biedt de vergunninghouder ruimte om de mogelijkheid te onderzoeken om in de vergaderzaal van het hotel een informatiepunt ten behoeve van stadspromotie in te richten. Hierbij kunnen bezoekers dan bijvoorbeeld over de archeologische vondsten worden ingelicht.

Reactie bevoegd gezag
Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem is positief over het voorstel van vergunninghouder. Het voorstel sluit goed aan op lokaal en landelijk beleid waarbij ‘behoud in situ’ de voorkeur heeft. Daarnaast sluit het aan op de aanbevelingen van SOB Research, die het archeologisch onderzoek in opdracht van vergunninghouder heeft uitgevoerd. Verder doet het voorstel recht aan de archeologische waarden en maakt deze ook blijvend zichtbaar in de vloer van het hotel. Gelet op de ingekomen reacties van burgers en instanties is het college daarom van oordeel dat het een goed voorstel is. Afgesproken was echter dat het college pas een definitief standpunt zou innemen over het voorstel, na consultatie van de gemeenteraad.

Resultaat consultatie gemeenteraad
Desgevraagd heeft de gemeenteraad zich positief uitgelaten over het voorstel van vergunninghouder en het voornemen van het college. Dit betekent dat de vergunninghouder nu van de gemeente goedkeuring krijgt om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en dit, bij gebleken haalbaarheid, ook uit te voeren.

Zie voor meer informatie over het archeologisch onderzoek:
Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.