Heiligenbeeld

Heiligenbeeld pijpaarde frontaal

Heiligenbeeld, pijpaarde (1500-1550)

Beschrijving:

In 1972 kwam, tij­dens bag­ger­werk­zaam­he­den voor­af­gaand aan de ver­bre­ding van de Pomp­straat, uit de Schut­ters­gracht een mal van aar­de­werk voor de pro­duc­tie van een zeld­zaam type hei­li­gen­beeld tevoor­schijn. De vondst toont aan dat tus­sen ca. 1500 en 1550 in Gorin­chem reli­gi­eu­ze beeld­jes zijn geproduceerd.

Op wel­ke schaal dit gebeur­de is niet bekend. Met name rond 1500 was er in Neder­land veel vraag naar deze een­vou­di­ge per­soon­lij­ke devo­ti­o­na­lia. Het Gor­cum­se beeld­je heeft de vorm van een tro­nen­de hei­li­ge met open­ge­sla­gen boek op schoot.

 Nal met afgietsel van gips, collectie Museum Catharijneconvent

Mal met afgiet­sel van gips, col­lec­tie Muse­um Catharijneconvent.

Ondanks de vele vond­sten van pijp­aar­den beeld­jes in de afge­lo­pen decen­nia, is er slechts één frag­ment van een ver­ge­lijk­baar exem­plaar bekend. Het betreft een bodem­vondst uit Edam in de col­lec­tie van H.J.E. van Beu­nin­gen. Op dit frag­ment zijn nog res­ten van de vroe­ge­re beschil­de­ring aanwezig.

Heiligenbeeld gevonden in Edam, collectie H.J.E. van Beuningen

Frag­ment hei­li­gen­beeld gevon­den in Edam, col­lec­tie H.J.E. van Beuningen.

De mal is te zien in Muse­um Catha­rij­ne­con­vent te Utrecht. Op ver­zoek van de vin­der bak­te het res­tau­ra­tie­ate­lier van de Rijks­dienst voor het Oud­heid­kun­dig Bodem­on­der­zoek des­tijds een afdruk in pijp­aar­de. Deze is opge­no­men in de arche­o­lo­gi­sche col­lec­tie van de gemeen­te Gorinchem.

Materiaal:Pijpaarde
Periode:Nieuwe tijd A: 1500-1650 nC
Toepassing:Religie
Vindplaats:Pompstraat (1972)

Details:

Detailinformatie
Omschrijving:Tronende heilige met een opengeslagen boek op schoot. Pijpaarden afdruk uit een terracotta mal voor de productie van heiligenbeelden, gemaakt in het restauratieatelier van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
Materiaal:Pijpaarde
Productie:Nederland
Datering:1500-1550, replica door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
Afmetingen:11,2 x 7,3 x 4,0 (h x b x d in cm.)
Vindplaats:Gorinchem, Pompstraat uit grachtvulling Schuttersgracht, particuliere vondst (1972).
Vondstnummer:-
Verwerving:Schenking H.A.R. Hovenkamp, Harderwijk.
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/heiligenbeeld/
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats:

 

Pompstraat met Schuttersgracht Gorinchem ca 1972

Pompstraat voor de verbreding met Schuttersgracht ca. 1972

Documentatie:

Ostkamp, S. (2011) Christus per dozijn, in: Vind Magazine 1, Hoorn, p. 68-73.Ostkamp, S. (2011)
Christus per dozijn, in: Vind Magazine 1, Hoorn, p. 68-73.
PDF (2 MB)
Berge, J.H. van den, R.F. van Dijk, A. van der Meulen, H. van der Meulen, S. Ostkamp & P. Smeele (2003) In Gorcum gebakken. Aardewerk, kleipijpen en wandtegels, Gorinchem.Ostkamp, S. (2003)
Gebed in eenvoud. Gebruik en productie van pijpaarden beelden in Gorcum, in: J. H. van den Berge et al., In Gorcum gebakken. Aardewerk, kleipijpen en wandtegels, Gorinchem, p. 56-63.
WorldCat | Flipbook | PDF (7 MB)
<< Overzicht